ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruciform

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruciform-, *cruciform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruciform[ADJ] ที่มีรูปร่างแบบไม้กางเขน, Syn. cross-shaped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruciform(ครู'ซะฟอร์ม) adj. เป็นรูปกางเขน n. กางเขน, Syn. cross-shaped

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciform jointรอยต่อรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform testการทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test pieceชิ้นงานทดสอบรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform test specimenชิ้นทดสอบมาตรฐานรูปกากบาท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกางเขน, -ไขว้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciform; cruciate-รูปกากบาท [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The secret of the Grail has been safe for a thousand years, and for all that time, the Brotherhood of the Cruciform Sword have been prepared to do anything to keep it safe.ความลับของจอกศักดิ์สิทธิ์ ได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดี มากว่า 1,000 ปี, และตลอดเวลานั้น, Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราสาท[n.] (prāsāt) EN: castle ; tower ; royal hall ; religious hall ; house of the gods ; small ornate building with a cruciform ground plan and needle-like spire   FR: château [m] ; ancienne tour [f] ; palais [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruciform    (j) krˈuːsɪfɔːm (k r uu1 s i f oo m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruciform; cross shape [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十字[じゅうじ, juuji] (adj-no,n) cross; crossed; cruciform; (P) [Add to Longdo]
十字架状[じゅうじかじょう, juujikajou] (adj-na) cruciform [Add to Longdo]
十字形[じゅうじけい, juujikei] (adj-na) cross; cruciform [Add to Longdo]
十文字[じゅうもんじ, juumonji] (n,adj-no) a cross; cruciform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruciform \Cru"ci*form\ (kr?"s?-f?rm), a. [L. crux, crucis,
   cress + -form: cf. F. cruciforme.]
   Cross-shaped; (Bot.) having four parts arranged in the form
   of a cross.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruciform
   adj 1: shaped like a cross [syn: {cruciate}, {cruciform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top