ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reform

R AH0 F AO1 R M   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reform-, *reform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reform[VT] ปฏิรูป, See also: ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, Syn. amend, improve, rectify
reform[VT] ดัดนิสัย, See also: กลับตัว, Syn. humanize
reform[N] การปฏิรูป, See also: การปรับปรุง, การเปลี่ยนแปลง, Syn. amendment, improvement
reformed[ADJ] ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่, Syn. transformed, altered, Ant. deteriorated
reformer[N] ผู้ปฏิรูป
reformist[ADJ] ปฏิรูป
reformist[N] นักปฏิรูป
reformation[N] การปฏิรูป, See also: การปรับปรุงใหม่
reformatory[ADJ] ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reform(รีฟอร์ม') vt.,vi.,n. (การ) ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง,เข้าแถวใหม่,เข้ารูปแบบใหม่,แก้ไขใหม่,กลับเนื้อกลับตัว,ดัดนิสัย, See also: reformable adj. reformative adj. reformer n. reformingly adv., Syn. improvement,corr
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การปรับปรุง,การเข้าแถวใหม่,การกลับเนื้อกลับตัว,การแก้ไขใหม่,การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
reformative(รีฟอร์ม'มะทิฟว) adj. เป็นการปฏิรูป,เป็นการปรับปรุง,เป็นการดัดนิสัย
reformatory(รีฟอร์'มะทอรี) adj. =reformative (ดู) n. โรงเรียนดัดสันดาน
reformed(รีฟอร์มดฺ') adj. กลับเนื้อกลับตัว, Reformed เกี่ยวกับโบสถ์นิกายโปรเตสแตนต์, Syn. amended
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
reform(vt) แก้ไข,ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,กลับตัว,ดัดแปลง
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
reformatory(adj) เป็นการปฏิรูป,ซึ่งทำให้ดีขึ้น,เป็นการดัดนิสัย,เป็นการปรับปรุง
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน
reformer(n) ผู้ปฏิรูป,ผู้แก้ไขสถานการณ์,ผู้ปรับปรุง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reformการปฏิรูป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformการปฏิรูป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Reform Bill of 1832ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูป ค.ศ. ๑๘๓๒ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reform, agrarianการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reform, landการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reform, socialการปฏิรูปสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reformationการแก้ไขให้ตรงกับเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Reformation period; Reformation, theสมัยปฏิรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Reformation, the; Reformation periodสมัยปฏิรูป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reformatoryสถานปรับปรุงความประพฤติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reformasiการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ (ศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย-มาเลเซีย) [การทูต]
Reformingขบวนการกลั่นน้ำมัน
เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอน แต่ไม่ใช่การทำให้โมเลกุลแตกตัวเหมือนอย่าง Cracking (ดูคำ cracking) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When he was 15, he was in reform school: He stole a car.เมื่อเขาอายุได้ 15 เขาอยู่ในโรงเรียนปฏิรูปเขาขโมยรถ 12 Angry Men (1957)
Repeal the tax reforms!ยกเลิกการปรับภาษี! Akira (1988)
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ Akira (1988)
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่? Akira (1988)
Yakov said that the Russians would never stop the extraordinary reforms happening there.ยาโคฟกล่าวว่ารัสเซียจะไม่เคยหยุด การปฏิรูปพิเศษที่เกิดขึ้นมี The Russia House (1990)
Hugh Benny has reformed his wayward life... and become a born-again good citizen.ฮิวเบนนี่ปรับปรุงชีวิตเขาใหม่ กลายเป็นพลเมืองดีกับเขาขึ้นมา Heat (1995)
No way. I'm a reformed character!ไม่มีทาง ฉันเป็นคนใหม่แล้วนะเว้ย! Christmas in August (1998)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)
He attacked me at a dance. He got sent to reform school because of it.ฉันคิดว่ามันแค่ล้อเล่นหนะ Valentine (2001)
Because Jeremy got sent to reform school because of me.แต่ผมจะกลับไปเช็คดูให้ Valentine (2001)
First, you guys get Melton shipped off to reform school.ดังนั้นคุณรีบขึ้นไปก่อนที่ผมจะคุมตัวเองไม่อยู่นะ Valentine (2001)
I sent you a letter earlier this year. My views on penal reform.ผมส่งจดหมายไปยังท่านเมื่อต้นปี เรื่องปฏิรูปการลงโทษ Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reformEducational reforms still have a long way to go.
reformEverybody is calling for sweeping reforms.
reformFather told me to reform myself.
reformFinancial reforms may ameliorate the current economic difficulties..
reformHe advocates reform in university education.
reformHe made great efforts to stop the reform as best he could.
reformHe promised political reforms would be put into practice.
reformHe proposed a reform in the educational system.
reformHe tried to reform the party from within.
reformIn the main, I am in favor of political reform if meaningful changes are made.
reformIt is the educational system that needs to be reformed in this area.
reformIt should be clear that the curriculum reform is mandatory in order to enhance interdisciplinary research.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
การปฏิรูป[N] reform, Syn. การปรับปรุง, Example: ทางการได้นำการปฏิรูปแนวใหม่มาเริ่มดำเนินการกับระบบข้าราชการไทย, Thai definition: การปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร
โรงเรียนดัดสันดาน[N] reformatory, See also: house of correction, Example: เจ้าเด็กคนนี้ ผมจะส่งมันไปโรงเรียนดัดสันดาน, Count unit: โรง, แห่ง
กลับตัวกลับใจ[V] turn over a new leaf, See also: reform oneself, Syn. กลับใจ, กลับเนื้อกลับตัว, Example: ผู้รับผิดชอบบำบัดยาเสพติดแก่เขาต่างให้กำลังใจและแนะนำตักเตือนให้เขากลับตัวกลับใจเสียใหม่, Thai definition: กลับใจละความชั่ว
สภาปฏิรูป[N] reform council, Example: ทหารและพลเรือนอยู่ภายใต้การดูแลของสภาปฏิรูปการปกครอง
แดะ[V] reform one's conduct, See also: be affected, feign or pretend in manner, be brassy enough to, dare, be unshamed, Syn. กระแดะ, ดัดจริต, Example: ผู้หญิงคนท่าทางกระแดะมากจนคนหมั่นไส้
ปฏิรูป[V] reform, See also: change, improve, modernize, innovate, Syn. ปรับปรุง, แก้ไข, เปลี่ยนแปลง, ปฏิวัติ, Example: รัฐบาลพยายามปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น, Thai definition: ปรับปรุงให้เหมาะสม
กลับตัว[V] reform, See also: turn over a new life, amend, Syn. กลับใจ, กลับเนื้อกลับตัว, Example: ศาสนาช่วยให้คนทำชั่วมีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดระเบียบ[v. exp.] (jat rabīep) EN: regulate ; organize ; reform ; put order into   
จัดระเบียบสังคม[v. exp.] (jat rabīep sangkhom) EN: reform society ; put order into society   
การปฏิรูป[n.] (kān patirūp) EN: reform   FR: réforme [f]
การปฏิรูปประชาธิปไตย[n. exp.] (kān patirūp prachāthippatai) EN: democratic reforms   FR: réformes démocratiques [fpl]
การปฏิรูปที่ดิน[n. exp.] (kān patirūp thīdin) EN: land reform ; agrarian reform   FR: réforme agraire [f]
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[n. exp.] (kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam) EN: agricultural land reform   
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
กลับตัว[v.] (klaptūa) EN: reform ; turn over a new leaf ; amend   FR: se corriger ; tourner la page ; s'amender (litt.)
ลัทธิปฏิรูป[n. exp.] (latthi patirūp) EN: reformism   FR: réformisme [m]
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; innovate   FR: réformer ; changer ; moderniser ; améliorer

CMU English Pronouncing Dictionary
REFORM    R AH0 F AO1 R M
REFORMA    R AH0 F AO1 R M AH0
REFORMS    R AH0 F AO1 R M Z
REFORMER    R AH0 F AO1 R M ER0
REFORMED    R AH0 F AO1 R M D
REFORMERS    R AH0 F AO1 R M ER0 Z
REFORMING    R AH0 F AO1 R M IH0 NG
REFORMIST    R AH0 F AO1 R M IH2 S T
REFORMISTS    R AH0 F AO1 R M IH2 S T S
REFORMISTS    R AH0 F AO1 R M IH2 S S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reform    (v) rˈɪfˈɔːm (r i1 f oo1 m)
reforms    (v) rˈɪfˈɔːmz (r i1 f oo1 m z)
reformed    (v) rˈɪfˈɔːmd (r i1 f oo1 m d)
reformer    (n) rˈɪfˈɔːmər (r i1 f oo1 m @ r)
reformers    (n) rˈɪfˈɔːməz (r i1 f oo1 m @ z)
reforming    (v) rˈɪfˈɔːmɪŋ (r i1 f oo1 m i ng)
reformation    (n) rˌɛfəmˈɛɪʃən (r e2 f @ m ei1 sh @ n)
reformatory    (n) rˈɪfˈɔːmətriː (r i1 f oo1 m @ t r ii)
reformations    (n) rˌɛfəmˈɛɪʃənz (r e2 f @ m ei1 sh @ n z)
reformatories    (n) rˈɪfˈɔːmətrɪz (r i1 f oo1 m @ t r i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更新换代[gēng xīn huàn dài, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] reform and renewal; generational change, #23,114 [Add to Longdo]
改革者[gǎi gé zhě, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄓㄜˇ, ] reformer, #55,732 [Add to Longdo]
文字改革[wén zì gǎi gé, ㄨㄣˊ ㄗˋ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ, ] reform of the writing system, #72,762 [Add to Longdo]
感化院[gǎn huà yuàn, ㄍㄢˇ ㄏㄨㄚˋ ㄩㄢˋ, ] reformatory; reform school, #227,636 [Add to Longdo]
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution) [Add to Longdo]
改革进程[gǎi gé jìn chéng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] reform process [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reform {f}reform [Add to Longdo]
Reform {f} | Reformen {pl}reformation | reformations [Add to Longdo]
Reformer {m}reformer [Add to Longdo]
Reformierte {m,f}; Reformierterreformist [Add to Longdo]
reformieren; umgestalten; verbessern | reformierend; umgestaltend; verbessernd | reformiert; umgestaltet; verbessert | reformiert | reformierteto reform | reforming | reformed | reforms | reformed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リフォーミスト[, rifo-misuto] (n) reformist [Add to Longdo]
リフォーミング[, rifo-mingu] (n) reforming [Add to Longdo]
リホーミング[, riho-mingu] (n) reforming [Add to Longdo]
維新[いしん, ishin] (n) restoration (e.g. Meiji); reformation; revolution; (P) [Add to Longdo]
医療少年院[いりょうしょうねんいん, iryoushounen'in] (n) medical reformatory [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P) [Add to Longdo]
改革[かいかく, kaikaku] (n,vs,adj-no) reform; reformation; innovation; (P) [Add to Longdo]
改革を叫ぶ[かいかくをさけぶ, kaikakuwosakebu] (exp,v5b) to cry loudly for a reform [Add to Longdo]
改革案[かいかくあん, kaikakuan] (n) reform proposal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書式換え[しょしきかえ, shoshikikae] reformatting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
変革[へんかく, henkaku] Reform, Umwaelzung, Revolution [Add to Longdo]
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reform \Re*form"\ (r?*f?rm"), v. t. [F. r['e]former, L.
   reformare; pref. re- re- + formare to form, from forma form.
   See {Form}.]
   To put into a new and improved form or condition; to restore
   to a former good state, or bring from bad to good; to change
   from worse to better; to amend; to correct; as, to reform a
   profligate man; to reform corrupt manners or morals.
   [1913 Webster]
 
      The example alone of a vicious prince will corrupt an
      age; but that of a good one will not reform it.
                          --Swift.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To amend; correct; emend; rectify; mend; repair; better;
     improve; restore; reclaim.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reform \Re*form"\, v. i.
   To return to a good state; to amend or correct one's own
   character or habits; as, a man of settled habits of vice will
   seldom reform.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reform \Re*form"\, n. [F. r['e]forme.]
   Amendment of what is defective, vicious, corrupt, or
   depraved; reformation; as, reform of elections; reform of
   government.
   [1913 Webster]
 
   {Civil service reform}. See under {Civil}.
 
   {Reform acts} (Eng. Politics), acts of Parliament passed in
    1832, 1867, 1884, 1885, extending and equalizing popular
    representation in Parliament.
 
   {Reform school}, a school established by a state or city
    government, for the confinement, instruction, and
    reformation of juvenile offenders, and of young persons of
    idle, vicious, and vagrant habits. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reformation; amendment; rectification; correction. See
     {Reformation}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-form \Re-form"\ (r?*f?rm"), v. t. & i. [imp. & p. p.
   {Re-formed} (-f?rmd"); p. pr. & vb. n. {Re-forming}.]
   To give a new form to; to form anew; to take form again, or
   to take a new form; as, to re-form the line after a charge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reform
   n 1: a change for the better as a result of correcting abuses;
      "justice was for sale before the reform of the law courts"
   2: a campaign aimed to correct abuses or malpractices; "the
     reforms he proposed were too radical for the politicians"
   3: self-improvement in behavior or morals by abandoning some
     vice; "the family rejoiced in the drunkard's reform"
   v 1: make changes for improvement in order to remove abuse and
      injustices; "reform a political system"
   2: bring, lead, or force to abandon a wrong or evil course of
     life, conduct, and adopt a right one; "The Church reformed
     me"; "reform your conduct" [syn: {reform}, {reclaim},
     {regenerate}, {rectify}]
   3: produce by cracking; "reform gas"
   4: break up the molecules of; "reform oil"
   5: improve by alteration or correction of errors or defects and
     put into a better condition; "reform the health system in
     this country"
   6: change for the better; "The lazy student promised to reform";
     "the habitual cheater finally saw the light" [syn: {reform},
     {straighten out}, {see the light}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Reform /reːfɔrm/ 
  reform; reformation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top