Search result for

officially

(35 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -officially-, *officially*, official
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
officially[ADV] อย่างเป็นทางการ, Syn. formally, Ant. informally, unofficially

English-Thai: Nontri Dictionary
officially(adv) ทางราชการ,อย่างเป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I think that you are officially a successful artist.ฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จนะ Pret-a-Poor-J (2008)
- Officially?-อย่างเป็นทางการนะเหรอ Pilot (2008)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
I realize, as a Boleyn, she's not officially a Howard but as your sister's daughter.ถึงแม้นางจะเป็นโบลีน ซึ่งอาจจะไม่ได้ขึ้นชื่อว่าฮาวเวิร์ดโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นหลานสาวของท่านคนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
would you be willing to put that officially in writing?คุณจะกรุณาทำรายงานอย่างเป็ฯทางการได้มั้ยคะ Changeling (2008)
And we have 26 countries ready to officially recognize your new Bolivian government.แล้วเราก็จะมี 26 ประเทศ ที่พร้อมจะรับรองรัฐบาลใหม่แห่งโบลิเวียของท่าน อย่างเป็นทางการให้อีกด้วย Quantum of Solace (2008)
I'm not officially the 'MOH' here.สิ่งที่ต้องจัดการทุกอย่างเอง ถึงชั้นจะไม่ใช่ "พจส"ก็เหอะ Made of Honor (2008)
Mr. Blauner isn't officially a missing person, but his fiancée has a cousin at the mayor's office so, here we are.คุณบลาวเนอร์ยังไม่ถือว่า เป็นบุคคลสูญหาย แต่คู่หมั้นเขา เป็นญาติกับเทศมนตรี เราเลยต้อง ทำแบบนี้ Greatness Achieved (2008)
And goddamn it, you're invited, officially.และก็ สุดๆไปเลย คุณถูกเชิญไปร่วมงานอย่างเป็นทางการ I Love You, Beth Cooper (2009)
Initial reports are that Kable, the most recognizable face of the Slayers phenomenon... next to Ken Castle himself, is officially listed as fragged.รายงานเบื้องต้น กล่าวว่า เกเบิ้ล.. สเลยอร์ที่มีใบหน้าเป็นที่จดจำมากที่สุด.. รองจากผู้พัฒนาเกม อย่าง เคน คาสเซิล นั้น.. Gamer (2009)
Chacha has decided to officially become Hideyoshi's concubine.จะถูกจัดที่เรือของฮิเดโยชิ Goemon (2009)
But just to be sure... yep, we're clear, officially, off the grid.แต่เพื่อความชัวร์ ใช่ ทางสะดวก ไร้การสอดส่อง Chapter Five 'Exposed' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officiallyHe officially announced himself as a candidate.
officiallyLet us suppose that the number of incidents is twice that of those officially recorded.
officiallyOfficially it is his responsibility, but in fact his secretary does all the work.
officiallyThe Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติราชการ[v. exp.] (patibat rātchakān) EN: act officially ; perform official duties /functions   
ตามทางการ[adv.] (tām thāngkān) EN: officially   FR: officiellement

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFICIALLY    AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
officially    (a) (@1 f i1 sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
staatlich anerkanntofficially recognized; officially recognised [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
実印[じついん, jitsuin] (n) officially registered seal [Add to Longdo]
実年[じつねん, jitsunen] (n) (1) (See 実年齢) one's actual age; (2) (See 中高年) one's fifties and sixties (now officially refered to as chukonen) [Add to Longdo]
人名用漢字[じんめいようかんじ, jinmeiyoukanji] (n) kanji officially for use in names [Add to Longdo]
青楼[せいろう, seirou] (n) (See 女郎屋,妓楼) officially sanctioned brothel (Edo-period) [Add to Longdo]
天下御免;天下ご免[てんかごめん, tenkagomen] (n,adj-no) licensed; chartered; officially allowed; legitimate [Add to Longdo]
未公表[みこうひょう, mikouhyou] (n) not yet officially announced [Add to Longdo]
未届け[みとどけ, mitodoke] (n) failing to report; unreported; not officially registered (e.g. spouse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Officially \Of*fi"cial*ly\, adv.
   By the proper officer; by virtue of the proper authority; in
   pursuance of the special powers vested in an officer or
   office; as, accounts or reports officially verified or
   rendered; letters officially communicated; persons officially
   notified.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 officially
   adv 1: in an official role; "officially, he is in charge";
       "officially responsible" [ant: {unofficially}]
   2: with official authorization; "the club will be formally
     recognized" [syn: {formally}, {officially}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top