ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-form-

F AO1 R M   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: form, *form*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
form[N] รูปทรง, See also: รูปร่าง, สัณฐาน, Syn. figure, shape, structure
form[N] รูปแบบ
form[VT] สร้างเป็นรูปเป็นร่าง, See also: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง
form[VI] เป็นรูปเป็นร่าง
form[N] แบบฟอร์ม
form[VT] สร้างขึ้น, See also: พัฒนาขึ้น
form[VT] จัดลำดับ, See also: จัดเเถว, จัดเรียง, Syn. arrange, organize, systematize, Ant. disorder, disorganize
form[N] ระดับความสามารถ, See also: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ
form[N] แม่พิมพ์, See also: แบบพิมพ์
form[N] พฤติกรรม, See also: ความประพฤติ, Syn. behavior, manner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
form(ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
form(vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
form๑. แบบ, รูปแบบ, ใบแบบ๒. ชั้นเรียน (อังกฤษ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formแบบ, รูปแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formรูปแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
formแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
form๑. รูปแบบ๒. รูปทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formรูป, แบบ, รูปแบบ, ทรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
As minister of science, it is my duty to find out whether some other form of life exists.ฐานะรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ ฉันมีหน้าที่ค้นหาว่า... มีสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นอีกมั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
You once said that one day Tessio and me could form our own family.You once said that one day Tessio and me could form our own family. The Godfather (1972)
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป Oh, God! (1977)
Hey, Sarse, what's the form on this thing?เฮ้ ซาส อะไรแบบฟอร์มในสิ่ง นี้หรือไม่? Mad Max (1979)
We're gonna form a skirmish line, 50 feet apart.เราจะสร้างเส้นพัลวัน 50ฟุต ออกจากกัน First Blood (1982)
Poverty is the worst form of violence.ความยากจนเป็นความโหดร้ายที่สุด Gandhi (1982)
they were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic Spies Like Us (1985)
Form a Brute Squad, then!ก็จ้างทหารป่าสิ! The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
formA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
formA combination of parties formed the new government.
formA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
formActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
formA form appeared from over there.
formA form appeared in the darkness.
formA formula is very convenient, because you need not think about it.
formAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
formAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
formAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
formA habit is very difficult to shake off once it is formed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้ารูป[V] form, See also: construct, take shape, Example: คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่, Thai definition: ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ฟอร์ม[V] form, Example: เขาไปศึกษาถึงเมืองนอกเพื่อที่จะกลับไปฟอร์มทีมในการแข่งขันครั้งสำคัญ, Thai definition: จัดตั้งขึ้น, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์ม[N] form, See also: blank form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล, Count unit: ใบ, แบบ, แผ่น, Thai definition: กระดาษสำหรับกรอกรายการ, Notes: (อังกฤษ)
ทรง[N] form, See also: figure, stature, model, shape, Syn. รูปร่าง, แบบ, Example: อนุสาวรีย์มีทรงเป็นเจดีย์
แบบพิมพ์[N] form, See also: printed form, Syn. แบบฟอร์ม, Example: นักศึกษาจะต้องไปขอแบบพิมพ์คำร้องเรื่องต่างๆ จากห้องธุรการ, Count unit: ฉบับ, แผ่น, แบบ, Thai definition: กระดาษพิมพ์ที่เป็นแบบสำหรับกรอกข้อความ หรือทำเครื่องหมายตามที่กำหนดหรือที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอร์ม[v.] (føm) EN: form   FR: former
ประกอบเป็น[v. exp.] (prakøp pen) EN: form   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORM F AO1 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
form (v) fˈɔːm (f oo1 m)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
形式[けいしき, keishiki] Thai: รูปแบบ English: form

German-Thai: Longdo Dictionary
Form(n) |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdrucksform {f}form of expression [Add to Longdo]
Eidesformel {f}form of oath [Add to Longdo]
Form {f} | in aller Form | der Form halber; der Ordnung halber | in absoluter Hochform seinform | in due form | as a matter of form | to be in formidable form [Add to Longdo]
Formabweichungen {pl}geometrical error [Add to Longdo]
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde [Add to Longdo]
Formalin {n} [chem.]formalin [Add to Longdo]
Formalismus {m}formalism [Add to Longdo]
Formalist {m} | Formalisten {pl}formalist | formalists [Add to Longdo]
Formalität {f} | Formalitäten {pl} | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Formänderungsenergie {f}strain energy [Add to Longdo]
Format {n}format; size [Add to Longdo]
Formatieren {n}formatting [Add to Longdo]
Formatierer {m} | Formatierer {pl}formatter | formatters [Add to Longdo]
Formatierung {f}formatting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -form \-form\ [See {Form}, n.]
   A suffix used to denote in the form or shape of, resembling,
   etc.; as, valiform; oviform.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[=o]rm; in senses 8 & 9, often f[=o]rm in
   England), n. [OE. & F. forme, fr. L. forma; cf. Skr.
   dhariman. Cf. {Firm}.]
   1. The shape and structure of anything, as distinguished from
    the material of which it is composed; particular
    disposition or arrangement of matter, giving it
    individuality or distinctive character; configuration;
    figure; external appearance.
    [1913 Webster]
 
       The form of his visage was changed.  --Dan. iii.
                          19.
    [1913 Webster]
 
       And woven close close, both matter, form, and style.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Constitution; mode of construction, organization, etc.;
    system; as, a republican form of government.
    [1913 Webster]
 
   3. Established method of expression or practice; fixed way of
    proceeding; conventional or stated scheme; formula; as, a
    form of prayer.
    [1913 Webster]
 
       Those whom form of laws
       Condemned to die.           --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Show without substance; empty, outside appearance; vain,
    trivial, or conventional ceremony; conventionality;
    formality; as, a matter of mere form.
    [1913 Webster]
 
       Though well we may not pass upon his life
       Without the form of justice.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Orderly arrangement; shapeliness; also, comeliness;
    elegance; beauty.
    [1913 Webster]
 
       The earth was without form and void. --Gen. i. 2.
    [1913 Webster]
 
       He hath no form nor comeliness.    --Is. liii. 2.
    [1913 Webster]
 
   6. A shape; an image; a phantom.
    [1913 Webster]
 
   7. That by which shape is given or determined; mold; pattern;
    model.
    [1913 Webster]
 
   8. A long seat; a bench; hence, a rank of students in a
    school; a class; also, a class or rank in society. "Ladies
    of a high form." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   9. The seat or bed of a hare.
    [1913 Webster]
 
       As in a form sitteth a weary hare.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   10. (Print.) The type or other matter from which an
     impression is to be taken, arranged and secured in a
     chase.
     [1913 Webster]
 
   11. (Fine Arts) The boundary line of a material object. In
     (painting), more generally, the human body.
     [1913 Webster]
 
   12. (Gram.) The particular shape or structure of a word or
     part of speech; as, participial forms; verbal forms.
     [1913 Webster]
 
   13. (Crystallog.) The combination of planes included under a
     general crystallographic symbol. It is not necessarily a
     closed solid.
     [1913 Webster]
 
   14. (Metaph.) That assemblage or disposition of qualities
     which makes a conception, or that internal constitution
     which makes an existing thing to be what it is; -- called
     essential or substantial form, and contradistinguished
     from matter; hence, active or formative nature; law of
     being or activity; subjectively viewed, an idea;
     objectively, a law.
     [1913 Webster]
 
   15. Mode of acting or manifestation to the senses, or the
     intellect; as, water assumes the form of ice or snow. In
     modern usage, the elements of a conception furnished by
     the mind's own activity, as contrasted with its object or
     condition, which is called the matter; subjectively, a
     mode of apprehension or belief conceived as dependent on
     the constitution of the mind; objectively, universal and
     necessary accompaniments or elements of every object
     known or thought of.
     [1913 Webster]
 
   16. (Biol.) The peculiar characteristics of an organism as a
     type of others; also, the structure of the parts of an
     animal or plant.
     [1913 Webster]
 
   {Good form} or {Bad form}, the general appearance, condition
    or action, originally of horses, afterwards of persons;
    as, the members of a boat crew are said to be in good form
    when they pull together uniformly. The phrases are further
    used colloquially in description of conduct or manners in
    society; as, it is not good form to smoke in the presence
    of a lady.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[^o]rm), v. t. [imp. & p. p. {Formed} (f[^o]rmd);
   p. pr. & vb. n. {Forming}.] [F. former, L. formare, fr.
   forma. See {Form}, n.]
   1. To give form or shape to; to frame; to construct; to make;
    to fashion.
    [1913 Webster]
 
       God formed man of the dust of the ground. --Gen. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The thought that labors in my forming brain. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion
    into a certain state or condition; to arrange; to adjust;
    also, to model by instruction and discipline; to mold by
    influence, etc.; to train.
    [1913 Webster]
 
       'T is education forms the common mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Thus formed for speed, he challenges the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to make up; to act as constituent of; to be the
    essential or constitutive elements of; to answer for; to
    make the shape of; -- said of that out of which anything
    is formed or constituted, in whole or in part.
    [1913 Webster]
 
       The diplomatic politicians . . . who formed by far
       the majority.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To provide with a form, as a hare. See {Form}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy hare is formed in brakes and briers.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) To derive by grammatical rules, as by adding the
    proper suffixes and affixes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) To treat (plates) so as to bring them to fit
    condition for introduction into a storage battery, causing
    one plate to be composed more or less of spongy lead, and
    the other of lead peroxide. This was formerly done by
    repeated slow alternations of the charging current, but
    now the plates or grids are coated or filled, one with a
    paste of red lead and the other with litharge, introduced
    into the cell, and formed by a direct charging current.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\, v. i.
   1. To take a form, definite shape, or arrangement; as, the
    infantry should form in column.
    [1913 Webster]
 
   2. To run to a form, as a hare. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {To form on} (Mil.), to form a lengthened line with reference
    to (any given object) as a basis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 form
   n 1: the phonological or orthographic sound or appearance of a
      word that can be used to describe or identify something;
      "the inflected forms of a word can be represented by a stem
      and a list of inflections to be attached" [syn: {form},
      {word form}, {signifier}, {descriptor}]
   2: a category of things distinguished by some common
     characteristic or quality; "sculpture is a form of art";
     "what kinds of desserts are there?" [syn: {kind}, {sort},
     {form}, {variety}]
   3: a perceptual structure; "the composition presents problems
     for students of musical form"; "a visual pattern must include
     not only objects but the spaces between them" [syn: {form},
     {shape}, {pattern}]
   4: any spatial attributes (especially as defined by outline);
     "he could barely make out their shapes" [syn: {shape},
     {form}, {configuration}, {contour}, {conformation}]
   5: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   6: the spatial arrangement of something as distinct from its
     substance; "geometry is the mathematical science of shape"
     [syn: {shape}, {form}]
   7: the visual appearance of something or someone; "the delicate
     cast of his features" [syn: {form}, {shape}, {cast}]
   8: a printed document with spaces in which to write; "he filled
     out his tax form"
   9: (biology) a group of organisms within a species that differ
     in trivial ways from similar groups; "a new strain of
     microorganisms" [syn: {form}, {variant}, {strain}, {var.}]
   10: an arrangement of the elements in a composition or
     discourse; "the essay was in the form of a dialogue"; "he
     first sketches the plot in outline form"
   11: a particular mode in which something is manifested; "his
     resentment took the form of extreme hostility"
   12: (physical chemistry) a distinct state of matter in a system;
     matter that is identical in chemical composition and
     physical state and separated from other material by the
     phase boundary; "the reaction occurs in the liquid phase of
     the system" [syn: {phase}, {form}]
   13: a body of students who are taught together; "early morning
     classes are always sleepy" [syn: {class}, {form}, {grade},
     {course}]
   14: an ability to perform well; "he was at the top of his form";
     "the team was off form last night"
   15: a life-size dummy used to display clothes [syn: {mannequin},
     {manikin}, {mannikin}, {manakin}, {form}]
   16: a mold for setting concrete; "they built elaborate forms for
     pouring the foundation"
   v 1: create (as an entity); "social groups form everywhere";
      "They formed a company" [syn: {form}, {organize},
      {organise}]
   2: to compose or represent:"This wall forms the background of
     the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a
     fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}]
   3: develop into a distinctive entity; "our plans began to take
     shape" [syn: {form}, {take form}, {take shape}, {spring}]
   4: give shape or form to; "shape the dough"; "form the young
     child's character" [syn: {shape}, {form}]
   5: make something, usually for a specific function; "She molded
     the rice balls carefully"; "Form cylinders from the dough";
     "shape a figure"; "Work the metal into a sword" [syn:
     {shape}, {form}, {work}, {mold}, {mould}, {forge}]
   6: establish or impress firmly in the mind; "We imprint our
     ideas onto our children" [syn: {imprint}, {form}]
   7: assume a form or shape; "the water formed little beads"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Form /fɔrm/ 
  form; shape

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 form
  form; shape

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top