Search result for

layout

(48 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -layout-, *layout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
layout[N] โครงงาน, See also: แผนงาน, Syn. plan, sketch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
layout(เล'เอาทฺ) n. โครงงาน,แผนงาน,การแผ่ออก,การออกแบบ,สถานที่,สถานการณ์,สภาพ,ชุดเครื่องมือหรืออุปกรณ์, Syn. laying out,plan
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
layout(n) แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
layout๑. การวางผัง๒. ผัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
layout planแผนผังบริเวณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Layout (Printing)การจัดหน้า (การพิมพ์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It shows the layout of his property, and its proximity to every other house on his street.มันแสดงแผนผังของที่ดินเขา และบ้านที่อยู่ใกล้เคียงทุกหลังบนถนนนั้น เขามี.. Blow Out (2008)
WHAT, LIKE A DISGUISE? THE FIRE CAPTAIN SAID THE UNSUB KNEW THE LAYOUT OF THE MOVIE THEATER.ซึ่งจะทำให้เขามองเห็นทางเข้าออกได้ทุกมุม House on Fire (2009)
SO HE WAS STUDYING THE LAYOUT. HE WASN'T FAMILIAR WITH THE AREA.การ์เซีย บาร์นั่นสร้างเมื่อไหร่ House on Fire (2009)
So if I have a pregnant girl doing a handspring into a double layout, The judges aren't going to be admiring her impeccable form,ถ้าฉันให้เด็กท้อง มาตีลังกา กรรมการคงไม่ชื่นชม Wheels (2009)
Noyce give you anything on the layout?นอยส์ ไม่ได้พูดเรื่องห้องแล๊ปหรือครับ Shutter Island (2010)
- We've just done a layout over here.นี่คือเรื่องราวทั้งหมด The Bang Bang Club (2010)
I need your complete security layout of Langley.อยากได้แผนผังรักษาความปลอดภัย ของแลงลีย์หน่อย RED (2010)
So let me get this right: Gunner tries to kill you, you shoot him, at death's door he gives you the whole layout?ฉันเข้าใจถูกมั้ย, กันเนอร์พยายามฆ่านาย, นายเลยยิงมัน, ก่อนมันจะตายมันบอกแผนผังทั้งหมด The Expendables (2010)
You've got the basic layout. Bookstore, café.คุณได้มีรูปแบบขั้นพื้นฐาน ร้านหนังสือคาเฟ่ Inception (2010)
He thinks it's safer if he doesn't know the layouts.เขาคิดว่ามันปลอดภัยถ้าเขาไม่ได้รู้ว่ารูปแบบ Inception (2010)
Actually, I have a question about this layout.ที่จริงผมมีคำถามเกี่ยวกับรูปแบบนี้ Inception (2010)
No, no, no. Don't show me specifics. Only the dreamer should know the layout.ไม่ไม่ไม่ ไม่ต้องแสดงรายละเอียด เพียงฝันควรรู้รูปแบบ Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผนผัง[n.] (phaēnphang) EN: diagram ; plan ; layout ; scheme ; plot   FR: plan [m] ; schéma [m] ; représentation [f] ; croquis [m] ; diagramme [m] ; organigramme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAYOUT    L EY1 AW2 T
LAYOUTS    L EY1 AW2 T S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestückungsplan {m}layout diagram [Add to Longdo]
Layout {n}layout [Add to Longdo]
Layouter {m}; Layouterin {f}layout artist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout [Add to Longdo]
コマ割り[コマわり, koma wari] (n) panel layout [Add to Longdo]
コンプリヘンシブレイアウト[, konpurihenshibureiauto] (n) comprehensive layout [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] (n) {comp} network configuration; network layout [Add to Longdo]
プラントレイアウト[, purantoreiauto] (n) plant layout [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[, pe-jireiautopuroguramu] (n) {comp} page layout program [Add to Longdo]
レイアウト[, reiauto] (n,vs) layout; (P) [Add to Longdo]
レイアウトシステム[, reiautoshisutemu] (n) layout-system [Add to Longdo]
レイアウトセル[, reiautoseru] (n) {comp} layout cell [Add to Longdo]
レイアウト表示[レイアウトひょうじ, reiauto hyouji] (n) {comp} layout display [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ形式[データけいしき, de-ta keishiki] data layout [Add to Longdo]
ネットワーク構成[ネットワークこうせい, nettowa-ku kousei] network configuration, network layout [Add to Longdo]
ページレイアウトプログラム[ぺーじれいあうとぷろぐらむ, pe-jireiautopuroguramu] page layout program [Add to Longdo]
レイアウト[れいあうと, reiauto] layout [Add to Longdo]
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream [Add to Longdo]
割付け構造[わりつけこうぞう, waritsukekouzou] layout structure [Add to Longdo]
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
割付け処理[わりつけしょり, waritsukeshori] layout process [Add to Longdo]
割付け体裁[わりつけていさい, waritsuketeisai] layout style [Add to Longdo]
割付け対象体[わりつけたいしょうたい, waritsuketaishoutai] layout object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 layout
   n 1: a plan or design of something that is laid out
   2: the act of laying out (as by making plans for something)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Layout [leːaut] (n) , s.(n )
   layout
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top