Search result for

แต่เดิม

(28 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่เดิม-, *แต่เดิม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่เดิม[ADV] at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่เดิมนั้น[N] formerly, Syn. ก่อนนั้น, Example: แต่เดิมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มักจะแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
en arere (L.)แต่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Originally, the world was wide, and filled with all kinds of life.แต่เดิมแล้วโลกนี้น่ะ มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมด Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Samuel wasn't-- He wasn't always in charge.แต่เดิมแซมมวลไม่ใช่หัวหน้าของที่นี่ Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
He's a former confidential informant.ลืมไปเถอะ เขาเคยเป็นนักกุม ความลับสุดยอดแต่เดิมที Pilot (2010)
Formerly known as the Spice Islands, indicating they smell very good.แต่เดิมทีรู้จักกันในชื่อ หมู่เกาะเครื่องเทศ ที่ต่างส่งกลิ่นหอมมากๆ The Beginning in the End (2010)
The original vetting records were at a regional field office.การตรวจสอบเอกสารแต่เดิมที ทำที่สำนักงานเขตภาคสนาม Queen Sacrifice (2010)
I think the killer was trying to get as close as possible to the original cause of death.ฉันคิดว่าฆาตกรพยายามทำ ให้ใกล้เคียงมากที่สุด กับสาเหตุการตาย แต่เดิมทีของเขา Course Correction (2010)
So the initials "FV" would probably be Spanish in origin.ดังนั้นคำว่า "FV" อาจมาจาก ภาษาสเปนแต่เดิมที The Couple in the Cave (2010)
The original johnathan gilbert had an inventionแต่เดิม โจนาธาน กิลเบิร์ต มีของประดิษฐ์ชิ้นนึง Isobel (2010)
Katherine originally came from europe.แต่เดิมที แคทเธอรีนมา่จากยุโรป Bad Moon Rising (2010)
The experiment consists of a gun which fires electrons at a target of graphite atoms and a collecting screen to record how they ricocheted off it.มองไปที่การทดลองที่ได้ กระทำมา แต่เดิมในปี ค.ศ. 1928 การทดลองนี้จะใช้ลำแสงอิเล็กตรอน และส่งผ่านชิ้นส่วนของกราไฟท์ Is There a Creator? (2010)
Aren't you on a major network? I was declined every timeแต่เดิมแล้วฉันอยากไปที่สถานีโทรทัศน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ของฉัน Little Black Dress (2011)
The victim was laid out here, but the bed wasn't here originally.เหยื่อ ถูกจับให้นอนอยู่ตรงนี้ แต่เดิมที เตียงไม่ได้อยู่ตรงนี้ Heathridge Manor (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่เดิม[adv.] (tāe doēm) EN: at first ; ab initio   FR: d'abord

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proto[PRF] ดั้งเดิม, See also: แต่เดิม, ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
original(อะริจ'จิเนิล) adj.,n. แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ,เดิม,ซึ่งมีมาแต่เดิม,เป็นราก,เป็นฐาน,ใหม่,สด,เป็นครั้งแรก,เป็นของแท้ ,มูลเหตุ,รากฐาน
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
special characterอักขระพิเศษแต่เดิมใช้หมายถึงอักขระที่เป็นเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น + - * / $ = , " " ฯลฯ รวมทั้งสระ วรรณยุกต์ ในภาษาไทย บางทีเรียกรวม ๆ ว่า เครื่องหมายวรรคตอนก็ได้ นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึงตัวอักขระที่ไม่สามารถกดได้จากแป้นพิมพ์ แต่อาจใช้เทคนิคบางอย่างทำให้พิมพ์ออกมาได้ เช่น ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช การกดแป้น Shift+ALT+K จะได้ภาพลูกแอปเปิลแหว่ง (สัญลักษณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล) ถ้าใช้แบบอักษรชื่อ Symbol
vaxแวกซ์เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ผลิตโดยบริษัท Digital Equipment Corp (DEC) แต่เดิมมาบริษัทนี้จะผลิตเฉพาะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) และมินิคอมพิวเตอร์ (minicom- puter) นับตั้งแต่ ค.ศ.1988 เป็นต้นมา แวกซ์ได้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดด้วย และเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เทียบเคียงได้กับรุ่นใหญ่ที่เคยผลิตในสมัยก่อนเลยด้วยซ้ำ นับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในตลาดยี่ห้อหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
olden(adj) โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต
originally(adv) แต่แรกเริ่ม,แต่เดิม,อย่างไม่ซ้ำแบบใคร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
元々[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top