ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บัญญัติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บัญญัติ-, *บัญญัติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญญัติ(n) regulation, See also: act, law, decree, Syn. ข้อกำหนด, ข้อบังคับ, Example: เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ, Thai Definition: ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
บัญญัติ(v) legislate, See also: enact, decree, lay down, formulate, Syn. กำหนด, ออกกฎ, Example: รัฐบาลบัญญัติกฎหมายห้ามสูบฝิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
บัญญัติไตรยางศ์(n) rule of three in arithmetic, Example: ผู้สมัครแต่ละคนได้คะแนนเสียงเท่าไร ก็ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์, Thai Definition: วิธีเลขอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวนเพื่อหาจำนวนที่ 4 โดยวิธีเทียบหา 1 ก่อน แล้วจึงไปหาส่วนที่ต้องการด้วยการนำเลขทั้ง 3 จำนวนที่กำหนดให้และที่ให้หามาคูณหารกันเป็น 3 ขั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญญัติ(บันหฺยัด) น. ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ พุทธบัญญัติ บัญญัติ ๑๐ ประการ.
บัญญัติ(บันหฺยัด) ก. ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น บัญญัติศัพท์ บัญญัติกฎหมาย.
บัญญัติไตรยางศ์น. วิธีเลขอย่างหนึ่ง ซึ่งกำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข ๓ จำนวนเพื่อหาจำนวนที่ ๔ โดยวิธีเทียบหา ๑ ก่อน แล้วจึงไปหาส่วนที่ต้องการ ด้วยการนำเลขทั้ง ๓ จำนวนที่กำหนดให้และที่ให้หามาคูณหารกันเป็น ๓ ขั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Rights, Bill ofบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Bill of Rightsบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Canon of Proportionบัญญัติส่วนสัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
statue of fraudsบัญญัติหนังสือสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rule of threeบัญญัติไตรยางศ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Ark of the Covenant.หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Where the Ark was kept.- ที่ซึ่งเก็บซ่อนหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
An army which carries the Ark before it is invincible.กองทัพที่มีหีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... ...จะสามารถเอาชนะได้ในทุกสงคราม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- The Ark of the Covenant...- หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is a warning not to disturb the Ark of the Covenant.มันเป็นคำเตือน ไม่ให้รบกวน หีบแห่งบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Which of God's lessons...บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า The Lawnmower Man (1992)
Parliament has passed the Prevention of Terrorism Act... which allows terrorist suspects to be held by police for up to seven days.รัฐสภาได้ผ่าน ตามพระราชบัญญัติการป้องกันการก่อการร? ซึ่งช่วยให้ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่จะ จัดขึ้นโดยเ? In the Name of the Father (1993)
You're all being held under the Prevention of Terrorism Act.คุณกำลังทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นภายใต้ ตามพระราชบัญญัติ? In the Name of the Father (1993)
These people were arrested two days... after the Prevention of Terrorism Act was introduced.คนเหล่านี้ถูกจับกุม สองวัน ... หลังจากที่การป้องกัน ของพระราชบัญญัติการก่อการร้าย? In the Name of the Father (1993)
The directives coming in from Berlin mention "Special Treatment" more and more often."ผ่อนปรนพิเศษ" ก็ได้... นี่เราจะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่มั้ย Schindler's List (1993)
- Act of God.- พระราชบัญญัติของพระเจ้า Pulp Fiction (1994)
# Act queerly# พระราชบัญญัติตระการ The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (n) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; ordonnance [ f ]
บัญญัติ[banyat] (v) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate  FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
บัญญัติกฎหมาย[banyat kotmāi] (v, exp) EN: legislate ; enact a law  FR: légiférer
บัญญัติไตรยางศ์[banyattraiyāng] (n) EN: rule of three  FR: règle de trois [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
midrash(n) หนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Talmud, Mikra, Masorah, Syn. Exegesis
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Aggadah, Syn. exegesis
aggadah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, See also: Midrash, Halakhah, Syn. exegesis
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legislate against(phrv) ออกกฎหมายต่อต้าน, See also: บัญญัติกฎหมายคัดค้าน
rule of three(n) บัญญัติไตรยางศ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ, ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ, คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้, การไตร่สวน, การนั่งพิจารณาคดี, มาตราการกำหนดราคาสินค้า
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
bill(บิล) { billed, billing, bills } n. ตั๋วเงิน, พันธบัตร, ธนบัตร, บิล, ใบเสร็จ, ใบแสดงรายงานซื้อขาย, พระราชบัญญัติ, ญัตติ, ร่างญัตติ, คำโฆษณา, รายการ, หนังสือยื่นฟ้อง, จะงอยปาก, ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
bill of rightsn. พระราชบัญญัติลัทธิและเสรีภาพของพลเมือง
capitol(แคพ'พิทอล) n. อาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา, อาคารนิติบัญญัติของรัฐ, ศาลากลาง
commandment(คะมาน'เมินทฺ) n. อำนาจ, คำสั่ง, การออกคำสั่ง, บัญญัติ, หนึ่งในบัญญัติ10ประการ (Ten Commandments)
common counciln. สภาเทศบัญญัติ
con(คอน) 1. { conned, conning, cons } v. ต่อต้าน, แย้ง, เรียนรู้, ศึกษา, ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง, จำไว้, นำเรือ, ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน, การโต้เถียง, ผู้คัดค้าน, ผู้ลงบัตรคัดค้าน, นักโทษ, วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
congress(คอง'เกรส) { congressed, congressing, congresses } n. รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ, การชุมนุม, การสังวาส. vi. รวมกลุ่ม, ชุมนุม, See also: congressional adj. ดูcongress congressionalist n. ดูcongress, Syn. council, assembly, concourse

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ, พฤติการณ์, พระราชบัญญัติ, กฎหมาย, องก์(ละคร)
bill(n) บิล, ใบเสร็จ, ธนบัตร, พันธบัตร, ตั๋วเงิน, ใบแจ้งความ, พระราชบัญญัติ, ร่างญัตติ
bylaw(n) เทศบัญญัติ, กฎหมายท้องถิ่น
canon(n) ศีล, วินัยศาสนา, ข้อบัญญัติศาสนา
canonical(adj) เกี่ยวกับบัญญัติของพระ, ตามบัญญัติของวัด
commandment(n) ศีล, ข้อบัญญัติ, กุศลกรรมบถ
congress(n) ที่ประชุม, รัฐสภา, สภานิติบัญญัติ, สภาคองเกรส
congressional(adj) ซึ่งเกี่ยวกับรัฐสภา, เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
constitute(vt) ประกอบขึ้น, สถาปนา, แต่งตั้ง, บัญญัติขึ้น, สร้างขึ้น
constitution(n) การบัญญัติ, สังขาร, ร่างกาย, สันดาน, รัฐธรรมนูญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Extrapolation { f } [ math. ](n) บัญญัติยางค์

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: regarder

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top