ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

模型

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -模型-, *模型*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
模型[zǐ mó xíng, ㄗˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] submodel, #152,371 [Add to Longdo]
亚符号模型[yà fú hào mó xíng, ㄧㄚˋ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] subsymbolic model [Add to Longdo]
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] logogen model [Add to Longdo]
多层次分析模型[duō céng cì fēn xī mó xíng, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄘˋ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] multilevel analysis model [Add to Longdo]
情境模型[qíng jìng mó xíng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] situational model [Add to Longdo]
数学模型[shù xué mó xíng, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] mathematical model [Add to Longdo]
模型[hé mó xíng, ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] nuclear model [Add to Longdo]
核证模型[hé zhèng mó xíng, ㄏㄜˊ ㄓㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] verification model [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
模型[もけい, mokei] แบบจำลอง, รูปจำลอง

Japanese-English: EDICT Dictionary
模型[もけい, mokei] (n,adj-no) model; dummy; maquette; (P) [Add to Longdo]
模型[もけいか, mokeika] (n,vs) modelling; modeling [Add to Longdo]
模型地図[もけいちず, mokeichizu] (n) relief map [Add to Longdo]
模型飛行機[もけいひこうき, mokeihikouki] (n) model plane [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Dan likes to make model cars.ダンは模型自動車を作ることが好きだ。
Mike has been making a model plane since breakfast.マイクは朝食後からずっと模型飛行機をつくっている。
I'll make you a model plane.君に模型飛行機を作ってあげよう。 [M]
I'll make a model plane for you.君のために模型飛行機を作ってあげよう。 [M]
My hobby is making model planes.私の趣味は模型飛行機をつくることです。
I made a model plane.私は模型の飛行機を作った。
The boy was engrossed in constructing a model plane.少年は模型飛行機の組み立てに夢中になっていた。
The model plane they built was fragile.彼が作った模型飛行機はもろかった。
At Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.彼はクリスマスに、本当に素敵な模型飛行機を私にわざわざ買ってくれた。
He stared at the faithful miniature of the dinosaur.彼はその恐竜の精巧な縮小模型をじっと見つめた。
He made a model airplane for his son.彼は息子に模型飛行機を作ってやった。
He likes to build model planes.彼は模型飛行機を作るのが好きだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, so what do you think about my idea of putting the mannequins among the guests at the show?[CN] 对了 你对我的主意考虑得怎么样了 就是把这些模型摆在我的展出上 Maniac (2012)
You don't have a model train set?[JA] [鉄道模型のセット持ってないの? We Are Everyone (2013)
Carrie participates in daily group sessions and craft activities enthusiastically.[JA] 毎日 グループ活動に参加し 模型製作をたいへん熱心に Game On (2013)
This is a palace.[CN] -HMM模型 这座宫殿 The Queen of Versailles (2012)
Isn't it true that sometimes the absentee father can be a better model in that he's a model erased of defects?[CN] 是不是真的,有时 缺席父亲可以 在一个更好的模型,他是 模型抹去的缺陷? 2016: Obama's America (2012)
Charge lasts barely an hour, and the bottom half is predominantly a rude mockup.[JA] 充電は、せいぜい1時間。 そして、下半分は、 主に雑な模型だ。 Victor Frankenstein (2015)
Okay, I will use this model plane.[JA] では 模型飛行機を使います Fantastic Four (2015)
My apologies. I had to rush a bit. The schematic is a little crude.[JA] すまない 時間がなくて模型が雑なんだが Penguins of Madagascar (2014)
You could see them mingling, like they're real people.[CN] 这些模型简直媲美真人 Maniac (2012)
It's a model of his planned Führer Museum, to be built in his hometown of Linz in Austria.[JA] 総統博物館の模型だ... 彼の故郷 オーストリアの リンツに建築される The Monuments Men (2014)
The universe is made up of precise ratios and patterns. All around us.[CN] 宇宙由某种特定的比率跟模型组成 Pilot (2012)
The pattern's found in nature over and over again.[CN] 数列模型在自然界被不断的发现 Pilot (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top