Search result for

amend

(97 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amend-, *amend*, amen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amend[VT] ทำให้ดีขึ้น, See also: ปรับปรุง, Syn. improve, better
amend[VT] ทำให้ถูกต้อง, See also: แก้ไข, Syn. correct, mend, revise
amend[VI] ประพฤติตัวดีขึ้น
amends[N] การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
amended[ADJ] ที่พัฒนาดีขึ้น
amendment[N] การแก้ไข, Syn. correction, revision
amendment[N] การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
amendatory[ADJ] ซึ่งแก้ไข, See also: ที่ทำให้ถูกต้อง, Syn. corrective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amend(อะเมนดฺ') vt.,vi. แก้ไข, ปรับปรุง, ทำให้ถูกต้อง, แปรหรือแก้ญัตติ, คำแปรหรือคำแก้ญัตติ -amender n. -amendatory adj.
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา

English-Thai: Nontri Dictionary
amend(vt) แก้ไข,แก้ตัว,ทำให้ถูกต้อง,แปรญัตติ
amendment(n) การแก้ไข,การแปรญัตติ
amends(n) ค่าชดใช้,การชดเชย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติม๒. การแปรญัตติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment fileแฟ้มแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment recordระเบียนแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment tapeแถบแก้ไข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment, consequentialการแปรญัตติต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, constitutionalการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendment, pro formaญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amendments, selection ofการคัดเลือกคำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Amendments to the Charter of the United Nationsการแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรของสหประชาชาตินั้น เปิดโอกาสให้มีการแก้ไขได้โดยสมัชชาสหประชาชาติหรือโดยที่ประชุมใหญ่ (General Conference) ของสมาชิกสหประชาชาติ ซึ่งอาจจะประชุมกัน ณ วันเวลาและสถานที่ตามแต่จะมีการตกลงกัน โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ส่วนของสมัชชาใหญ่ และโดยคะแนนเสียงของสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงใด ๆ 7 เสียง ในที่ประชุมใหญ่นั้น สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติจะมีเสียงลงคะแนน 1 เสียงการที่จะแก้ไขกฎบัตรสหประชาชาติให้เป็นผลสำเร็จ จะต้องได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกเป็นจำนวน 2 ใน 3 ส่วนของสมาชิกทั้งหมดในสมัชชาหรือจากที่ประชุมใหญ่ เมื่อการแก้ไขกฎบัตรเป็นที่รับรองแล้ว จะมีผลบังคับต่อสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติ ก็ต่อเมื่อได้รับการสัตยาบันจากสมาชิก 2 ใน 3 ส่วนของจำนวนทั้งหมด รวมทั้งการรับรองจากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงด้วยอาทิเช่น ในสมัยประชุมที่ 18 ของสมัชชาใหญ่ การแก้ไขกฎบัตรได้รับการรับรองเห็นชอบด้วย โดยผ่านข้อมติที่ 1991 (XVII) ในการแก้ไขครั้งนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงจาก 11 เป็น 15 คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมจาก 18 เป็น 27 ประเทศ การแก้ไขดังกล่าวได้รับการลงมติรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1963 ในปัจจุบันนี้ ประเทศสมาชิกเป็นจำนวนมากกำลังเรียกร้องให้มีการปรับจำนวนสมาชิกถาวรของคณะ มนตรีความมั่นคงเสียใหม่ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until you have proven yourself, and made amends for killing the unicorn, the curse will not be lifted.จนกว่า เจ้าจะพิสูจน์ตนเอง และได้ทำการชดเชยจากการฆ่ายูนิคอน คำสาปจะยังไม่ถูกยกเลิก The Labyrinth of Gedref (2008)
If you kill one, you must make amends by proving that you also are pure of heart.หากเจ้าฆ่าไปหนึ่งตัว เจ้าต้องแก้ไข โดยการพิสูจน์ให้รู้ว่าเจ้ามีหัวใจที่บริสุทธิ์เช่นกัน The Labyrinth of Gedref (2008)
No, we're not going there on the 25th amendment.ไม่,เราจะไม่ใช้มาตรา 25 เด็ดขาด Vantage Point (2008)
You wanna know what I think about the Fifth Amendment?คุณอยากจะรู้อะไรที่ผมคิด เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองที่ห้ามั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
That's what I think of the Fifth Amendment.นี่ไงที่ฉันคิด เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองที่ห้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Can that be amended?คุณช่วยเพิ่มเวลาหน่อยได้ไหม? Eggtown (2008)
You want to make amends, start by telling the truth and confess to ellen what you did to us.คุณต้องการทำให้มันดีขึ้น เริ่มด้วยการพูดความจริง สารภาพกับเอลเลนเรื่องที่คุณทำลงไป I Lied, Too. (2009)
Clear violation of his 8th amendment right:การละเมิดสิทธิข้อ 8 ของเขาอย่างชัดเจน Law Abiding Citizen (2009)
I explained that you made amends,ชั้นอธิบายไปว่าเธอได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว The Age of Dissonance (2009)
I'll amend my offer.ฉันกำลังพิจารณาข้อเสนอ S.O.B. (2009)
That's the first amendment of the guide to being a player, pushing and pulling.กฏข้อที่ 1 ของนักเล่นเกม ดัน และ ดึง Episode #1.9 (2009)
So my amends would be to entrap poppy lifton,งั้นฉันจะแก้ตัวได้โดยการเป็นเหยื่อล่อป๊อปปี้ ลิฟตัน The Wrath of Con (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amendHe amended his way of living.
amendHe made amends for his mistakes.
amendHe will make amends for the damage.
amendI'll have to make amends to them for my mistake.
amendIt is never too late to make amends. [Proverb]
amendIt's never too late to make amends. [Proverb]
amendSome people want to amend the constitution.
amendThe constitution was amended so that women could vote.
amendThe Diet is likely to amend this unpopular law.
amendThe existing law concerning car accidents requires amending.
amendThe law needs to be amended.
amendTogether, the developers may: Amend this constitution, provided they agree with a 3:1 majority.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรญัตติ[V] amend, See also: amend a motion, propose an amendment, move to amend, propose a motion to amend, change a, Example: ส.ส.ขอให้สภาแปรญัติก่อนจะผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้น, Count unit: หัวข้อ, ญัตติ, Thai definition: เปลี่ยนหรือแก้ไขถ้อยคำหรือเนื้อความที่สภารับหลักการแล้ว
ญัตติ[N] motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count unit: ญัตติ, Thai definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
แก้ไข[V] amend, See also: revise, improve, edit, rectify, correct, alter, Syn. แก้, ดัดแปลง, ปรับปรุง, Example: มีข่าวว่าอังกฤษและจีนจะแก้ไขสนธิสัญญาการเช่าเกาะฮ่องกง, Thai definition: ทำส่วนเสียให้ดีขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter   FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier
แก้รัฐธรรมนูญ[v. exp.] (kaē ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: amend a constitution   FR: modifier la constitution ; amender la constitution
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
การแก้ไข[n.] (kān kaēkhai) EN: adaptation ; amendment ; solution ; correction   
ค่าปรับ[n.] (khāprap) EN: fine ; penalty   FR: amende [f] ; contravention [f]
ค่าทำขวัญ[n. exp.] (khā thamkhwan) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends   
กลับตัว[v.] (klaptūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
เงินค่าปรับ[n. exp.] (ngoen khāprap) EN: fine ; forfeit ; forfeit money   FR: amende [f] ; contravention [f]
พินัย[n.] (phinai) EN: fine   FR: amende [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMEND    AH0 M EH1 N D
AMENDS    AH0 M EH1 N D Z
AMENDED    AH0 M EH1 N D AH0 D
AMENDING    AH0 M EH1 N D IH0 NG
AMENDOLA    AA0 M EH0 N D OW1 L AH0
AMENDABLE    AH0 M EH1 N D AH0 B AH0 L
AMENDMENT    AH0 M EH1 N D M AH0 N T
AMENDMENTS    AH0 M EH1 N D M AH0 N T S
AMENDMENT'S    AH0 M EH1 N D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amend    (v) (@1 m e1 n d)
amends    (v) (@1 m e1 n d z)
amended    (v) (@1 m e1 n d i d)
amending    (v) (@1 m e1 n d i ng)
amendable    (j) (@1 m e1 n d @ b l)
amendment    (n) (@1 m e1 n d m @ n t)
amendments    (n) (@1 m e1 n d m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメンド[, amendo] (vs) to amend [Add to Longdo]
過ちては則ち改むるに憚ること勿れ[あやまちてはすなわちあらたむるにはばかることなかれ, ayamachitehasunawachiaratamurunihabakarukotonakare] (exp) do not delay to make amends for one's wrongs [Add to Longdo]
改正[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P) [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (n) (arch) (See 律令) amendment (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]
憲法を改正する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]
憲法改正[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
三者面談[さんしゃめんだん, sanshamendan] (n) parent and child meeting (with teacher for course, career guidance, etc.) [Add to Longdo]
修正[しゅうせい, shuusei] (n,vs) amendment; correction; revision; modification; alteration; retouching; update; fix; (P) [Add to Longdo]
修正案[しゅうせいあん, shuuseian] (n) proposed amendment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修改[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter, #2,635 [Add to Longdo]
修正案[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft, #16,716 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amend \A*mend"\ ([.a]*m[e^]nd"), v. i.
   To grow better by rectifying something wrong in manners or
   morals; to improve. "My fortune . . . amends." --Sir P.
   Sidney.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amend \A*mend"\, v. t. [imp. & p. p. {Amended}; p. pr. & vb. n.
   {Amending}.] [F. amender, L. emendare; e (ex) + mendum,
   menda, fault, akin to Skr. minda personal defect. Cf.
   {Emend}, {Mend}.]
   To change or modify in any way for the better; as,
   (a) by simply removing what is erroneous, corrupt,
     superfluous, faulty, and the like;
   (b) by supplying deficiencies;
   (c) by substituting something else in the place of what is
     removed; to rectify.
     [1913 Webster]
 
        Mar not the thing that can not be amended. --Shak.
     [1913 Webster]
 
        An instant emergency, granting no possibility for
        revision, or opening for amended thought. --De
                          Quincey.
     [1913 Webster]
 
        We shall cheer her sorrows, and amend her blood, by
        wedding her to a Norman.       --Sir W.
                          Scott.
     [1913 Webster]
 
   {To amend a bill}, to make some change in the details or
    provisions of a bill or measure while on its passage,
    professedly for its improvement.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Amend}, {Emend}, {Correct}, {Reform}, {Rectify}.
 
   Usage: These words agree in the idea of bringing things into
      a more perfect state. We correct (literally, make
      straight) when we conform things to some standard or
      rule; as, to correct proof sheets. We amend by
      removing blemishes, faults, or errors, and thus
      rendering a thing more a nearly perfect; as, to amend
      our ways, to amend a text, the draft of a bill, etc.
      Emend is only another form of amend, and is applied
      chiefly to editions of books, etc. To reform is
      literally to form over again, or put into a new and
      better form; as, to reform one's life. To rectify is
      to make right; as, to rectify a mistake, to rectify
      abuses, inadvertencies, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amend
   v 1: make amendments to; "amend the document"
   2: to make better; "The editor improved the manuscript with his
     changes" [syn: {better}, {improve}, {amend}, {ameliorate},
     {meliorate}] [ant: {aggravate}, {exacerbate}, {exasperate},
     {worsen}]
   3: set straight or right; "remedy these deficiencies"; "rectify
     the inequities in salaries"; "repair an oversight" [syn:
     {rectify}, {remediate}, {remedy}, {repair}, {amend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top