ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความประพฤติ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประพฤติ-, *ความประพฤติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประพฤติ[N] behaviour, See also: behavior, manners, conduct, act, Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, Example: ความประพฤติของเด็กวัยรุ่นดูขัดตาคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริยวัตร, จริยาวัตรความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาท.
ปฏิปทาความประพฤติ เช่น พระภิกษุรูปนี้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส.
วต-, วตะความประพฤติ
วัตความประพฤติ.
วัตร, วัตร-ความประพฤติ เช่น พระราชจริยวัตร, การปฏิบัติ เช่น ธุดงควัตร อุปัชฌายวัตร, การจำศีล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral turpitudeความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct, disorderlyความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immoral conductความประพฤติที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unreasonable conductความประพฤติที่ไม่มีเหตุอันสมควร (ของคู่สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful misconductความประพฤติผิดโดยจงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct, infamousความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavioral Patternความประพฤติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Therefore we cannot be too guarded in our behaviour towards the undeserving of the other sex.ดังนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะ ระวังได้มากเกินไปในเรื่องความประพฤติ ในเรื่องที่สมควรได้รับของอีกเพศนึง Episode #1.5 (1995)
But not to know mine, nor will such behaviour as this induce me to be explicit.แต่คุณไม่มีสิทธิ์รู้ของฉันหรือรู้ความประพฤติ ที่คุณพยายามชักจูงฉันให้แสดงออกมา Episode #1.6 (1995)
My behaviour at the time was unpardonable. I can hardly think of it without abhorrence.ความประพฤติผมเวลานั้นไม่ควรให้อภัยเลย มันยากที่จะคิดถึงมันโดยปราศจากความรังเกียจ Episode #1.6 (1995)
...1941 a date which will live in infamy.1941 วันที่จะมีชีวิตอยู่ใน ความประพฤติไม่ดี Contact (1997)
I got, uh, probation and then counseling two days a week.ชั้นถูก ควบคุมความประพฤติ ไปหาหมออาทิตย์ละ 2 วัน Good Will Hunting (1997)
If you do that your record points will sufferถ้าเธอทำมัน ฉันจะบันทึกคะแนนความประพฤติของเธอ GTO (1999)
I expected more rational behavior and am very disappointed in you.ฉันคาดว่า ความประพฤติของเธอจะดีกว่านี้ กลับต้องมาผิดหวังในตัวเธอมาก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Love takes no pleasure in other people's sins but delights in the truth.รักไม่ชื่นชมในความประพฤติผิด แต่ชื่นชมในความประพฤติชอบ A Walk to Remember (2002)
I'm clean. Tell me, why me?ผมมีความประพฤติดี.บอกผมซิว่า ทำไมต้องเป็นผม 21 Grams (2003)
No, we'd go to a juvenile detention home.ไม่หรอก เราคงได้อยู่แค่บ้านคุมความประพฤติ Sweet 18 (2004)
Not even a week in here and you're already working it like an old con.นายมาอยู่แค่อาทิตย์เดียว แต่มีความประพฤติราวกับนักโทษเก่า English, Fitz or Percy (2005)
I didn't think you were agitating type. Behavior like that will not be tolerated in my prison.ฉันไม่ยอมรับความประพฤติเช่นนั้นในคุกของฉัน Pilot (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประพฤติ[n.] (khwām praphreut) EN: behaviour ; conduct ; deal   
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   
ความประพฤติดี[n. exp.] (khwām praphreut dī) EN: conduct   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comportment[N] ความประพฤติ, Syn. behavior
conduct[N] ความประพฤติ, Syn. behavior
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
deviation[N] ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
form[N] พฤติกรรม, See also: ความประพฤติ, Syn. behavior, manner
hanky-panky[N] ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, See also: นิสัยที่ไม่ดี, Syn. mischief, monkey business, trick
profanity[N] ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา

English-Thai: Nontri Dictionary
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top