Search result for

officially

(35 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -officially-, *officially*, official
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
officially[ADV] อย่างเป็นทางการ, Syn. formally, Ant. informally, unofficially

English-Thai: Nontri Dictionary
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Officially, I'm the projectionist, but the money goes to Toto.โดยทางการแล้ว, ผมจะเป็นคนฉายหนัง, แต่เงินจะไปตกอยู่ที่ โตโต้. Cinema Paradiso (1988)
It can't be done officially.ทำไม่ได้อย่างเป็นทางการนะ Rambo III (1988)
Officially, my major was English, but really, it was the '60s.ผมเลือกเอกภาษาอังกฤษ แต่มันเป็นยุค 60 Field of Dreams (1989)
We are officially... disqualified.เราถูกตัดสิทธิ์ อย่างเป็นทางการ Cool Runnings (1993)
I mean, officially, in his hacienda... there are more nurses on Valium than patients.ที่แน่ๆ เสน่ห์ของเขา ทำให้พยาบาลกินแวเลี่ยม มากกว่าคนไข้ซะอีก Don Juan DeMarco (1994)
He's on the Cherokee rolls and therefore is officially an Indian.เขามีเชื้อสายเชอโรกี และ เป็นชาวอินเดียนอย่างเป็นทางการ The Education of Little Tree (1997)
No family He was eight years old but officially he had never even been bornเขาอายุ 8 ขวบ แต่ตามทางการแล้ว The Legend of 1900 (1998)
Officially, I am 62 years old.จริงๆ แล้ว ตอนนี้ผมอายุ 62 Bicentennial Man (1999)
Teacher Onizuka's return is officially announcedอาจารย์โอนิซึกะกลับมาแล้ว เป็นประกาศอย่างเป็นทางการ GTO (1999)
Guys, our money problems are over! We're officially on welfare.ทุกคน ปัญหาเรื่องเงินจะหมดไป \ ตอนนี้เราได้เงินสวัสดิการมาใช้แล้ว Death Has a Shadow (1999)
One, because it seems in a few minutes... that you will officially be the only survivor of this train wreck.อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า คุณจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวในอุบัติเหตุนี้ Unbreakable (2000)
Whatever you did, you've been officially labeled a disturber of the peace.จะยังไงก็เถอะท่านถูกตราหน้า ว่าเป็นตัวป่วนก็แล้วกัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officiallyHe officially announced himself as a candidate.
officiallyLet us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.
officiallyOfficially it is his responsibility, but in fact his secretary does all the work.
officiallyThe Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rātchakān) EN: act officially ; perform official duties /functions   
ตามทางการ[adv.] (tām thāngkān) EN: officially   FR: officiellement

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFICIALLY    AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
officially    (a) (@1 f i1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
staatlich anerkanntofficially recognized; officially recognised [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
実印[じついん, jitsuin] (n) officially registered seal [Add to Longdo]
実年[じつねん, jitsunen] (n) (1) (See 実年齢) one's actual age; (2) (See 中高年) one's fifties and sixties (now officially refered to as chukonen) [Add to Longdo]
人名用漢字[じんめいようかんじ, jinmeiyoukanji] (n) kanji officially for use in names [Add to Longdo]
青楼[せいろう, seirou] (n) (See 女郎屋,妓楼) officially sanctioned brothel (Edo-period) [Add to Longdo]
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate [Add to Longdo]
未公表[みこうひょう, mikouhyou] (n) not yet officially announced [Add to Longdo]
未届け[みとどけ, mitodoke] (n) failing to report; unreported; not officially registered (e.g. spouse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Officially \Of*fi"cial*ly\, adv.
   By the proper officer; by virtue of the proper authority; in
   pursuance of the special powers vested in an officer or
   office; as, accounts or reports officially verified or
   rendered; letters officially communicated; persons officially
   notified.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 officially
   adv 1: in an official role; "officially, he is in charge";
       "officially responsible" [ant: {unofficially}]
   2: with official authorization; "the club will be formally
     recognized" [syn: {formally}, {officially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top