ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

systematize

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systematize-, *systematize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
systematize[VI] กลายเป็นระบบ, Syn. organize, establish, Ant. confuse, disorder
systematize[VT] ทำให้กลายเป็นระบบ, Syn. organize, establish, Ant. confuse, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
systematize(ซิส'ทะมะไทซ) vt. จัดให้เป็นระบบ, See also: systematisation n. systematization n. systemiser n. systemiszer n., Syn. classify,arrange,order

English-Thai: Nontri Dictionary
systematize(vt) จัดให้เป็นระบบ,ทำให้เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
systematized; systematised-จัดเข้าระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระบบ[V] systematize, See also: systemize, organize, order, articulate, Syn. เรียบเรียง, Example: เขาจัดระบบความคิดของตัวเองดีมาก และสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย, Thai definition: ทำให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดระบบ[v. exp.] (jat rabop) EN: systematize   
จัดระบบงาน[v. exp.] (jat rabop ngān) EN: systematize a job   
กลายเป็นระบบ[v. exp.] (klāi pen rabop) EN: systematize   
ประมวล[v.] (pramūan) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize   FR: compiler ; codifier ; rassembler
ประสานงาน[v. exp.] (prasān-ngān) EN: coordinate activities ; coordinate ; integrate ; bring together ; systematize ; harmonize   FR: coordonner le travail
ทำให้เป็นระบบ[v. exp.] (thamhai pen rabop) EN: systematize   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
systematize    (v) sˈɪstəmətaɪz (s i1 s t @ m @ t ai z)
systematized    (v) sˈɪstəmətaɪzd (s i1 s t @ m @ t ai z d)
systematizes    (v) sˈɪstəmətaɪzɪz (s i1 s t @ m @ t ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
系統立てる[けいとうだてる, keitoudateru] (v1,vt) to systematize; to organize [Add to Longdo]
秩序立つ[ちつじょだつ, chitsujodatsu] (v5t,vi) to be in order; to be organized; to be systematized [Add to Longdo]
秩序立てる[ちつじょだてる, chitsujodateru] (v1,vi) to put in order; to organize; to systematize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Systematize \Sys"tem*a*tize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Systematized}; p. pr. & vb. n. {Systematizing}.] [Cf. F.
   syst['e]matiser. Cf. {Systemize}.]
   To reduce to system or regular method; to arrange
   methodically; to methodize; as, to systematize a collection
   of plants or minerals; to systematize one's work; to
   systematize one's ideas.
   [1913 Webster]
 
      Diseases were healed, and buildings erected, before
      medicine and architecture were systematized into arts.
                          --Harris.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 systematize
   v 1: arrange according to a system or reduce to a system;
      "systematize our scientific knowledge" [syn: {systematize},
      {systematise}, {systemize}, {systemise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top