ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unformed

AH0 N F AO1 R M D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unformed-, *unformed*, unform, unforme
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unformed[ADJ] ไม่มีรูปแบบ, See also: ซึ่งไม่เกิดขึ้น, ไม่ปรากฎ, Syn. undeveloped, half-baked, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่ eXistenZ (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFORMED AH0 N F AO1 R M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unformed (j) ˈʌnfˈɔːmd (uh1 n f oo1 m d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unformed \Un*formed"\, a. [In sense 1 properly p. p. of un form;
   in senses 2 and 3 pref. un- not + formed.]
   [1913 Webster]
   1. Decomposed, or resolved into parts; having the form
    destroyed.
    [1913 Webster]
 
   2. Not formed; not arranged into regular shape, order, or
    relations; shapeless; amorphous.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) Unorganized; without definite shape or structure;
    as, an unformed, or unorganized, ferment.
    [1913 Webster]
 
   {Unformed stars} (Astron.), stars not grouped into any
    constellation; informed stars. See {Sporades}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unformed
   adj 1: not having form or shape; "unformed clay" [ant: {formed}]
   2: not formed or organized; "an as yet unformed government"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top