ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphous

AH0 M AO1 R F AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphous-, *amorphous*, amorphou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amorphous(adj) ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous(adj) ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphousอะมอร์ฟัส, Example: โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน The But in the Joke (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AMORPHOUS AH0 M AO1 R F AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amorphous (j) ˈəmˈɔːfəs (@1 m oo1 f @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ㄨˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon, #366,117 [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモルファス[amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] (n) { comp } amorphous [Add to Longdo]
非結晶性[ひけっしょうせい, hikesshousei] (adj-f) (See 多結晶性) amorphous [Add to Longdo]
非晶質[ひしょうしつ, hishoushitsu] (n) amorphous [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na, n) amorphous; shapeless [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amorphous \A*mor"phous\, a. [Gr. ?; 'a priv. + morfh` form.]
   1. Having no determinate form; of irregular; shapeless.
    --Kirwan.
    [1913 Webster]
 
   2. Without crystallization in the ultimate texture of a solid
    substance; uncrystallized.
    [1913 Webster]
 
   3. Of no particular kind or character; anomalous.
    [1913 Webster]
 
       Scientific treatises . . . are not seldom rude and
       amorphous in style.          --Hare.
    [1913 Webster] -- {A*mor"phous*ly}, adv. --
    {A*mor"phous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amorphous
   adj 1: having no definite form or distinct shape; "amorphous
       clouds of insects"; "an aggregate of formless particles";
       "a shapeless mass of protoplasm" [syn: {amorphous},
       {formless}, {shapeless}]
   2: lacking the system or structure characteristic of living
     bodies [syn: {amorphous}, {unstructured}]
   3: without real or apparent crystalline form; "an amorphous
     mineral"; "amorphous structure" [syn: {amorphous},
     {uncrystallized}, {uncrystallised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top