ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procedure

P R AH0 S IY1 JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procedure-, *procedure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procedure(n) ขั้นตอน, See also: กระบวนการ, การดำเนินงาน, Syn. scheme, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ, วิธีการ, ระเบียบการ, วิธีการปฏิบัติ, แนวทาง, ขั้นตอน, กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course

English-Thai: Nontri Dictionary
procedure(n) ระเบียบการ, วิธีดำเนินการ, การปฏิบัติ, พฤติการณ์, ขบวนการ, แนวทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedureวิธีพิจารณาความ, วิธีดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedureวิธีดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure oriented languageภาษาเชิงกระบวนงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedure, abuse of the rules ofการใช้กฎข้อบังคับโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, grievanceวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, parliamentary; parliamentary procedureวิธีดำเนินการทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, rule ofข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Procedure[การบัญชี]
Procedure (Law)วิธีดำเนินการ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is my standard procedure for doing it.ซึ่งคือกระบวนการมาตรฐานของฉัน สำหรับการทำมัน Yellow Submarine (1968)
You were found guilty by a jury of your peers. The cops didn't follow the correct procedure with the evidence.อ่า ต้องขอโทษด้วยนะครับ Hero (1992)
Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle. Your husband's violated security procedure and stolen an armed military vehicle.สามีคุณฝ่าฝืนกฏรักษาความปลอดภัย และขโมยรถติดอาวุธของกองทัพมา Squeeze (1993)
Crew Ops, verify all pre-test procedures are complete.ความปลอดภัย? โอพสลูกเรือตรวจสอบทุกขั้นตอน การทดสอบก่อนจะเสร็จสมบูรณ์ Contact (1997)
The procedure comes with its own epidural.กระบวนการกำลัง ดำเนินการของมัน eXistenZ (1999)
I replicated your pod's entire nervous system during our surgical procedure at the chalet, complete with contents.ผมทำเลียนแบบ ทางเข้าระบบประสาท พอดของคุณไว้ ตั้งแต่กระบวนการผ่าตัด ที่กระท่อม สมบูรณ์แบบทั้งระบ eXistenZ (1999)
An exit-door procedure at 30, 000ft.กฏเกณฑ์แห่งอารยธรรม (บรรยาย) และนี่คือ วิธีที่ผมได้พบกับ.. Fight Club (1999)
Isn't it possible, in the course of these procedures that something might go wrong?เป็นไปได้ไหมว่า ระหว่างที่ทำ... อาจเกิดความผิดพลาดได้ Bicentennial Man (1999)
True. But procedures like that would be prohibitively expensive.ใช่ เพราะมันต้องใช้เงินมหาศาล Bicentennial Man (1999)
These procedures have been so easy toก็ผู้หญิงพวกนี้เขายอมเราเองนะ Sex Is Zero (2002)
Everyone's intake procedure is different.ผมขอให้แบรดแต่งกลอนเอง I Heart Huckabees (2004)
When I was in residency, my first solo procedure was a spinal surgery on a 16-year-old kid.ตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัด งานผ่างานแรกของผม เป็นงานผ่ากระดูกสันหลัง เด็กอายุ 16 Pilot: Part 1 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
procedureI hear that you can burn CDs with WindowsXP, could you tell me a website that explains the procedures involved?
procedureIn an essay similarly devoted to allegorical procedures in contemporary art, Buchloh discusses 6 women artists.
procedureIt is not evident whether the police followed the usual search procedures.
procedureThe document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.
procedureThe errors apparent in his results are due more to carelessness than faulty procedures.
procedureThere's a lot of red tape involved in this procedure.
procedureVISUACT supports flexibly the varied environments and needs of our customers and offers a variety of operational procedures.
procedureWe carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures.
procedureWe used the following procedures in this experiment.
procedureWhat is the procedure for getting a visa?
procedureWith this tutorial you will use the sample manga to become accustomed to the procedures for seeing the manga including download.
procedureYou may injure yourself if you don't follow safety procedures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำดับขั้น(n) procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count Unit: ขั้น, ชั้น, Thai Definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ขั้นตอน(n) step, See also: procedure, Example: วิธีทำขนมแบบไทยๆ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยหาคนทำยากขึ้นทุกวัน, Count Unit: ขั้น, Thai Definition: รายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการที่เป็นลำดับเรียงกันไป
กระบวน(n) convention, See also: procedure, course, process, method, Syn. ขบวน, แบบแผน, Example: เขียนตามกระบวนหนังสือไทย
กระบวนความ(n) procedure, See also: method, strategy, system, process, Example: เขาบรรยายได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกถ้อยกระบวนความ, Thai Definition: แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว
กระบวนการ(n) procedure, See also: process, method, system, Syn. วิธีการ, ขั้นตอน, Example: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการทดสอบ, Count Unit: ขั้น, ตอน
ขบวนการ(n) process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ระเบียบวิธี(n) regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ข้อปฏิบัติ(n) procedure, See also: practice, Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ, Ant. ข้อยกเว้น, Example: กลุ่มประเทศ G10 ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อปฏิบัติในการดำรงเงินกองทุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ, Count Unit: ข้อ
ระเบียบวิธี(n) regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count Unit: วิธี, Thai Definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[kabin] (n) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system  FR: loi et discipline [ f ] ; règles de procédure [ fpl ]
กรรมวิธี[kammawithī] (n) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course
การดำเนินคดีอาญา[kān damnoēnkhadī āyā] (n, exp) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings
การดำเนินคดีแพ่ง[kān damnoēnkhadī phaeng] (n, exp) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[kān damnoēn krabūankān dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of process  FR: abus de procédure [ m ]
การรับพนักงาน[kān rap phanak ngān] (n, exp) FR: engagement de personnel [ m ] ; procédure d'engagement (de personnel) [ f ]
การรับพนักงานเข้ามา[kān rap phanak ngān khao mā] (n, exp) FR: engagement de personnel [ m ] ; procédure d'engagement (de personnel) [ f ]
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: process ; procedure ; course
คดี[khadī] (n) EN: course ; procedure ; operation
คดีอาญา[khadī āyā] (n, exp) EN: criminal case ; criminal procedure  FR: affaire criminelle [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROCEDURE P R AH0 S IY1 JH ER0
PROCEDURE P R OW0 S IY1 JH ER0
PROCEDURES P R AH0 S IY1 JH ER0 Z
PROCEDURES P R OW0 S IY1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procedure (n) prˈəsˈiːʤər (p r @1 s ii1 jh @ r)
procedures (n) prˈəsˈiːʤəz (p r @1 s ii1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ,  ] procedures; sequence; order #1,687 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebungsverfahren { n }procedure for divestiture; suspension proceedings [Add to Longdo]
Erteilungsverfahren { n }procedure up to granting [Add to Longdo]
Prozedur { f }; Verfahren { n }; Handlungsweise { f }; Vorgehensweise { f } | Prozeduren { pl }; Verfahren { pl }; Handlungsweisen { pl }procedure | procedures [Add to Longdo]
Vorgang { m }; Vorgehen { n }; Ablauf { m } | Vorgänge { pl }; Abläufe { pl }procedure | procedures; processes [Add to Longdo]
Vorgehensmodell { n } | Vorgehensmodelle { pl }procedure model | procedure models [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) #203 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] (n, vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P) #2,843 [Add to Longdo]
本格[ほんかく, honkaku] (n) (1) original method or procedure; (adj-f) (2) serious; orthodox; classical; genuine; (P) #3,325 [Add to Longdo]
手術[しゅじゅつ, shujutsu] (n, vs, adj-no) (surgical) operation; procedure; (P) #4,486 [Add to Longdo]
戻り[もどり, modori] (n) (1) return; reaction; recovery; (2) { comp } return (from a procedure); (P) #5,663 [Add to Longdo]
手順[てじゅん, tejun] (n) process; procedure; sequence; protocol; instruction; (P) #5,831 [Add to Longdo]
内科[ないか, naika] (n, adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P) #6,319 [Add to Longdo]
手続(P);手続き(P)[てつづき, tetsuduki] (n, vs) procedure; (legal) process; formalities; (P) #7,622 [Add to Longdo]
順序[じゅんじょ, junjo] (n) order; sequence; procedure; (P) #7,703 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Procedure \Pro*ce"dure\, n. [F. proc['e]dure. See {Proceed}.]
   1. The act or manner of proceeding or moving forward;
    progress; process; operation; conduct. "The true procedure
    of conscience." --South.
    [1913 Webster]
 
   2. A step taken; an act performed; a proceeding; the steps
    taken in an action or other legal proceeding. "Gracious
    procedures." --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. That which results; issue; product. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 procedure
   n 1: a particular course of action intended to achieve a result;
      "the procedure of obtaining a driver's license"; "it was a
      process of trial and error" [syn: {procedure}, {process}]
   2: a process or series of acts especially of a practical or
     mechanical nature involved in a particular form of work; "the
     operations in building a house"; "certain machine tool
     operations" [syn: {operation}, {procedure}]
   3: a set sequence of steps, part of larger computer program
     [syn: {routine}, {subroutine}, {subprogram}, {procedure},
     {function}]
   4: a mode of conducting legal and parliamentary proceedings

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top