ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -来-, *来*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[来, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 未 (wèi ㄨㄟˋ)  丷 (ha ㄏㄚ˙) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has not yet borne fruit; compare 來,  Rank: 15

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[chū lái, ㄔㄨ ㄌㄞˊ, / ] to come out; to emerge, #313 [Add to Longdo]
[yǐ lái, ㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] since (a previous event), #563 [Add to Longdo]
[yuán lái, ㄩㄢˊ ㄌㄞˊ, / ] original; former; originally; formerly; at first; so... actually, #577 [Add to Longdo]
[lái zì, ㄌㄞˊ ㄗˋ, / ] to come from (a place); From: (in email header), #581 [Add to Longdo]
[lái shuō, ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] to interpret a topic (from a certain point of view); now we come to talk about it, ..., #593 [Add to Longdo]
[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, / ] future; tomorrow; approaching; coming; pending, #633 [Add to Longdo]
[dài lái, ㄉㄞˋ ㄌㄞˊ, / ] to bring; to bring about; to produce, #652 [Add to Longdo]
[yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ, / ] more and more, #669 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[らいほう, raihou] (n) การมาเยือน
訪者[らいほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน
ます[きます, kimasu, kimasu , kimasu] (vt ) มา
ます[きます, kimasu, kimasu , kimasu] (vt ) มา
[らいしゅう, raishuu, raishuu , raishuu] (n adv ) สัปดาห์หน้า
[らいげつ, raigetsu, raigetsu , raigetsu] (n adv ) เดือนหน้า
[らいねん, rainen, rainen , rainen] (n adv ) ปีหน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くる, kuru] Thai: มา English: to come
[くる, kuru] Thai: มาถึง
[くる, kuru] Thai: มีสาเหตุมาจาก
[くる, kuru] Thai: ใช้เป็นกริยาช่วยวางหลังกริยาแสดงความหมายที่ดำเนินต่อเนื่อง หรือ จุดเริ่มต้นของการเป

Japanese-English: EDICT Dictionary
[らい, rai] (n) (1) next (year, etc.); (2) since (last month, etc.); (P) [Add to Longdo]
々週;[らいらいしゅう, rairaishuu] (n) week after next [Add to Longdo]
し方[きしかた;こしかた, kishikata ; koshikata] (n) the past [Add to Longdo]
す;たす[きたす, kitasu] (v5s,vt) to cause; to induce; to bring about a result or state; to produce [Add to Longdo]
はじめる;始める[きはじめる, kihajimeru] (v1) to come for the first time; to become for the first time [Add to Longdo]
る(P);たる(io)[きたる, kitaru] (v5r,vi) (1) to come; to arrive; to be due to; (adj-pn) (2) (ant [Add to Longdo]
る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行ってる) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See とたら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P) [Add to Longdo]
るべき;たるべき[きたるべき, kitarubeki] (adj-f) expected to arrive (occur) in the near future [Add to Longdo]
る者は拒まず[くるものはこばまず, kurumonohakobamazu] (exp) (id) (See 去る者は追わず) accept one who comes to you [Add to Longdo]
る者拒まず[くるものこばまず, kurumonokobamazu] (exp) (id) (See 去る者追わず) accept one who comes to you [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I think so.ると思います。
Come quick!早くい。
One of these days is none of these days.「そのうちに」はいつになってもない。
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうしてなかったんだ」「仕方がなかったんだよ」
"How soon will the bus come?" "In five minutes."「バスはあとどのくらいでますか」「5分でます」
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出るだろうか。
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."「子供達はもうていますか」「いいえ、まだていません」
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後からる方は私に優る方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方の事です。
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は週ハワイへ行くつもりよ」「ほんと?」
He said, "Come with us."「私達と一緒になさい」と彼は言った。
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は週の今日行います」と先生は言った。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on.[CN]  Strangers on a Train (1951)
There he is.[JA] たぞ Wild Bill (2011)
Come on.[JA] て。 Selfless (2008)
Come on.[JA] 出て The Hills Have Eyes II (2007)
Come on now.[JA]  Winter's Bone (2010)
Help![JA] て! Automatic for the People (2008)
Come in.[CN] 进 Quai des Orfèvres (1947)
We're up.[JA] 出 Ladies in Red (2008)
Come in.[CN] 进 The Mummy (1932)
Come here.[CN]  Summer with Monika (1953)
- Never?[CN] 从没抽过? The Band Wagon (1953)
Come on![JA] るんだ! The Cabin in the Woods (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きたす, kitasu] fuehren, fuehren_zu [Add to Longdo]
[きたる, kitaru] -kommen [Add to Longdo]
客芳名録[らいきゃくほうめいろく, raikyakuhoumeiroku] Gaestebuch [Add to Longdo]
[らいねん, rainen] kommendes_Jahr, naechstes_Jahr [Add to Longdo]
[らいにち, rainichi] nach_Japan_kommen [Add to Longdo]
[らいげつ, raigetsu] naechsten_Monat [Add to Longdo]
[らいしゅう, raishuu] Angriff, Ueberfall [Add to Longdo]
[らいほう, raihou] Besuch [Add to Longdo]
[らいひん, raihin] -Gast [Add to Longdo]
[らいしゅう, raishuu] naechste_Woche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top