ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

egg-shaped

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -egg-shaped-, *egg-shaped*, egg-shap, egg-shape
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egg-Shapedรูปไข่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know how you get me to fall for that egg-shaped head every morning.ชั้นก็ไม่รู้ว่าคุณทำไงให้ชั้นตกหลุกรัก คนหัวเหมือนไข่แบบคุณ 50 First Dates (2004)
Only the ball's a little bigger and egg-shaped, like my head.เพียงแต่ลูกใหญ่กว่า และเป็นรูปไข่เหมือนหัวฉัน The Longest Yard (2005)
You used to have a nice, square face, but now it's gone egg-shaped.หน้าของคุณตอบลงไป จนเหมือนกับไข่นี่ Episode #1.13 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปไข่[ADJ] oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปไข่[adj.] (rūpkhai) EN: egg-shaped ; oval ; ovate ; elliptical ; elliptic   FR: ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ; elliptique

Japanese-English: EDICT Dictionary
鶴の子餅[つるのこもち, tsurunokomochi] (n) red and white egg-shaped mochi [Add to Longdo]
卵形(P);卵型[らんけい(卵形)(P);たまごがた(P), rankei ( tamago katachi )(P); tamagogata (P)] (n,adj-no) oval; egg-shaped; (P) [Add to Longdo]
卵状[らんじょう, ranjou] (n) egg-shaped [Add to Longdo]
竜舎[りゅうしゃ, ryuusha] (n) (obsc) ryusha (spherical or egg-shaped part near the top of a pagoda finial) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 egg-shaped \egg"-shaped`\, a.
   Resembling an egg in form; ovoid.
 
   Syn: elliptic, elliptical, oval, ovate, oviform, ovoid,
     prolate.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egg-shaped
   adj 1: rounded like an egg [syn: {egg-shaped}, {elliptic},
       {elliptical}, {oval}, {oval-shaped}, {ovate}, {oviform},
       {ovoid}, {prolate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top