Search result for

portray

(46 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -portray-, *portray*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
portray[VT] วาดภาพ, Syn. draw, illustrate, sketch, picture, paint
portray[VT] พรรณนา, Syn. portray
portray[VT] แสดง, Syn. impersonate, act, imitate, characterize
portrayal[N] การวาดภาพคน, See also: การถ่ายภาพคน, ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน, Syn. portrayal, painting, sketch, drawing, photograph
portray as[PHRV] พูดถึงบทบาทของ, See also: บรรยายบทบาทของ
portray in[PHRV] อธิบายหรือแสดงบทของ...ใน...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
portray(พอร์เทร',โพร์เทร') vt. วาดภาพ,เขียนภาพ,ร่างภาพ,พรรณนาเป็นคำ,แสดง., See also: portrayable adj. portrayer n.
portrayal(พอร์เทร'เอิล,โพร์เทร'เอิล) n. การวาดภาพคน,การถ่ายภาพคน,ภาพวาดหรือภาพถ่ายของคน,การพรรณนาเป็นคำ,การแสดง (เป็นตัว,..)

English-Thai: Nontri Dictionary
portray(vt) วาดภาพ,เขียนภาพ,พรรณนา,ร่างภาพ
portrayal(n) การวาดภาพ,การเขียนภาพคน,การพรรณนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unlike many of the tough characters... - ... I've portrayed in my film career...ไม่เหมือนกับตัวละครน่ากลัว ที่ฉันวาดภาพไว้ในหนังของฉันเลย 2012 (2009)
I am actress Milla Jovovich, and I will be portraying Dr. Abigail Tyler in The Fourth Kindฉัน มิล่า โจโววิช เป็นนักแสดง รับบทเป็น ดร. อบิเกล ไทเลอร์ ใน The Fourth Kind The Fourth Kind (2009)
"Boone has hosted an outdoor amphitheater portrayal of the life and times of its namesake, Dan'l Boone."Boone ได้เป็นที่จัดแสดงชีวประวัติ ของคนที่ชื่อเหมือนเมืองนี้ Daniel Boone The Bozeman Reaction (2010)
It was designed to be that way, just so they would understand what maybe the people they're portraying, to some extent, what they endured.ด้วยรูบแบบที่ เพียงเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ พวกเขาอาจจะหวังไว้ ว่าพวกเขาน่าจะทนได้ The Pacific (2010)
How am I to be sure that I'm being properly portrayed?แล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่า ผมถูกบรรยายได้อย่างถูกต้องรึเปล่า Letters to Juliet (2010)
I remember when I first saw these women, they were tramps, parading around in their lingerie, not the graceful ladies that the legends of Qin Huai had portrayed them to be.ฉันยังจำได้ ครั้งแรกที่ฉันได้เห็นผู้หญิงพวกนี้ ทำตัวต่ำๆ ใส่แต่ชุดชั้นในเดินกรีดกราย The Flowers of War (2011)
Do you think The Aristocats is an accurate portrayal of the feline relationship?เธอคิดว่าภาพ "อริสโตแคท" บอกอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์แบบเหมียวๆหรือเปล่า? Rumours (2011)
Yeah, I figured. I think I'd like to stay in the dark about just how nastily you've portrayed me.อ๋อ ฉันรู้แล้วล่ะ แต่ถ้าคิดตรงกับนายเหมือนกัน ฉันว่าฉันขออยู่ในด้านมืดตามที่นาย พรรณนาให้ฉันเป็นก็ได้ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I was nervous you wouldn't show up, considering your portrayal in the book.ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยอมมา เพราะคิดหนักกับภาพพจน์ในหนังสือ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
If you can't tell the difference between what I did to Blair and what I did to you, then maybe your portrayal in the book is more accurate than you thought.ถ้าคุณบอกความแตกต่างระหว่าง สิ่งที่ผมทำกับแบลร์ กับสิ่งที่ผมทำกับคุณได้ บางทีตัวละครของคุณที่ผมเขียนไว้ในหนังสือ อาจแม่นกว่าที่คุณคิด Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Uh, yeah, "a searing portrayal of Manhattan's elite with just the right portion of pathos."นี่ไง "ภาพฉาวของชาวแมนฮัตตัน" "มาพร้อมกับเรื่องจริงอันน่าสมเพช" Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I may have overreacted about how you portrayed me in your book.ฉันอาจจะทำเกินไปหน่อย\ เรื่องฉันในหนังสือคุณ The Fasting and the Furious (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตร[n.] (jit) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design   FR: peinture [f]
สวมบทบาท[v. exp.] (sūam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray   

CMU English Pronouncing Dictionary
PORTRAY    P AO0 R T R EY1
PORTRAYS    P AO0 R T R EY1 Z
PORTRAYAL    P AO0 R T R EY1 AH0 L
PORTRAYED    P AO0 R T R EY1 D
PORTRAYALS    P AO0 R T R EY1 AH0 L Z
PORTRAYING    P AO0 R T R EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
portray    (v) (p oo1 t r ei1)
portrays    (v) (p oo1 t r ei1 z)
portrayal    (n) (p oo1 t r ei1 @ l)
portrayed    (v) (p oo1 t r ei1 d)
portrayals    (n) (p oo1 t r ei1 @ l z)
portraying    (v) (p oo1 t r ei1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネカマ[, nekama] (n) (sl) (from ネット and お釜) someone who plays (portrays themselves as) the opposite sex online (formed from netto and okama) [Add to Longdo]
ロリコン;ロリ[, rorikon ; rori] (n) (1) (abbr) (See ロリータコンプレックス,小児性愛者) Lolita complex (sexual attraction to children, esp. young girls); (adj-f) (2) portraying children in an erotic style [Add to Longdo]
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P) [Add to Longdo]
性格描写[せいかくびょうしゃ, seikakubyousha] (n) character portrayal; characterization [Add to Longdo]
美人画[びじんが, bijinga] (n) Ukiyo-e portraying beautiful women [Add to Longdo]
描写[びょうしゃ, byousha] (n,vs) depiction; description; portrayal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人物描写[rén wù miáo xiě, ㄖㄣˊ ˋ ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] portrayal [Add to Longdo]
写照[xiě zhào, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄠˋ, / ] portrayal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Portray \Por*tray"\, v. t. [Written also {pourtray}.] [imp. & p.
   p. {portrayed}; p. pr. & vb. n. {Portraying}.] [OE.
   pourtraien, OF. portraire, pourtraire, F. portraire, fr. L.
   protrahere, protractum, to draw or drag forth; pro forward,
   forth + trahere to draw. See {Trace}, v. t., and cf.
   {Protract}.]
   1. To paint or draw the likeness of; as, to portray a king on
    horseback.
    [1913 Webster]
 
       Take a tile, and lay it before thee, and portray
       upon it the city, even Jerusalem.   --Ezek. iv. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, figuratively, to describe in words.
    [1913 Webster]
 
   3. To adorn with pictures. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Spear and helmets thronged, and shields
       Various with boastful arguments potrayed. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 portray
   v 1: portray in words; "The book portrays the actor as a selfish
      person"
   2: make a portrait of; "Goya wanted to portray his mistress, the
     Duchess of Alba" [syn: {portray}, {depict}, {limn}]
   3: assume or act the character of; "She impersonates Madonna";
     "The actor portrays an elderly, lonely man" [syn:
     {impersonate}, {portray}]
   4: represent abstractly, for example in a painting, drawing, or
     sculpture; "The father is portrayed as a good-looking man in
     this painting" [syn: {portray}, {present}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top