Search result for

previous

(88 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -previous-, *previous*, previou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
previous[ADJ] แต่ก่อน, See also: เมื่อก่อน, Syn. preceding, prior
previously[ADV] แต่ก่อน, Syn. earlier, beforehand
previousness[N] การเกิดขึ้นก่อน, Syn. priority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
previous(พรี'เวียส) adj. ก่อน,เมื่อก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน. -Phr. (previous to ก่อน) ., Syn. prior,earlier,

English-Thai: Nontri Dictionary
previous(adj) เมื่อก่อน,ก่อน,อันก่อน,แต่ก่อน
PREVIOUS previous to(pre) ก่อนหน้า,ก่อนนี้
previously(adv) เมื่อก่อนนี้,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
previous births to the motherจำนวนการเกิดที่ผ่านมาของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
previous convictionการเคยต้องโทษมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
previous place of residenceถิ่นที่อยู่เดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
previous statementคำให้การครั้งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Previously on Smallville:ความเดิมตอนที่แล้วใน สมอลวิลล์ Odyssey (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
No previous trauma, lung, or cardiac issues.ไม่เคยบาดเจ็บมาก่อน ปอด และหลอดเลือดหัวใจปกติ Emancipation (2008)
I'm my father's kid from the previous marriage. my father should have played the role of fostering my relationship with a new mother.ฉันเป็นลูกติดมากับพ่อ ในกรณีีนี้ พ่อฉันหวังว่าฉันจะมีความสัมพันธ์ที่กับแม่ใหม่ Akai ito (2008)
Kidnappning, extortion, assault on this man Brown here, as well as your previous problems with the law, I mean...ลักพาตัว ข่มขู่ ทำร้ายร่างกายคุณบราวน์ เท่ากับว่าปัญหาของคุณก่อนหน้านี้ กับกฏหมายพวกนี้ The Bank Job (2008)
I'm afraid your injuries are more severe then we've previously thought, my dear.ฉันเกรงว่า บาดแผลของเธอในคราวนี้/Nอาจจะสาหัสจนยากที่จะรักษามันได้... พวกเราก็เลยร่วมกันคิดอยู่นานเลยล่ะ/Nสาวน้อย Bolt (2008)
Your daughter studied in Hong Kong previously, right?ลูกสาวของท่าน เคยเรียนที่ฮ่องกง มาก่อน, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
Previously, on the account of President Oh, I wanted to just forget about it.แต่ก่อน, เพื่อเห็นแก่ประธานโอ, ฉันต้องการจะลืมมันชะ Episode #1.8 (2008)
That I had called a nun in his previous parish.ฉันบอกว่า ฉันโทรหาแม่ชี ที่โบสถ์ที่เขาเคยอยู่ Doubt (2008)
Their previous m. o. was to offer women from emerging East European countries like Yugoslavia, Romania, Bulgaria, jobs in the West as maids and nannies.เบื้องหลังเอ็ม โอประกาศ เสนองานผู้หญิง จากประเทศทางยุโรปตะวันออก เช่น ยูโกสลาเวีย,โลมาเนีย,บูลกาเรีย, เป็นแม่บ้านและพี่เลี้ยงเด็กทางเขตตะวันตก Taken (2008)
Previously on "Lost"...ความเดิมตอนที่แล้ว The Beginning of the End (2008)
Previously on prison break¡­ความเดิมตอนที่แล้ว Dirt Nap (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previousAs a general rule, the pension amount is based on price changes in the previous year.
previousDo you have any previous appointments next Sunday?
previousHardly had he woke up when he remembered the embarrassing incident of the previous night.
previousHe arrived two days previously.
previousHe asked the policeman how many people had been killed in traffic accidents the previous day.
previousHe died previous to my arrival.
previousHe said he had come to Japan the previous week.
previousHe said that he had met her on the previous day.
previousHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
previousHis latest novel marks a great advance on his previous ones.
previousHis latest work is an advance on his previous one.
previous"How about a cup of coffee?" "I would like to, but I have some previous appointment."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันก่อน[N] some days ago, See also: previous day, the other day, Example: วันก่อนไปหาหมอ เขาให้ยามากิน ยามันเม็ดใหญ่ กินลำบากจัง, Count unit: วัน, Thai definition: วันในอดีต
อดีต[N] the past, See also: previous times, Syn. อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
อดีตภพ[N] past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
เมื่อก่อน[ADV] before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
ปีกลาย[N] previous year, See also: preceding year, last year, Syn. ปีก่อน, Example: เมื่อปีกลายไม่ได้ทำมาฆบูชาให้ถูกต้องตรงตามกาล, Thai definition: ปีที่แล้ว
เพรง[ADJ] old, See also: previous, prior, former, Syn. ก่อน, เก่า
เดือนก่อน[N] last month, See also: previous month, Syn. เดือนที่แล้ว, Example: งานเทศกาลประจำปีของจังหวัดหมดไปตั้งแต่เดือนก่อน
แต่ก่อนแต่กี้[ADV] in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน[ADV] formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
บุพกรรม[N] previous deeds, See also: deeds, Thai definition: กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
บุพชาติ[n.] (bupphachāt) EN: previous life   
บุพกรรม[n.] (bupphakam) EN: previous deeds   
เดือนก่อน[n. exp.] (deūoen køn) EN: last month ; previous month   FR: le mois précédent ; le mois dernier
ครั้งก่อน[adv.] (khrang køn) EN: formerly ; previously   
ครั้งกระโน้น[adv.] (khrang kranōn) EN: previously   
ครั้งโน้น[n. exp.] (khrang nōn) EN: previously day   
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVIOUS    P R IY1 V IY0 AH0 S
PREVIOUSLY    P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
previous    (j) (p r ii1 v i@ s)
previously    (a) (p r ii1 v i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorbesitzer {m}; Vorbesitzerin {f}previous owner; previous holder [Add to Longdo]
Vorkenntnis {f}previous knowledge [Add to Longdo]
Vorredner {m}; Vorrednerin {f}previous speaker; last speaker [Add to Longdo]
Vorstrafe {f}previous conviction [Add to Longdo]
Vorwissen {n}previous knowledge [Add to Longdo]
vorherig {adj} | vorheriger Tag; der vorherige Tagprevious | previous day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
以前(P);已前(oK)[いぜん, izen] (n-adv,n-t) ago; since; before; previous; (P) [Add to Longdo]
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]
一昨[いっさく, issaku] (n) one previous [Add to Longdo]
一昔前[ひとむかしまえ, hitomukashimae] (n) long ago; previous; of a former age [Add to Longdo]
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
上代[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, ] previously; before that; up to then [Add to Longdo]
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, / ] previous owner (of a car for sale) [Add to Longdo]
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly [Add to Longdo]
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, ] previously; before [Add to Longdo]
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]
老一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, / ] previous generation; older generation [Add to Longdo]
过犯[guò fàn, ㄍㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, / ] previous sens [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
旧バージョン[きゅうバージョン, kyuu ba-jon] old version, previous version [Add to Longdo]
直前指定要素[ちょくぜんしていようそ, chokuzenshiteiyouso] previous specified element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Previous \Pre"vi*ous\, a. [L. praevius going before, leading the
   way; prae before + via the way. See {Voyage}.]
   Going before in time; being or happening before something
   else; antecedent; prior; as, previous arrangements; a
   previous illness.
   [1913 Webster]
 
      The dull sound . . . previous to the storm,
      Rolls o'er the muttering earth.     --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   {Previous question}. (Parliamentary Practice) See under
    {Question}, and compare {Closure}.
 
   {Previous to}, before; -- often used adverbially for
    previously. "Previous to publication." --M. Arnold. "A
    policy . . . his friends had advised previous to 1710."
    --J. H. Newman.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Antecedent; preceding; anterior; prior; foregoing;
     former.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 previous
   adj 1: just preceding something else in time or order; "the
       previous owner"; "my old house was larger" [syn:
       {previous(a)}, {old}]
   2: (used especially of persons) of the immediate past; "the
     former president"; "our late President is still very active";
     "the previous occupant of the White House" [syn: {former(a)},
     {late(a)}, {previous(a)}]
   3: too soon or too hasty; "our condemnation of him was a bit
     previous"; "a premature judgment" [syn: {previous(p)},
     {premature}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top