ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

原形

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -原形-, *原形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors, #27,173 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原形[げんけい, genkei] (n) original form; base form; (P) [Add to Longdo]
原形[げんけいしつ, genkeishitsu] (n) protoplasm; plasma [Add to Longdo]
原形不定詞[げんけいふていし, genkeifuteishi] (n) {ling} (See to不定詞) bare infinitive; root infinitive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Greeks made theoretical models of geometry.ギリシャ人たちは幾何学の理論的原形を作った。
The verb 'help' takes to-infinitives and bare infinitives but bare infinitives are said to be the most common in casual text; as also used in this example sentence.動詞helpはto不定詞・原形不定詞の両方をとりますが、くだけた文体では原形不定詞が多いとされており、この例文でもそれが使われています。
An infinitive without a 'to' attached is called a bare infinitive.toのつかない不定詞を原形不定詞と言う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Julia's killer won't get away with it any longer.[CN] 杀朱莉娅的凶手将现出原形 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
It'll take a week to break the mine, put the mountain back in shape.[CN] 埋上矿井 把山弄回原形也要1个星期 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
Contrary to the pretense of a book club, the defendants studied works of subversive literature.[CN] 与名字不同 这个聚会的原形是 轮流阅读禁书 包容反政府人物 The Attorney (2013)
Show us who you really are. Show us![CN] 現出原形吧 現形 The Show Must Go On (2014)
Show us.[CN] 現出原形 The Show Must Go On (2014)
The saviour used up all his strength.[CN] 他变回了原形,失去了力量 Dragon Ball Z: Battle of Gods (2013)
Get him to reveal himself.[CN] 让他现出原形 Skin in the Game (2013)
Show us. Show us what you are.[CN] 現身吧 現出原形 The Show Must Go On (2014)
Show us, beast.[CN] 現出原形吧 怪物 The Show Must Go On (2014)
See, Louis, the art of dusting lies in the caressing of the powder over the print so as not to corrupt it as if one was trying to... get a nipple erect.[JA] ルイス 指紋採取だ 薄く粉をかけ 軽く叩いて 原形を損なわないよう Just Let Go (2011)
In my presence, he،¯d sure reveal his intentions[CN] 有我跟你去 他定会原形毕露 Conspirators (2013)
I command you to show us![CN] 我命令你現出原形 The Show Must Go On (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
原形[げんけい, genkei] Originalform, Ursprungsform, urspruengliche Gestalt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top