Search result for

การเปลี่ยนแปลง

(76 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเปลี่ยนแปลง-, *การเปลี่ยนแปลง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น ปฏิวัติอุตสาหกรรม, การเปลี่ยนแปลงระบอบการบริหารบ้านเมือง เช่น ปฏิวัติการปกครอง.
สนธิการเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเกิดจากการเชื่อมเสียง ๒ เสียง ที่อยู่ชิดกันให้กลมกลืนกัน ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีพยัญชนะสนธิ เช่น ทุส + ชน เป็น ทุรชน สระสนธิ เช่น พจน + อนุกรม เป็น พจนานุกรม และนิคหิตฺสนธิ เช่น เอวํ + เม เป็น เอวมฺเม ในภาษาอื่น ๆ ที่มีวรรณยุกต์เช่นภาษาจีนมีวรรณยุกต์สนธิ เช่น เกี๊ยม + ฉ่าย เป็น เกี่ยมฉ่าย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
avulsionการเปลี่ยนแปลงของที่ดินโดยกระแสน้ำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population changeการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
change, populationการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
faunal successionการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
political changeการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
change, politicalการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatolysisการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะไอร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alteration of share capitalการเปลี่ยนแปลงเงินทุนเรือนหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climate exchangeการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Climatic changesการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Knowledge conversionการเปลี่ยนแปลงความรู้, การเปลี่ยนแปลงความรู้ [การจัดการความรู้]
Chromosome mutationการกลายของโครโมโซม, การเปลี่ยนแปลงที่โครงสร้างหรือจำนวนโครโมโซม [นิวเคลียร์]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Nuclear transformationการแปลงนิวเคลียส, การเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น การแปรธาตุยูเรเนียม-238 เป็นพลูโทเนียม-239 โดยการก่อกัมมันตภาพรังสีด้วยนิวตรอน
(ดู transmutation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
You're afraid to take a chance because it's too big a chance.คุณกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกินไป The Itch (2008)
I just need a change of scenery.ฉันแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลง Dying Changes Everything (2008)
- A lot changes in three years.-สามปีมานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย Pilot (2008)
Good. You know, people change. I'm not the same girl I was 10 years ago.ดี คุณก็รู้ คนเรามีการเปลี่ยนแปลง ฉันไม่ใช่เด็กผู้หญิงคนเดิมเมื่อสิบปีก่อน Pilot (2008)
Sometimes I wonder why you submitted to the changes.บางที ข้าก็ประหลาดใจ ว่าทำไมท่านถึงยอมรับการเปลี่ยนแปลง Lair of Grievous (2008)
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
We dream of hope... we dream of change...เราฝันถึงความหวัง เราฝันถึงการเปลี่ยนแปลง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
[The names of many of the people identified in this film] [have been changed to protect the guilty]ชื่อของบุคคลหลายคน ที่ระบุในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องผู้ที่เกี่ยวข้อง The Bank Job (2008)
I'm sure, he will be more accommodating now that I've got his "lucky Penny"!ฉันแน่ใจ เขาจะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแน่ๆ ตอนนี้ ฉันคงจะต้องพูดว่า โชคดีนะ เพ็นนี Bolt (2008)
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
I see someone who's ready for change.ผมมองเห็นคนที่พร้อมสำหรับ\ การเปลี่ยนแปลงแล้ว The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng thēknōlōyī) EN: technological change   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [n. exp.] (kān plīenplaēng saphāpphūmīakāt) EN: climate change   FR: changement climatique [m]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ablaut[N] การเปลี่ยนแปลงเสียงสระของชุดคำ(เช่น sing sang sang)
alchemy[N] การเปลี่ยนแปลงบางสิ่งให้ดีขึ้นหรือมีพลังมากขึ้น
alteration[N] การเปลี่ยนแปลงแก้ไข, See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง, Syn. modification, revision, remodeling
backdown[N] การยกเลิกข้อเรียกร้อง, See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม, Syn. retraction
biorhythm[N] การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มีผลต่อพฤติกรรมมนุษย์
break[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางสังคมหรือการเมือง)
cataclysm[N] การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของเปลือกโลก, Syn. catastrophe
catastrophe[N] การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของเปลือกโลก, Syn. cataclysm
changeover[N] การเปลี่ยนแปลงจากภาวะหนึ่งสู่ภาวะหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
cataclysm(แคท'ทะคลิซ'ซึม) n. การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (โดยเฉพาะทางการเมืองและสังคม) ,ความเกลียด,ความหายนะ., See also: cataclysmic adj,ดูcataclysm cataclysmal adj. ดูcataclysm, Syn. disaster
catalyze(แคท'ทะไลซ) {catalyzed,catalyzing,catalyzes} vt. กระตุ้น,กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี, See also: catalyzer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
conversion(n) การเปลี่ยนแปลง,การแปลงหนี้,การเปลี่ยนศาสนา,การแลกเปลี่ยน
differentiation(n) การทำให้แตกต่างกัน,การแบ่งแยก,การแยก,การเปลี่ยนแปลง
inflection(n) การเบน,การผันไปตามเพศพจน์,การเปลี่ยนแปลงคำ
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่,การปรับปรุง,นวัตกรรม,วิธีการใหม่
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
future shock (n ) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
変わりよう[かわりよう, kawariyou] (n ) การเปลี่ยนแปลง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change

German-Thai: Longdo Dictionary
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
veraenderung (n ) การเปลี่ยนแปลง การแปลผัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top