หรือคุณหมายถึง formleß?
Search result for

formless

(10 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formless-, *formless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formless    [ADJ] ไม่มีรูปร่างแน่นอน, Syn. amorphous, shapeless, unformed

English-Thai: Nontri Dictionary
formless(adj) ไม่มีรูป,ไร้แบบแผน,ไม่มีรูปแบบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรูป    [ADJ] immaterial, See also: formless, incorporeal, Thai definition: ที่ไม่มีรูป, ที่ไม่ใช่รูป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีรูปร่าง [adj.] (mai mī rūprāng) EN: intangible ; inform ; formless ; vague   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formless    (j) (f oo1 m l @ s)
formlessly    (a) (f oo1 m l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formlos {adj} | formloser | am formlosestenformless | more formless | most formless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
諸法[しょほう, shohou] (n) {Buddh} all existing things (formed and formless) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formless \Form"less\, a.
   Shapeless; without a determinate form; wanting regularity of
   shape. -- {Form"less*ly}, adv. -- {Form"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formless
   adj 1: having no definite form or distinct shape; "amorphous
       clouds of insects"; "an aggregate of formless particles";
       "a shapeless mass of protoplasm" [syn: {amorphous},
       {formless}, {shapeless}]
   2: having no physical form; "belief in a world filled
     with...formless but often malevolent beings"

Are you satisfied with the result?

Go to Top