ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -達-, *達*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[達, dá, ㄉㄚˊ] to reach, to arrive at; intelligent
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  羍 (dá ㄉㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 6,102

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity, #422 [Add to Longdo]
达到[dá dào, ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ, / ] to reach; to achieve; to attain, #366 [Add to Longdo]
表达[biǎo dá, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ, / ] to voice (an opinion); to express; to convey, #1,402 [Add to Longdo]
高达[gāo dá, ㄍㄠ ㄉㄚˊ, / ] attain; reach up to, #2,439 [Add to Longdo]
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, / ] developed (country etc); flourishing; to develop, #2,513 [Add to Longdo]
达成[dá chéng, ㄉㄚˊ ㄔㄥˊ, / ] to reach (an agreement); to accomplish, #2,661 [Add to Longdo]
到达[dào dá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ, / ] to reach; to arrive, #2,813 [Add to Longdo]
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination), #3,936 [Add to Longdo]
长达[cháng dá, ㄔㄤˊ ㄉㄚˊ, / ] extend as long as; lengthen out to, #4,733 [Add to Longdo]
萨达姆[Sà dá mǔ, ㄙㄚˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˇ, / ] Saddam, #5,548 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
する[tassu ru] เข้าถึง、บรรลุ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
する[たっする, tassuru] Thai: ถึง English: to reach
する[たっする, tassuru] Thai: เข้าสู่ English: to get to

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たち, tachi] (suf) pluralizing suffix (esp. for people & animals; formerly honorific); (P) [Add to Longdo]
[たっし, tasshi] (n) official notice; notification [Add to Longdo]
[たっす, tassu] (v5s) (See する) to reach; to get to [Add to Longdo]
する[たっする, tassuru] (vs-s) to reach; to get to; (P) [Add to Longdo]
て(ateji);強って(ateji)[たって, tatte] (adv,adj-no) (uk) strongly hoping or requesting (of something that is difficult to be brought to fruition) [Add to Longdo]
[たつい, tatsui] (adj-na,n) lucidity; intelligibility; perspicuity [Add to Longdo]
観;たっ観[たっかん, takkan] (n,vs) farsightedness; taking a philosophic view (ripeness) [Add to Longdo]
[たっけん, takken] (n) farsightedness; insight [Add to Longdo]
[たっし, tasshi] (n) expert; skilled hand; master [Add to Longdo]
[たっしき, tasshiki] (n) farsightedness; insight [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you students?" "Yes, we are."「あなたは学生ですか」「はい、そうです」
"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.「君の友は馬鹿か何かか」と父親はたずねた。 [M]
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の一面は、伝しようとする意志である」と彼は言う。
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."「子供はもう来ていますか」「いいえ、まだ来ていません」
He said, "Come with us."「私と一緒に来なさい」と彼は言った。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者は今日の厳しい現実に適応しなければならない。
After ten minutes' walk we came to the museum.10分歩くと私は博物館へ着いた。
A pair of canaries are her only friends.1つがいのカナリアだけが彼女の友であった。
It's quite difficult to master French in a few years.2、3年でフランス語に熟するのはきわめて難しい。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配は無料です。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の少年はキャンプで親しい友になった。
Given only thirty minutes, we couldn't answer all the questions.30分しかなかったので、私はすべての問題には答えられなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eduarda.[CN] 艾多. Ossos (1997)
- We've come to the conclusion the doctor and I, that this whole story is a game of the mind.[JA] 先生と私は結論にした 全体が心理ゲームであると And Then There Were None (1945)
I don't know how to say what I mean.[CN] 我不知道該怎麼表我的意思 Applause (1929)
Us?[JA] 私 Fish in the Dish (2016)
"Both parties have fully agreed that this merger can only result...[CN] "雙方要成共識, 這次合併是 ... Grand Hotel (1932)
Well one day, another kid and I took them down, and the old man wasn't around...[JA] 親父の留守に 友とそれを取り外し... 決闘した Detour (1945)
How, after half a year, Siegfried's gift to his bride, the Nibelungen Treasure, arrives in Worms and how the two queens quarrel with each other.[CN] 【6個月後,齊格弗裏德的贈禮 尼伯龍根的財寶到渥努姆斯】 【兩個王后發生爭鬥】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
While we was waiting for you we come to an understanding.[CN] 我們在等你回家的時候成了和解 Applause (1929)
You didn't take him for his walk this morning.[CN] 你今天早上沒有帶它出去遛. Grand Hotel (1932)
It was the day of the summer solstice, and the Nibelungen arrived at Attila's court.[CN] 在夏至的前一天,尼伯龍根人抵了匈奴王的宮殿 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Please, you gotta help me. Be a pal.[JA] 助けてくれよ 友だろ Pinocchio (1940)
"We who are of royal blood may not follow the wishes of our hearts."[JA] 王家の血をひく私に勝手は許されないわ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たつ, tatsu] ERREICHEN, ANKOMMEN [Add to Longdo]
[たつじん, tatsujin] Meister [Add to Longdo]
[たっせい, tassei] erreichen [Add to Longdo]
[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top