ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

形容

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -形容-, *形容*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] describe; look or appearance, #5,070 [Add to Longdo]
形容[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, / ] adjective, #21,649 [Add to Longdo]
形容[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, / ] adjective [Add to Longdo]
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] unspeakable; indescribable [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
形容[けいようし, keiyoushi] (n ) คำคุณศัพท์ , See also: R. adjective

Japanese-English: EDICT Dictionary
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P) [Add to Longdo]
形容[けいようく, keiyouku] (n) {ling} phrase used as an adjective [Add to Longdo]
形容[けいようご, keiyougo] (n) an epithet [Add to Longdo]
形容[けいようし, keiyoushi] (n) {ling} (true) adjective; i-adjective; (P) [Add to Longdo]
形容詞幹[けいようしかん, keiyoushikan] (n) {ling} stem (word) [Add to Longdo]
形容詞句[けいようしく, keiyoushiku] (n) {ling} adjective phrase; adjectival phrase [Add to Longdo]
形容詞相当語句[けいようしそうとうごく, keiyoushisoutougoku] (n) {ling} adjectival equivalent [Add to Longdo]
形容動詞[けいようどうし, keiyoudoushi] (n) {ling} na-adjective (adj-na); quasi-adjective; adjectival noun; nominal adjective [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The princess was beautiful beyond description.その王女は形容できないほど美しかった。
Some English adverbs function as adjectives.英語の副詞の中には形容詞の役目をするものがある。
In any case please stop using "pretty" when describing a man.それにしても男に綺麗って形容はやめろよな〜。
In English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.英語には8つの主な品詞があります: 名詞、動詞、形容詞、副詞、代名詞、前置詞、接続詞そして感嘆詞。
'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.「−osity」は語尾が「−ous」の形容詞から作られる抽象名詞の語尾。
Things that modify nouns (adjective, or adjectival equivalent).名詞を修飾するもの(形容詞、または形容詞相当語句)。
There are two ways of using the infinitive as an adjective, 1. attributive, 2. predicative. Naturally 2. is a subject complement.不定詞の形容詞的用法には2種類あり、①限定用法、②叙述用法。②はもちろん主格補語です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, they usually do, though not always in England.[CN] 他们常常住英国. 但不尽然 形容一下他吧 The Maltese Falcon (1941)
The swan always has a word for it.[CN] 诗人总有话来形容 Brighton Rock (1948)
- Other adjective.[JA] 形容詞がイマイチ Spotlight (2015)
It's the only way I can describe him.[JA] 彼を形容する唯一の言い方だ His Last Vow (2014)
I just can't say.[CN] 我难以用言语形容 All About Eve (1950)
Name or adjective?[JA] - 名前か? それとも形容詞? Internal Audit (2013)
Just how would you describe the man you saw on the observation platform?[CN] 可以形容一下 瞭望台的男人 Double Indemnity (1944)
He sees her as blacker than she is. - - Oh![CN] 他把他妻子形容得太壞了 La Poison (1951)
You'll run out of adjectives, dear.[CN] 亲爱的,别把形容词用完了 All About Eve (1950)
It could crawl overboard on its own![CN] 这块肉都能自个儿爬到海里去了! (形容虫多) Battleship Potemkin (1925)
A real show of adjectival fireworks from the great Poe himself.[JA] ポー氏から直に 形容表現の嵐を聞けた The Raven (2012)
I described you to him. How on earth did you run him down?[CN] 我把你向他形容了一下 The Bells of St. Mary's (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
形容[けいよう, keiyou] -Form, Gestalt, Metapher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top