Search result for

(71 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -来-, *来*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らいほう, raihou] (n) การมาเยือน
訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน
ます[きます, kimasu, kimasu , kimasu] (vt ) มา
ます[きます, kimasu, kimasu , kimasu] (vt ) มา
[らいしゅう, raishuu, raishuu , raishuu] (n adv ) สัปดาห์หน้า
[らいげつ, raigetsu, raigetsu , raigetsu] (n adv ) เดือนหน้า
[らいねん, rainen, rainen , rainen] (n adv ) ปีหน้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[くる, kuru] Thai: มา English: to come
[くる, kuru] Thai: มาถึง
[くる, kuru] Thai: มีสาเหตุมาจาก
[くる, kuru] Thai: ใช้เป็นกริยาช่วยวางหลังกริยาแสดงความหมายที่ดำเนินต่อเนื่อง หรือ จุดเริ่มต้นของการเป

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らい, rai] (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [Add to Longdo]
々週;[らいらいしゅう, rairaishuu] (n) week after next [Add to Longdo]
し方[きしかた;こしかた, kishikata ; koshikata] (n) the past [Add to Longdo]
す;たす[きたす, kitasu] (v5s,vt) to cause; to induce; to bring about a result or state; to produce [Add to Longdo]
はじめる;始める[きはじめる, kihajimeru] (v1) to come for the first time; to become for the first time [Add to Longdo]
る(P);たる(io)[きたる, kitaru] (v5r,vi) (1) to come; to arrive; to be due to; (adj-pn) (2) (ant [Add to Longdo]
る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行ってる) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See とたら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) [Add to Longdo]
るべき;たるべき[きたるべき, kitarubeki] (adj-f) expected to arrive (occur) in the near future [Add to Longdo]
る者は拒まず[くるものはこばまず, kurumonohakobamazu] (exp) (id) (See 去る者は追わず) accept one who comes to you [Add to Longdo]
る者拒まず[くるものこばまず, kurumonokobamazu] (exp) (id) (See 去る者追わず) accept one who comes to you [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next [Add to Longdo]
不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth) [Add to Longdo]
[lái xìn, ㄌㄞˊ ㄒㄧㄣˋ, / ] incoming letter; send a letter here [Add to Longdo]
[lái hán, ㄌㄞˊ ㄏㄢˊ, / ] incoming letter; letter from afar; same as [Add to Longdo]
[lái dào, ㄌㄞˊ ㄉㄠˋ, / ] to come; to arrive [Add to Longdo]
去无踪[lái qù wú zōng, ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ˊ ㄗㄨㄥ, / ] come without a shadow, leave without a footprint (成语 saw); to come and leave without a trace [Add to Longdo]
[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, / ] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly [Add to Longdo]
[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again [Add to Longdo]
去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, / ] backwards and forwards [Add to Longdo]
[Lái ān, ㄌㄞˊ ㄢ, / ] (N) Lai'an (place in Anhui) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think so.ると思います。
Come quick!早くい。
One of these days is none of these days.「そのうちに」はいつになってもない。
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうしてなかったんだ」「仕方がなかったんだよ」
"How soon will the bus come?" "In five minutes."「バスはあとどのくらいでますか」「5分でます」
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出るだろうか。
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."「子供達はもうていますか」「いいえ、まだていません」
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後からる方は私に優る方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は週ハワイへ行くつもりよ」「ほんと?」
He said, "Come with us."「私達と一緒になさい」と彼は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は週の今日行います」と先生は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unfortunately, Nanaka is unable to play the heroine, but I believe that it will be a masterpiece.[JA] 菜々果さんをヒロインに 迎えることはできなかったけど 必ず傑作が出ると信じています Disbanded (2017)
I came here today to show you something.[JA] 今日は 見せたいものがあってたんです Emotions (2017)
Shin Michima, after things settle down, come back again and have a good time with me.[JA] 道間 慎さん 落ち着いたらでいいから また息抜きにてください Disbanded (2017)
Then don't say that you won't come here anymore.[JA] (ほたる) だったら もうないなんて言わないでよ Disbanded (2017)
Hitomi, when you first came to my house,[JA] ひとみちゃんは 最初に家(うち)にたときは Ready (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima![CN] 虽然劳烦你特地一趟 但我还是无法下笔 Confrontation (2017)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なものが出るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
Thanks for coming all the way here, but I have no idea what to write.[JA] あの わざわざていただいて あれなんですけど まだ 書けそうになくて Confrontation (2017)
At any rate, be honest with feelings... and live how you want to.[CN] 一直以都只有和书本相伴 Confrontation (2017)
Midori.[CN] 拜托你做这种事 真抱歉 Emotions (2017)
I'll find myself another plaything.[CN] -看收视率有指望了 Confrontation (2017)
Nothing will change even if I'm dead.[CN] 大致上都安定下 Confrontation (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きたす, kitasu] fuehren, fuehren_zu [Add to Longdo]
[きたる, kitaru] -kommen [Add to Longdo]
客芳名録[らいきゃくほうめいろく, raikyakuhoumeiroku] Gaestebuch [Add to Longdo]
[らいねん, rainen] kommendes_Jahr, naechstes_Jahr [Add to Longdo]
[らいにち, rainichi] nach_Japan_kommen [Add to Longdo]
[らいげつ, raigetsu] naechsten_Monat [Add to Longdo]
[らいしゅう, raishuu] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]
[らいほう, raihou] Besuch [Add to Longdo]
[らいひん, raihin] -Gast [Add to Longdo]
[らいしゅう, raishuu] naechste_Woche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top