ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formalism

F AO1 R M AH0 L IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formalism-, *formalism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
formalism(n) ความเป็นพิธี, การกระทำตามแบบ, นิสัยเจ้าระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formalismรูปแบบนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
formalismรูปนัยนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORMALISM F AO1 R M AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formalism (n) fˈɔːməlɪzəm (f oo1 m @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
形式主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Formalism (art), #21,446 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalismus { m }formalism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォーマリズム[fo-marizumu] (n) formalism [Add to Longdo]
フォルマリズム[forumarizumu] (n) formalism (fre [Add to Longdo]
形式主義[けいしきしゅぎ, keishikishugi] (n, adj-no) formalism [Add to Longdo]
形式論[けいしきろん, keishikiron] (n) formalism [Add to Longdo]
公式主義[こうしきしゅぎ, koushikishugi] (n) formalism [Add to Longdo]
単一化に基づく形式化[たんいつかにもとづくけいしきか, tan'itsukanimotodukukeishikika] (n, vs) (obsc) unification-based formalisms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formalism \Form"al*ism\ (f[^o]rm"al*[i^]z'm), n.
   The practice or the doctrine of strict adherence to, or
   dependence on, external forms, esp. in matters of religion.
   [1913 Webster]
 
      Official formalism.           --Sir H.
                          Rawlinson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formalism
   n 1: the doctrine that formal structure rather than content is
      what should be represented [ant: {imitation}]
   2: (philosophy) the philosophical theory that formal (logical or
     mathematical) statements have no meaning but that its symbols
     (regarded as physical entities) exhibit a form that has
     useful applications
   3: the practice of scrupulous adherence to prescribed or
     external forms

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top