ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปรับปรุง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปรับปรุง-, *การปรับปรุง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปรับปรุง(n) adaptation, See also: improvement, development, Syn. การแก้ไข, Example: การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ, Thai Definition: การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mending fencesการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fences, mendingการปรับปรุงพรรคการเมือง (เพื่อเตรียมการเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reorganization, administrativeการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
administrative reorganizationการปรับปรุงราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
renewal, urbanการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban renewalการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [คอมพิวเตอร์]
Animal breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ [TU Subject Heading]
Animal mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Breedingการปรับปรุงพันธุ์ [TU Subject Heading]
Civic improvementการปรับปรุงเมือง [TU Subject Heading]
Modification for exportการปรับปรุงเพื่อการส่งออก [TU Subject Heading]
Mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์โดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Plant breedingการปรับปรุงพันธุ์พืช [TU Subject Heading]
Plant mutation breedingการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยทำให้กลายพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought things were improving.ฉันคิดว่าสิ่งที่ได้รับการปรับปรุง The Russia House (1990)
With the extra money, the factory had decided to modernize eliminating Mr. Bucket's job.ด้วยเงินที่เพิ่ม โรงงานก็ได้รับการปรับปรุง ทำให้มิสเตอร์บัคเก็ตตกงาน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- ...after a Piston Cup update.หลังจากการปรับปรุงถ้วยลูกสูบ Cars (2006)
So, in my program, um... we've been talking a lot about making amends, and I've been thinking a lot about, um... about some of the choices I've made lately, and I know that that affects you.ในโปรแกรมของหนู อืม... มีการพูดกันมากในเรื่องการปรับปรุงตัวเอง และหนูก็คิดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับ อืม... Map 1213 (2006)
"It's starting to turn the corner.การเริ่มต้นคือจุดเปลี่ยน ของการปรับปรุงงานตัวเอง Alone (2007)
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่ Sex Trek: Charly XXX (2007)
After 9/11, he's the guy that told joint chiefs... that the system was vulnerable.หลังจากเกิดเรื่อง 9/11 / เค้าก็บอกกับหัวหน้าคนอื่นๆว่า ระบบยังไม่แข็งแรงเพียงพอ / เค้าอยากให้มีการปรับปรุงระบบใหม่ แต่ก็ไม่มีใครฟัง Live Free or Die Hard (2007)
Well, we're considering modifications and...เอาล่ะ... เรามีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงมัน และ The Legend (2008)
I think my my studio was, uh, being renovated, and it was you know, it was a big jobผมคิดว่า... สตูดิโอของผม\ เอ้อ จะมีการปรับปรุงใหม่ และมันเป็น... Art Imitates Life (2008)
I am in charge of the town maintenance.ผมเป็นคนรับผิดชอบการปรับปรุงของเมือง Episode #1.8 (2008)
- Yes. Maturity and Action.- ใช่ครับ การปรับปรุงข้อด้อยและการนำไปใช้\ The Love Guru (2008)
Yes. We did Maturity and Action.ใช่ เราทำขั้นการปรับปรุงข้อด้อย\ กับการนำไปใช้แล้ว The Love Guru (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรับปรุง[kān prapprung] (n) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development  FR: remaniement [ m ]
การปรับปรุงคณะรัฐบาล[kān prapprung khana ratthabān] (n, exp) EN: reshuffle of a cabinet  FR: remaniement ministériel [ m ]
การปรับปรุงซ่อมแซม[kān prapprung sǿmsaēm] (n, exp) EN: renovation
การปรับปรุงโครงสร้าง[kān prapprung khrōngsāng] (n, exp) EN: restructuring  FR: restructuration [ f ]
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน[kān prapprung khrōngsāng phāinai] (n, exp) FR: restructuration interne [ f ]
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้[kān prapprung khrōngsāng nī] (n, exp) EN: debt restructuring ; debt rescheduling ; debt conversion  FR: restructuration de dette [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
VAR(uniq) ย่อมาจาก Value-Added Reseller หมายถึงบริษัทหรือองค์กรที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มมูลค่าโดยทำการปรับปรุงให้เหมาะกับงานเฉพาะด้าน แล้วขายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่, ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amendment(n) การพัฒนาขึ้น, See also: การปรับปรุงขึ้น, Syn. improvement
amends(n) การแก้ไข, See also: การปรับปรุง
betterment(n) การปรับปรุง, See also: การทำให้ดีขึ้น, Syn. improvement
culture(n) การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
eugenics(n) การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น, See also: การปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยอนุญาตให้เฉพาะคนที่มียีนส์ที่เป็น
face-lift(n) การปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดียิ่งขึ้น
improvement(n) การปรับปรุง, See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น, Syn. amelioration, development, Ant. decay, deterioration
makeover(n) การเปลี่ยนแปลง, See also: การปรับปรุง, การปฎิรูป, Syn. change, renovation
recension(n) การปรับปรุงใหม่, See also: ฉบับปรับปรุงขึ้นใหม่, การแก้ไขเพิ่มเติม, Syn. revision, reprint, new version, emendation
reform(n) การปฏิรูป, See also: การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลง, Syn. amendment, improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amelioration(อะเมลเลียเร' เชิน) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุงให้ดีขึ้น (improvement)
amendment(อะเมนดฺ' เมินทฺ) n. การแก้ไข, การปรับปรุง, การแก้หรือแปรญัตติ, คำแก้หรือคำแปรญัตติ, Syn. improvement
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด, การจัดการ, ภาวะที่ถูกจัด, ลักษณะการจัด, การตระเตรียม, เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan, preparation, Ant. disarrangement
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
file maintenanceการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูลหมายถึง การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลให้ทันสมัยและถูกต้อง อยู่เสมอ เป็นต้นว่า เพิ่ม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางประการ
file managementการจัดการแฟ้มข้อมูลหมายถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้ม และการเรียกหาข้อมูลมาใช้จากแฟ้ม
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
recension(รีเซน'เชิน) n. ฉบับปรับปรุงใหม่, การปรับปรุงใหม่, การแก้ไขเพิ่มเติม
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง, การบุกเบิก, การทำประโยชน์ในที่ดิน, การทำประโยชน์จากของเสีย, การปรับปรุง
reengineerยกเครื่องใหม่หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่หมดทั้งสำนักงาน อาจจะเริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนโครงสร้าง กำหนดสายงานใหม่ ไปจนถึง กำหนดเวลาทำงาน ฯ ทุกอย่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
adjustment(n) การปรับ, การปรับปรุง, การแก้ไข
improvement(n) การปรับปรุง, การพัฒนา, การส่งเสริม, การแก้ไข
innovation(n) การเปลี่ยนแปลงใหม่, การปรับปรุง, นวัตกรรม, วิธีการใหม่
readjustment(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดใหม่
rearrangement(n) การปรับปรุงใหม่, การจัดแจงใหม่, การจัดใหม่
reclamation(n) การทำให้คืนดี, การเรียกคืน, การบุกเบิก, การปรับปรุง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป, ซึ่งทำให้ดีขึ้น, เป็นการดัดนิสัย, เป็นการปรับปรุง
renovation(n) การปรับปรุงใหม่, การทำขึ้นใหม่, การทำให้มีชีวิตชีวา
reorganization(n) การปรับปรุง, การจัดใหม่, การปฏิรูป
revision(n) การแก้ไขใหม่, การทบทวน, การปรับปรุงแก้ไข, ฉบับปรับปรุงใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
enhancement(n) การปรับปรุงให้ดีขึ้น, การทำให้ดีขึ้น, See also: improve, Syn. heighten
retrofit(vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข

German-Thai: Longdo Dictionary
verwirren(vt) |verwirrte, hat verwirrt| ทำให้สับสน เช่น Die Gebietsreform in Brandenburg verwirrt Briefträger. การปรับปรุงพื้นที่ในเมืองบรันเดนบวร์กทำให้พนักงานส่งจดหมายสับสน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top