Search result for

ความประพฤติ

(60 entries)
(0.0536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประพฤติ-, *ความประพฤติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประพฤติ[N] behaviour, See also: behavior, manners, conduct, act, Syn. การกระทำ, การปฏิบัติตน, การทำตน, Example: ความประพฤติของเด็กวัยรุ่นดูขัดตาคนมีอายุที่เคยชินกับวัฒนธรรมไทย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จริยวัตร, จริยาวัตรความประพฤติ ท่วงทีวาจา และกิริยามารยาท.
ปฏิปทาความประพฤติ เช่น พระภิกษุรูปนี้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส.
วต-, วตะความประพฤติ
วัตความประพฤติ.
วัตร, วัตร-ความประพฤติ เช่น พระราชจริยวัตร, การปฏิบัติ เช่น ธุดงควัตร อุปัชฌายวัตร, การจำศีล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conductความประพฤติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
moral turpitudeความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct, disorderlyความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
immoral conductความประพฤติที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unreasonable conductความประพฤติที่ไม่มีเหตุอันสมควร (ของคู่สมรส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful misconductความประพฤติผิดโดยจงใจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conduct, infamousความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infamous conductความประพฤติเสื่อมเสีย, ความประพฤติผิดจรรยาบรรณ (วิชาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Behavioral Patternความประพฤติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The way Anne has behaved, she's fortunate to be coming at all.จากความประพฤติของนาง โชคดีเท่าไหร่ทียังรอดมาได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Go to your naughty mat, Dick!ไปอยู่เขตคุมความประพฤติของนาย ดิ๊ก! The Love Guru (2008)
Time served,plus 10 years' probation and agreement that she does not leave the state.ดูความประพฤติ 10 ปี และข้อตกลงว่าเธอจะไม่ออกนอกรัฐ Eggtown (2008)
10 years' probation,and you stay put.ดูความประพฤติ 10 ปี และก็อยู่กับที่ Eggtown (2008)
I'm on probation, man.ฉันยังอยู่ในช่วงคุมความประพฤติ พวก Mandala (2009)
But neither of us exactly gets a gold star for model behavior.แต่เราทั้งสองคนก็ไม่ได้ดีเลิศเรื่องความประพฤตินะ Crime Doesn't Pay (2009)
Morality clause.ความประพฤติทางด้านศีลธรรม Gone with the Will (2009)
Decency.ความประพฤติที่ถูกต้อง Fix (2009)
I had perfect grades,perfect record, and i said whatever i wanted,did whatever i wanted.ฉันได้เกรดดี ความประพฤติดี และฉันก็พูดอะไรก็ตาม ที่ฉัน ต้องการพูด อะไรก็ตามที่อยากทำ Invest in Love (2009)
To control behaviorเพื่อคุมความประพฤติ Don't Walk on the Grass (2009)
Yeah, he ratted me out to our parents, so now I have to be nice to him...เขารายงานความประพฤติฉัน กับพ่อแม่ของพวกเรา ตอนนี้ฉันก็เลยต้อง ดีกับเขา How to Succeed in Bassness (2009)
They ask if you've been behaving suspiciously.พวกเขาแค่ถามว่า ถ้าคุณเคยมีความประพฤติ ที่น่าหวาดระแวงมาก่อน Chapter Two 'Ink' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประพฤติ[n.] (khwām praphreut) EN: behaviour ; conduct ; deal   
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   
ความประพฤติดี[n. exp.] (khwām praphreut dī) EN: conduct   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comportment[N] ความประพฤติ, Syn. behavior
conduct[N] ความประพฤติ, Syn. behavior
decency[N] ความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรม, See also: ความเหมาะสม, มารยาท, ความสุภาพ, Syn. decorum, propriety
deviation[N] ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
form[N] พฤติกรรม, See also: ความประพฤติ, Syn. behavior, manner
hanky-panky[N] ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม, See also: นิสัยที่ไม่ดี, Syn. mischief, monkey business, trick
profanity[N] ความไม่นับถือพระเจ้า, See also: ความประพฤติที่ไม่เชื่อในพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
comport(คัมพอร์ท',-โพร์ท') {comported,comporting,comports} vt . ประพฤติ,แสดงออก. vi. เข้าได้กับ n. ความประพฤติ,พฤติการณ์,กิริยามารยาท, Syn. conduct,act, See also: comportment n. ดูcomport
conduct(คอน'ดัคทฺ) {conducted,conducting,conducts} n. ความประพฤติ,การปฎิบัติ,การชี้นำ. vt. (คอนดัคทฺ') นำไปซึ่ง,ชักนำ. vi. นำ,ชักนำ,เป็นคนนำ, See also: conductible adj. ดูconduct conductibility n. ดูconduct, Syn. deportment,b
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
demeanor(ดิมี'เนอะ) n. ความประพฤติ,ท่าทาง,การวางตัว,สีหน้า,หน้าตา

English-Thai: Nontri Dictionary
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
censor(n) ผู้ติชม,ผู้ตรวจหนังสือพิมพ์ฯลฯ,ผู้ควบคุมความประพฤติ
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
conduct(n) การชี้นำ,การทำ,ความประพฤติ,การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ,การวางตัว,ท่าทาง,การกระทำ,การปฏิบัติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
infamy(n) ชื่อเสีย,นิสัยเลว,ความประพฤติเลว
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน

German-Thai: Longdo Dictionary
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top