ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formal

F AO1 R M AH0 L   
159 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formal-, *formal*
English-Thai: Longdo Dictionary
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formal[ADJ] ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ตามประเพณีนิยม, Syn. ceremonious, conventional
formal[ADJ] เป็นกิจจะลักษณะ, See also: เป็นทางการ
formal[ADJ] ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ, See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal[ADJ] เป็นรูปแบบ, See also: ตามรูปแบบ
formal[ADJ] ที่เป็นกฎเกณฑ์
formalin[N] สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially
formality[N] ความเป็นทางการ
formality[N] พิธี, See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน, Syn. convention, custom, rule
formalize[VT] ทำให้เป็นทางการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
semiformal(-ิฟอร์'เมิล) adj. กึ่งทางการ

English-Thai: Nontri Dictionary
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal agreementความตกลงเป็นทางการ, ความตกลงสมบูรณ์แบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
formal causeรูปเหตุ, รูปปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formal contractสัญญาที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formal demographyประชากรศาสตร์เชิงแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formal integrationการหาปริพันธ์รูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal logicตรรกศาสตร์รูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal organizationองค์การรูปนัย, องค์การที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
formalismรูปแบบนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
formalismรูปนัยนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formal method (Computer science)วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Formal methods (Computer science)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Formal Testการตรวจอย่างมีแบบแผน [การแพทย์]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formaldehyde ฟอร์มาลดีไฮด์
เป็นแก๊สมักพบในรูปของสารละลาย 40 เปอร์เซ็นต์ (ฟอร์มาลีน) มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยากำจัดกลิ่น และสารรักษาเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า "ยาดองศพ" สารชนิดนี้ทำปฏิกริยากับสารหลาย ๆ อย่างในเซลล์มนุษย์ ทำให้การทำงานของเซลล์ลดลง หรือ เซลล์ตาย ส่วนหนึ่งเป็นพิษเพราะการเป็นพิษของกรดฟอร์มิค [สิ่งแวดล้อม]
Formaldehydeฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอมัลดีไฮด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,สาร,ฟอรมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีไฮด์,ฟอมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีฮัยด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอร์มาลเดไฮด์ [การแพทย์]
Formaldehyde, Commercialน้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalin-Treatedการบีบบังคับด้วยฟอร์มาลิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems less formal than Mahatma.มันฟังดูเป็นกันเองกว่ามหาตมะ Gandhi (1982)
These men fucked up good but you bringing formal charges against them is that gonna help that girl one little bit?จริงอยู่คนเหล่านี้ทำผิดมหันต์ แต่ถ้าตั้งข้อหาพวกเขาแล้ว จะทำให้ผู้หญิงฟื้นขึ้นมามั้ย Casualties of War (1989)
We smile, we kiss. Formal Russian kiss.เรายิ้มเราจูบ จูบรัสเซียอย่างเป็นทางการ The Russia House (1990)
I'm submitting a formal complaint about this through the Ministry of Foreign Affairs.ผมจะต้องทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยัง กระทรวงการต่างประเทศ Ghost in the Shell (1995)
Yeah. He lived in this tiny hut somewhere in India. He had no formal education.เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา Good Will Hunting (1997)
You must make a formal apology to Yemanja.นายทำให้ทุกคนซวย รีบขอโทษนางซะ Woman on Top (2000)
- Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent the last 30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press formal charges.-Miss Ventura, Mr. Bextrum has spent... ...30 minutes trying to persuade Miss Lane not to press charges. Maid in Manhattan (2002)
-You'll have your formal review in May.- เดือน พ.ค. เราจะประเมินผลคุณ Mona Lisa Smile (2003)
Nothing among formal verse compares to shijo, loved by peopleไม่มีอะไรใน โคลงทั่ว ๆ เทียบเท่า กับ Shijo ผู้คนชอบกันมาก My Girl and I (2005)
You don't need to show formal propriety and see me as a mother-in-law.เจ้าไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตอง และเห็นข้าเป็นแม่สามี Episode #1.43 (2006)
I was quite worried as the time for formal etiquette lessons was limitedฉันกังวลใจเล็กน้อยที่บทเรียนมารยาทถูกจำกัด Episode #1.3 (2006)
Absurd. There was a formal announcement of his promotion.เหลวไหลน่า มีการประกาศเรื่องฐานะอย่างเป็นทางการ The Da Vinci Code (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formalBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
formalDo we dress formal?
formalFormal dress must be worn.
formalHe is very formal with us.
formalHer clothes were out of place at a formal party.
formalHow formal is this ceremony?
formalIn general young people dislike formality.
formalI will send our formal agreement to you.
formalLet's dispense with formalities.
formalLet's do away with all formalities.
formalShe kept conversation on a formal plane.
formalThe premier paid a formal visit to the white house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์
พิธีการ[N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีรีตอง[N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม
ฟอร์มาลดีไฮด์[N] formaldehyde, Example: กลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอันตรายต่อเยื่อบุจมูกหากสูดเข้ามากๆ, Thai definition: แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลิน[N] formalin, See also: formol, Example: เขาแพ้กลิ่นฟอร์มาลินมาก เวลาได้กลิ่นจะเวียนหัวพาลจะอาเจียนด้วย, Thai definition: สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ 40 ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ, Notes: (อังกฤษ)
กิจจะลักษณะ[ADV] formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ
กิจจะลักษณะ[ADJ] formal, See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical, Example: ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ฟอร์มาลดีไฮด์[n.] (fømāndīhai) EN: formaldehyde   FR: formaldéhyde [m] ; aldéhyde formique [m]
ฟอร์มาลิน[n.] (fømālin) EN: formalin ; formol   FR: formol [m]
กันเอง[adj.] (kan-ēng) EN: informal   FR: informel ; familier
การศึกษานอกระบบ[n. exp.] (kānseuksā nøk rabop) EN: nonformal education   
กึ่งทางการ[adj.] (keung thāngkān) EN: semi-formal   FR: informel ; officieux
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khøtoklong sombūnbaēp) EN: formal agreements   FR: accord formel [m]
ลำลอง[X] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual   FR: simplement ; sans façon ; informel
ไม่มีพิธีรีตอง[adj.] (mai mī phithīritøng) EN: informal   FR: informel
ไม่เป็นทางการ[adj.] (mai pen thāngkān) EN: informal   FR: informel

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMAL F AO1 R M AH0 L
FORMALLY F AO1 R M AH0 L IY0
FORMALISM F AO1 R M AH0 L IH2 Z AH0 M
FORMALIST F AO1 R M AH0 L AH0 S T
FORMALIZE F AO1 R M AH0 L AY2 Z
FORMALITY F AO0 R M AE1 L AH0 T IY0
FORMALIZED F AO1 R M AH0 L AY2 Z D
FORMALIZES F AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 Z
FORMALIZING F AO1 R M AH0 L AY2 Z IH0 NG
FORMALITIES F AO0 R M AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formal (j) fˈɔːml (f oo1 m l)
formalin (n) fˈɔːməlɪn (f oo1 m @ l i n)
formally (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)
formalism (n) fˈɔːməlɪzəm (f oo1 m @ l i z @ m)
formality (n) fˈɔːmˈælɪtiː (f oo1 m a1 l i t ii)
formalize (v) fˈɔːməlaɪz (f oo1 m @ l ai z)
formalized (v) fˈɔːməlaɪzd (f oo1 m @ l ai z d)
formalizes (v) fˈɔːməlaɪzɪz (f oo1 m @ l ai z i z)
formalities (n) fˈɔːmˈælɪtɪz (f oo1 m a1 l i t i z)
formalizing (v) fˈɔːməlaɪzɪŋ (f oo1 m @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] formalities, #2,962 [Add to Longdo]
甲醛[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, ] formaldehyde (HCHO), #11,590 [Add to Longdo]
形式主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Formalism (art), #21,446 [Add to Longdo]
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, / ] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku, #67,884 [Add to Longdo]
交杯酒[jiāo bēi jiǔ, ㄐㄧㄠ ㄅㄟ ㄐㄧㄡˇ, ] formal exchange of cups of wine between bride and groom as traditional wedding ceremony, #80,300 [Add to Longdo]
福马林[fú mǎ lín, ㄈㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] formalin, #370,884 [Add to Longdo]
八行书[bā xíng shū, ㄅㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] formal recommendation letter in eight columns [Add to Longdo]
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]
正式投票[zhèng shì tóu piào, ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] formal vote [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal

German-Thai: Longdo Dictionary
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde [Add to Longdo]
Formalin {n} [chem.]formalin [Add to Longdo]
Formalismus {m}formalism [Add to Longdo]
Formalist {m} | Formalisten {pl}formalist | formalists [Add to Longdo]
Formalität {f} | Formalitäten {pl} | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Formerfordernis {f}formal requirement [Add to Longdo]
Formmangel {m}formal defect [Add to Longdo]
Gesellschaftsanzug {m}formal dress [Add to Longdo]
formalistisch {adv}formalisticly [Add to Longdo]
formalformal [Add to Longdo]
formal und inhaltlichin form and content [Add to Longdo]
formaleformal [Add to Longdo]
formale Logiksymbolic logic [Add to Longdo]
formales Lehrenformal teaching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary) [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
仮引数[かりひきすう, karihikisuu] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format [Add to Longdo]
形式関係[けいしきかんけい, keishikikankei] formal relation [Add to Longdo]
形式仕様書[けいしきしようしょ, keishikishiyousho] formal specification [Add to Longdo]
形式論理[けいしきろんり, keishikironri] formal logic [Add to Longdo]
公的公開識別子[こうてきこうかいしきべつし, koutekikoukaishikibetsushi] formal public identifier [Add to Longdo]
公的公開識別子誤り[こうてきこうかいしきべつしあやまり, koutekikoukaishikibetsushiayamari] formal public identifier error [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formal \For"mal\ (f[^o]r"mal), n. [L. formic + alcohol.] (Chem.)
   See {Methylal}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formal \Form"al\ (f[^o]rm"al), a. [L. formalis: cf. F. formel.]
   1. Belonging to the form, shape, frame, external appearance,
    or organization of a thing.
    [1913 Webster]
 
   2. Belonging to the constitution of a thing, as distinguished
    from the matter composing it; having the power of making a
    thing what it is; constituent; essential; pertaining to or
    depending on the forms, so called, of the human intellect.
    [1913 Webster]
 
       Of [the sounds represented by] letters, the material
       part is breath and voice; the formal is constituted
       by the motion and figure of the organs of speech.
                          --Holder.
    [1913 Webster]
 
   3. Done in due form, or with solemnity; according to regular
    method; not incidental, sudden or irregular; express; as,
    he gave his formal consent.
    [1913 Webster]
 
       His obscure funeral . . .
       No noble rite nor formal ostentation. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Devoted to, or done in accordance with, forms or rules;
    punctilious; regular; orderly; methodical; of a prescribed
    form; exact; prim; stiff; ceremonious; as, a man formal in
    his dress, his gait, his conversation.
    [1913 Webster]
 
       A cold-looking, formal garden, cut into angles and
       rhomboids.              --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
       She took off the formal cap that confined her hair.
                          --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the form or appearance without the substance or
    essence; external; as, formal duty; formal worship; formal
    courtesy, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. Dependent in form; conventional.
    [1913 Webster]
 
       Still in constraint your suffering sex remains,
       Or bound in formal or in real chains. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. Sound; normal. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       To make of him a formal man again.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Formal cause}. See under {Cause}.
 
   Syn: Precise; punctilious; stiff; starched; affected; ritual;
     ceremonial; external; outward.
 
   Usage: {Formal}, {Ceremonious}. When applied to things, these
      words usually denote a mere accordance with the rules
      of form or ceremony; as, to make a formal call; to
      take a ceremonious leave. When applied to a person or
      his manners, they are used in a bad sense; a person
      being called formal who shapes himself too much by
      some pattern or set form, and ceremonious when he lays
      too much stress on the conventional laws of social
      intercourse. Formal manners render a man stiff or
      ridiculous; a ceremonious carriage puts a stop to the
      ease and freedom of social intercourse.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Methylal \Meth"yl*al\, n. [Methylene + alcohol.] (Chem.)
   A light, volatile liquid, {H2C(OCH3)2}, regarded as a complex
   ether, and having a pleasant ethereal odor. It is obtained by
   the partial oxidation of methyl alcohol. Called also
   {formal}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formal
   adj 1: being in accord with established forms and conventions
       and requirements (as e.g. of formal dress); "pay one's
       formal respects"; "formal dress"; "a formal ball"; "the
       requirement was only formal and often ignored"; "a formal
       education" [ant: {informal}]
   2: characteristic of or befitting a person in authority; "formal
     duties"; "an official banquet"
   3: (of spoken and written language) adhering to traditional
     standards of correctness and without casual, contracted, and
     colloquial forms; "the paper was written in formal English"
     [ant: {informal}]
   4: represented in simplified or symbolic form [syn:
     {conventional}, {formal}, {schematic}]
   5: logically deductive; "formal proof"
   6: refined or imposing in manner or appearance; befitting a
     royal court; "a courtly gentleman" [syn: {courtly}, {formal},
     {stately}]
   n 1: a lavish dance requiring formal attire [syn: {ball},
      {formal}]
   2: a gown for evening wear [syn: {dinner dress}, {dinner gown},
     {formal}, {evening gown}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 formal
  formal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 formal /fɔrmaːl/
  formal

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top