ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

正式

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正式-, *正式*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
正式[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial, #17,641 [Add to Longdo]
正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]
正式投票[zhèng shì tóu piào, ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] formal vote [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
正式[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
正式[せいしき, seishiki] (adj-na,adj-no,n) due form; official; formality; (P) [Add to Longdo]
正式の歴史[せいしきのれきし, seishikinorekishi] (n) offical history (e.g. a state sanctioned account of history subject to revision when the government changes) [Add to Longdo]
正式メンバー[せいしきメンバー, seishiki menba-] (n) official member [Add to Longdo]
正式国名[せいしきこくめい, seishikikokumei] (n) official name of a country [Add to Longdo]
正式調印[せいしきちょういん, seishikichouin] (n,vs) formal signing (e.g. treaty) [Add to Longdo]
正式発表[せいしきはっぴょう, seishikihappyou] (n) official announcement [Add to Longdo]
正式[せいしきめい, seishikimei] (n) formal name [Add to Longdo]
正式名称[せいしきめいしょう, seishikimeishou] (n) formal name; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You need not prepare a formal speech.あなたの正式なスピーチを用意する必要はありません。
You need not prepare a formal speech.あなたは正式なスピーチを用意する必要がありません。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる寸前で、解雇されてしまった。
How formal is this ceremony?どの程度正式なのですか。
We need some formal instruction in literature.我々には文学の正式な指導が必要だ。
His official title at the company is assistant to the president.会社での彼の正式な肩書きは社長補佐である。
Instead of waiting for a contract, we can handle it over the phone.正式な契約を待たなくても、その件は電話で処理できます。
I will send our formal agreement to you.正式な契約書をお送りします。
Officially it is his responsibility, but in fact his secretary does all the work.正式にはそれは彼の責任ではあるが、実際は秘書が全部こなしている。
The Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.日本の国会は、第52第首相に橋本龍太郎氏を正式に選出した。
He recognized his son as lawful heir.彼は息子を正式の相続人と認めた。
Her clothes were out of place at a formal party.彼女のその服は正式なパーティーでは場違いだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With only three days remaining until the peace is officially signed into effect throngs of citizens have taken to the streets to show....[JA] 平和が正式に発効署名されるまで、3日間のみが残っていると... 市民の群衆は、表示するために街頭に撮影しました... . Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
And I don't want any more informal talks.[CN] -我不想再进行非正式谈话 The Maltese Falcon (1941)
Okay, well then, let's make this official.[JA] じゃあ 正式にやろう Skidmark (2016)
Meanwhile, the streets adjacent to the place cordoned off by falling object.[JA] 国防省より正式見解 あるまで... Attraction (2017)
The case of dimitrios makropoulos is now officially closed.[CN] 狄米屈斯·马可波罗斯一案 正式结案 The Mask of Dimitrios (1944)
Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes![CN] 各位俊男靓女,查尔斯顿舞比赛正式开始! It's a Wonderful Life (1946)
Carol and I are duly divorced.[JA] キャロルと僕は正式に離婚しました Falling Slowly (2016)
I decided to legally change my name and become a new person, new attitude, new way of life.[JA] 正式に自分の名前を変えて 生まれ変わろうと決めた CounterPunch (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間短縮のために 正式な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
I never did receive a formal education, but I could have sworn I read the last King in the North was Torrhen Stark, who bent the knee to my ancestor, Aegon Targaryen.[JA] 私は正式な教育を受けていない だが私の知識では― 北部最後の王は エイゴン・ターガリアンに跪いた トーリン・スタークであろう The Queen's Justice (2017)
Three months ago today... we came out of that little church by the lake, man and wife.[CN] 三个月前的今天 我们从湖畔的小教堂走出来正式结为夫妻 Gaslight (1944)
- Unofficially, of course.[CN] 当然,非正式的 如果你喜欢大可正式的问 Casablanca (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
正式[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top