ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

structure

S T R AH1 K CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -structure-, *structure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
structure(n) สิ่งก่อสร้าง, See also: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น, Syn. building, construction
structure(n) โครงสร้าง, See also: โครง, แบบแผน, Syn. frame, design, layout
structure(n) ส่วนประกอบ, See also: องค์ประกอบ, Syn. composition, organization
structure(vt) สร้างโครงสร้าง, See also: ประกอบโครงสร้าง, Syn. arrange, assemble, organize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
structure(สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง, โครง, โครงร่าง, องค์ประกอบ, ลักษณะ, วิธีการสร้าง, สิ่งก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน, แบบแผน, โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง, ประกอบ, จัดทำ, จัดตั้ง, ก่อสร้าง., Syn. construction
structured programmingหมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้วิธีการแบ่งเป็นโปรแกรมย่อย (subprogram) หรือ โมดุล (module) หลาย ๆ อัน ทำให้เข้าใจได้ง่าย หลักการเขียนก็คือ แต่ละส่วนจะประกอบด้วยข้อคำสั่ง 3 ประเภท คือ กำหนดคำสั่งให้เรียงไปตามลำดับการทำงาน ที่เรียกว่า sequential มีคำสั่งให้เลือกทิศทางที่เรียกว่า conditional คือ มี IF-THEN-ELSE และมีการวนไปทำคำสั่งเดิมที่เรียกว่า loop คือมีคำสั่ง DO WHLE อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่คิดจะเป็นนักเขียนโปรแกรม ก็อาจจะไม่รู้จักคำสั่งประเภทนี้ และก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักโปรแกรมโครงสร้างด้วย
structured query languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างใช้ตัวย่อว่า (บางทีออกเสียงว่า "ซีเควล") เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล (database) ซึ่งใช้หลักการของการให้ตอบคำถามไปทีละข้อ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปเลือกหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดง
atomic structureโครงสร้างของอะตอม
data structureโครงสร้างข้อมูลหมายถึง รูปแบบของการจัดระเบียบของข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ ศัพท์ต่าง ๆ ในเรื่องของโครง สร้างของข้อมูลที่คุ้นหู มีอยู่หลายคำ เช่น เขตข้อมูล (field) , แถวลำดับ (array) , ระเบียน (record) , ต้นไม้ (tree) , รายการโยง (linked list) เป็นต้น
infrastructure(อิน'ฟระสทรัคเชอะ) n. พื้นฐานของโครงสร้าง เช่น ถนนหนทาง สิ่งก่อสร้าง
superstructure(ซูเพอสทรัค'เชอะ) n. ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, โครงสร้างส่วนบน, ส่วนบน, See also: superstructural adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
structure(n) โครงสร้าง, การสร้าง, อาคาร, สิ่งก่อสร้าง, องค์ประกอบ
superstructure(n) ตัวตึก, สิ่งที่สร้างเหนือสิ่งอื่น, ส่วนบน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
structureโครงสร้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structureโครงสร้าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
structureโครงสร้าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
structure๑. สิ่งปลูกสร้าง, การก่อสร้าง๒. โครงสร้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
structure, powerโครงสร้างแห่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structure-induced equilibriumสมดุลที่เกิดจากโครงสร้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Structure capitalทุนโครงสร้าง [การจัดการความรู้]
Structured programmingการโปรแกรมโครงสร้าง [คอมพิวเตอร์]
Structured programmingการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง [TU Subject Heading]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง, Example: ภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
structure
structure[สตัคเจอร์] (n) โครงสร้าง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The structure looks sound.โครงสร้างมีลักษณะเสียง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We do have a minimum standard that the structure is intact and livable.เรามีมาตรฐานว่าโครงสร้าง ต้องคงสภาพเดิมและพักอาศัยได้ *batteries not included (1987)
This key section uncovered tonight, and obtained exclusively by CNN shows an illustration of a human figure inside a geometric structure of some kind.นี้ส่วนสำคัญเปิดในคืนนี้ และได้รับโดยเฉพาะซีเอ็นเอ็น แสดงให้เห็นภาพของร่างมนุษย์ Contact (1997)
- A tree structure won't work.แบบต้นยังไม่ได้ผล Good Will Hunting (1997)
- One of only two man-made structures visible from space. -เทียบระดับกำแพงเมืองจีน สิ่งก่อสร้างที่เห็นจากห้วงอวกาศ The Truman Show (1998)
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา American Beauty (1999)
I told you this whole thing about structure and discipline, right?ฉันเล่าให้ฟังเรื่องความเจ้าระเบียบของเขาแล้วใช่มั้ย American Beauty (1999)
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น The Corporation (2003)
Is it narcissism that compels them to seek their reflection in the regimented structures of fascist regimes?เป็นเพราะความลุ่มหลงตัวเองหรือเปล่า บรรษัทพวกนี้จึงชอบหา ภาพสะท้อนของตัวเองในโครงสร้างกดขี่ของระบอบฟาสซิสต์? The Corporation (2003)
Cellular structure breaking down.โครงสร้างเซลแตกออก Resident Evil: Apocalypse (2004)
We have structure collapse inside. - This is huge, there's no way around it.มันใหญ่มาก ไม่มีทางเข้าไปรอบๆ นั้นได้ / ฉันไม่สนว่าปัญหาของเธอคืออะไร แค่ไปต่อได้แล้ว! Ladder 49 (2004)
Kid, you have the bone structure of a kung-fu genius.เจ้าหนู เจ้ามีโหงวเฮ้งดีนะ มีพรสวรรค์ เหมาะฝึกวิทยายุทธ์ Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
structureI grasped the entire structure of his argument.
structureIn English, a sentence structure is usually Subject Verb Object/Complement.
structureI studied the structure of Ainu families.
structureMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
structureThat decision, in turn, was affected by the geological structure of the hill itself.
structureThe building is a monstrous structure.
structureThe loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.
structureThe result of this experiment leads to our presumption that element T determines the entire structure.
structureThe scientist gave a lecture on the structure of the universe.
structureThese structure would rarely, if ever, occur in spoken English.
structureThe social structure has changed beyond recognition.
structureThe social structure is not much different.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งปลูกสร้าง(n) buildings, See also: structure
อาคาร(n) building, See also: structure, house, edifice, Syn. ตึก, เรือน, โรง, Example: เมืองเก่าๆ ในยุโรปบางประเทศจะมีแต่อาคารเก่าๆ ถนนหนทางแคบๆ ปูเต็มไปด้วยอิฐ หรือก้อนหิน, Thai Definition: เรือน, โรง, สิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น, ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
เค้าโครง(n) structure, See also: construction, Syn. โครงสร้าง, องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ
โครง(n) structure, See also: construction, frame, framework, Syn. โครงสร้าง, โครงร่าง, Example: ช่างปั้นรูปเริ่มต้นด้วยการขึ้นโครงก่อน, Count Unit: โครง, Thai Definition: ร่างของสิ่งต่างๆ ที่คุมกันอยู่เป็นรูป
โครงสร้าง(n) structure, See also: construction, organization, arrangement, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, Example: สถาปัตยกรรมของบ้านก็คือ โครงสร้างหรือรูปแบบที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน, Count Unit: โครงสร้าง, Thai Definition: ส่วนประกอบสำคัญๆ ที่มาคุมเข้าด้วยกัน
แบบสร้าง(n) structure, Syn. โครงสร้าง, Example: การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล จะต้องเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับแบบสร้างของฐานข้อมูลเดิม, Thai Definition: รูปแบบซึ่งแสดงลักษณะสำคัญ โดยรวมรายละเอียดต่างๆ เข้าด้วยกัน
ไวยากรณ์(n) grammar, See also: structure, Example: ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน, Thai Definition: วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
ช่วงบน[chūang bon] (n, exp) EN: upper portion ; upper section ; superstructure
ช่วงล่าง[chūang lāng] (n, exp) EN: lower portion ; understructure
การสัมภาษณ์ที่เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า[kān samphāt thī trīem khamthām wai lūang-nā] (n, exp) EN: structured interview
เค้าโครง[khaokhrōng] (n) EN: structure
โครง[khrōng] (n) EN: skeleton ; structure ; framework  FR: structure [ f ] ; ossature [ f ] ; charpente [ f ] ; squelette [ m ] ; carcasse [ f ]
โครงกระดูก[khrōngkradūk] (n) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure  FR: squelette [ m ] ; ossature [ f ]
โครงร่าง[khrōngrāng] (n) EN: framework ; structure ; plan ; frame  FR: structure [ f ]
โครงร่างของมนุษย์[khrōngrāng khøng manut] (n, exp) EN: structure of the human body  FR: structure du corps humain [ f ]
โครงสร้าง[khrōngsāng] (n) EN: structure ; framework ; skeleton ; construction ; arrangement  FR: structure [ f ] ; ossature [ f ] ; organisation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRUCTURE S T R AH1 K CH ER0
STRUCTURED S T R AH1 K CH ER0 D
STRUCTURES S T R AH1 K CH ER0 Z
STRUCTURE'S S T R AH1 K CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
structure (n) strˈʌktʃər (s t r uh1 k ch @ r)
structured (j) strˈʌktʃəd (s t r uh1 k ch @ d)
structures (n) strˈʌktʃəz (s t r uh1 k ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结构[jié gòu, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] structure; composition; makeup; architecture #658 [Add to Longdo]
格局[gé jú, ㄍㄜˊ ㄐㄩˊ, ] structure; pattern; layout #3,516 [Add to Longdo]
构造[gòu zào, ㄍㄡˋ ㄗㄠˋ, / ] structure; composition; tectonic (geol.) #7,640 [Add to Longdo]
构架[gòu jià, ㄍㄡˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] structure #24,056 [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, ] structure for carrying dirt #687,442 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Branchenstruktur { f }structure of the branch; structure of the specific sectors [Add to Longdo]
Struktogramm { n }structure chart [Add to Longdo]
Struktur { f } | Strukturen { pl }structure | structures [Add to Longdo]
Datenstruktur zu groß [ comp. ]structure too large [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
構造[こうぞう, kouzou] (n) structure; construction; (P) #851 [Add to Longdo]
規模[きぼ, kibo] (n) scale; scope; plan; structure; (P) #1,461 [Add to Longdo]
要素[ようそ, youso] (n) (1) component; factor; item (e.g. in list); (2) { comp } element (e.g. in array); member (e.g. data structure); (P) #2,140 [Add to Longdo]
体制[たいせい, taisei] (n) order; system; structure; set-up; organization; organisation; (P) #2,178 [Add to Longdo]
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n, vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P) #2,571 [Add to Longdo]
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) #2,814 [Add to Longdo]
建て[だて, date] (suf) (1) indicates storeys, structures, or materials used in a building; (2) indicates denomination (after a currency) #2,925 [Add to Longdo]
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P) #4,023 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
ストレージ構造[ストレージこうぞう, sutore-ji kouzou] storage structure [Add to Longdo]
データ構造[データこうぞう, de-ta kouzou] data structure [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ネットワークインフラ[ねっとわーくいんふら, nettowa-kuinfura] network infrastructure [Add to Longdo]
ネットワーク構造[ネットワークこうぞう, nettowa-ku kouzou] network structure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Structure \Struc"ture\, n. [L. structura, from struere,
   structum, to arrange, build, construct; perhaps akin to E.
   strew: cf. F. structure. Cf. {Construe}, {Destroy},
   {Instrument}, {Obstruct}.]
   1. The act of building; the practice of erecting buildings;
    construction. [R.]
    [1913 Webster]
 
       His son builds on, and never is content
       Till the last farthing is in structure spent. --J.
                          Dryden, Jr.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner of building; form; make; construction.
    [1913 Webster]
 
       Want of insight into the structure and constitution
       of the terraqueous globe.       --Woodward.
    [1913 Webster]
 
   3. Arrangement of parts, of organs, or of constituent
    particles, in a substance or body; as, the structure of a
    rock or a mineral; the structure of a sentence.
    [1913 Webster]
 
       It [basalt] has often a prismatic structure. --Dana.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) Manner of organization; the arrangement of the
    different tissues or parts of animal and vegetable
    organisms; as, organic structure, or the structure of
    animals and plants; cellular structure.
    [1913 Webster]
 
   5. That which is built; a building; esp., a building of some
    size or magnificence; an edifice.
    [1913 Webster]
 
       There stands a structure of majestic frame. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Columnar structure}. See under {Columnar}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 structure
   n 1: a thing constructed; a complex entity constructed of many
      parts; "the structure consisted of a series of arches";
      "she wore her hair in an amazing construction of whirls and
      ribbons" [syn: {structure}, {construction}]
   2: the manner of construction of something and the arrangement
     of its parts; "artists must study the structure of the human
     body"; "the structure of the benzene molecule"
   3: the complex composition of knowledge as elements and their
     combinations; "his lectures have no structure"
   4: a particular complex anatomical part of a living thing; "he
     has good bone structure" [syn: {structure}, {anatomical
     structure}, {complex body part}, {bodily structure}, {body
     structure}]
   5: the people in a society considered as a system organized by a
     characteristic pattern of relationships; "the social
     organization of England and America is very different";
     "sociologists have studied the changing structure of the
     family" [syn: {social organization}, {social organisation},
     {social structure}, {social system}, {structure}]
   v 1: give a structure to; "I need to structure my days"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 structure /stʀyktyʀ/ 
  structure

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top