ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formalise

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formalise-, *formalise*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา formalise มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *formalise*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formalisieren | formalisierend | formalisiert | er/sie formalisiert | ich/er/sie formalisierte | er/sie hat/hatte formalisiertto formalize; to formalise [Br.] | formalizing | formalized | he/she formalizes | I/he/she formalized | he/she has/had formalized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formalise
   v 1: make formal or official; "We formalized the appointment and
      gave him a title" [syn: {formalize}, {formalise}]
   2: declare or make legally valid [syn: {validate}, {formalize},
     {formalise}] [ant: {annul}, {avoid}, {invalidate}, {nullify},
     {quash}, {void}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top