ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discharge

D IH0 S CH AA1 R JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discharge-, *discharge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discharge(n) การขับไล่
discharge(n) การปล่อยออก, See also: การระบายออก
discharge(vt) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ), See also: ทำตามหน้าที่, Syn. accomplish, achieve, Ant. neglect, ignore
discharge(vi) ปลดออก, See also: ปลดประจำการ, Syn. demobilize, separate
discharge(vt) ปล่อยออก, See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge(vt) ระบายออก, See also: ขับออก, ปล่อยออก
discharge(vt) ไล่ออก, See also: ขับไล่, Syn. dismiss, fire, release
discharge(n) สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา, See also: ของที่ขับออกมา, Syn. secretion
discharge(vt) เอาสินค้าลง
discharge from(phrv) ได้รับอนุญาตให้กลับ, See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discharge(ดิสชาร์จ') vi., vt., n. (การ) ปล่อย, เอาลง, ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ , ปลดจากประจำการ, ปลดจากงาน, ปล่อยกระแสไฟฟ้า, หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่, การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl

English-Thai: Nontri Dictionary
discharge(n) การเอาออก, การปลดปล่อย, การยิงปืน, การปลดประจำการ, การชำระสะสาง
discharge(vt) เอาออก, ปลดปล่อย, ยิงปืน, ระบายออก, ปลดประจำการ, ชำระ(หนี้)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. การถอนเรื่อง (จากคณะกรรมาธิการ)๒. การปลด (ทหารออกจากประจำการ)๓. การปลดปล่อย (จากที่คุมขังหรือพันธกรณี)๔. การให้พ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discharge๑. ปล่อยตัว (ป. วิ. อาญา)๒. ปลดหนี้, ทำให้หลุดพ้น (จากหนี้) (ก. แพ่ง)๓. ปลดออก, ให้ออก, ให้พ้นจากตำแหน่ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge airลมปล่อย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge lineท่อส่งออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of bankruptการปลดจากล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge of streamอัตราน้ำไหลในลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discharge plenumกล่องจ่ายลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge pressureความดันด้านจ่าย มีความหมายเหมือนกับ outlet pressure [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge temperatureอุณหภูมิทางออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dischargeระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง, การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Dischargeตาแฉะ, ขี้ตา, ออกจากโรงพยาบาล, สิ่งไหลออก, การลดประจุไฟฟ้า, สิ่งปลดปล่อย, น้ำเหลือง, มีของไหล, ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไป, ถูกขับออกมา [การแพทย์]
Dischargeการจำหน่ายผู้ป่วย [การแพทย์]
Dischargeปริมาณน้ำไหล หรืออัตราน้ำไหล [อุตุนิยมวิทยา]
dischargedischarge, อัตราการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge carrierdischarge carrier, ทางลำเลียงน้ำทิ้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
discharge hydrographdischarge hydrograph, กราฟน้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Discharge Instruction Formใบคำแนะนำก่อนกลับบ้าน [การแพทย์]
Discharge of contractsการเลิกสัญญา [TU Subject Heading]
discharge of streamdischarge of stream, อัตราการไหลของลำน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า Fight Club (1999)
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร Extreme Aggressor (2005)
But he was smart, got a degree on uncle sam, and ended up a doctor with special forces and bounced around from hospital to hospital since his discharge in 2001.ถ้างั้นจุดสุดท้ายเท่าที่จะวิเคราะห์ได้ แมรี่แลนด์ , เวอรืจิเนีย , หรือไม่ก้ ดีซี ใช่ใหม L.D.S.K. (2005)
Dr.Hahn, you wanted to sign the discharge papers for mr.Arnold?ดร.ฮานน์, คุณต้องการลงชื่อ ในชาร์ทของมิสเตอร์อาร์โนด์ลไหม๊ Kung Fu Fighting (2007)
You ladies have the honor To give the patient A feeding tube, discharge him, and show up for work tomorrow.คุณผู้หญิงได้รับเกียรติให้ สอดท่อคนไข้ ระบายท้องเค้า แล้วมาดูกันอีกทีพรุ่งนี้ 97 Seconds (2007)
We'll make a brief stop in South Boston, to discharge a passenger.เราจะทำให้หยุดสั้น ๆ ในเซาท์บอสตันจะปล่อยผู้โดยสาร Sex Trek: Charly XXX (2007)
If you are not sick, discharge immediately.If you are not sick, discharge immediately. If in Love... Like Them (2007)
These are, uh, your discharge papers.These are, uh, your discharge papers. There's No 'I' in Team (2008)
Dishonorable discharge from the army in '49, with a criminal record that goes back some 52 years.ถูกไล่ออกจากทหารในปี '49 เพราะมีประวัติอาชญากกรรมย้อนหลังไป 52 ปี New York Sucks (2009)
has90secondstocrossthisroom or the device attached to her chest will discharge and pierce her brain.มี 90 วิในการข้ามห้องนี้ หรืออุปกรณ์ที่แนบมากับหน้าอกเทอ จะทำงาน และเทอจะตายย Saw VI (2009)
While I'm finishing up here, do you wanna go sign the discharge papers? Great.คุณอยากจะไปเซ็นเอกสารการออกจากโรงพยาบาลมั้ย Rose's Turn (2009)
Thank you. Don't forget to sign the discharge papers before you leave.เอ่อ อย่าลืมเซ็น เอกสาร ก่อนออกไปด้วยนะ Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dischargeBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
dischargeHe discharged his duties.
dischargeHe discharged his duties with care.
dischargeHe faithfully discharged his duty.
dischargeHe received an honorable discharge from the army.
dischargeI discharged one of my servants.
dischargeI have a discharge from my left ear.
dischargeI have a discharge from my nipple.
dischargeI have a lot of discharge.
dischargeI have to discharge my duty.
dischargeI was discharged without notice.
dischargeThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลด(v) discharge, See also: dismiss, fire, remove, detach, Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง, Example: นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีหลายคนออกจากตำแหน่งแล้ว, Thai Definition: ทำให้พ้นจากข้อผูกพันหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ปลดออก(v) dismiss, See also: discharge, fire, remove, Syn. ให้ออก, ให้พ้นตำแหน่ง, ไล่ออก, ขับออก, Example: เขาถูกปลดออกเพราะคดีฉ้อโกง, Thai Definition: โทษทางวินัยสถานหนึ่ง ที่ใช้ลงแก่ข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยสั่งให้ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออก, Notes: (กฎหมาย)
ปลดระวาง(v) put (a ship) out of commission, See also: discharge, Syn. ปลดจากตำแหน่ง, ปลดจากทำเนียบ, ปลดจากประจำการ, Example: เรือเดินสมุทรลำนี้ถูกปลดระวางแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เด้ง[deng] (v) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired
แฝดเลือด[faētleūat] (n) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ฟ้าผ่า[fāphā] (n) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning  FR: foudre [ f ] ; coup de foudre [ m ] ; éclair [ m ]
การไล่ออก[kān lai-øk] (n) EN: expulsion ; dismissal ; discharge  FR: expulsion [ f ] ; renvoi [ m ]
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ขับไล่[khaplai] (v) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge  FR: chasser ; repousser
ขนถ่าย[khonthāi] (v) EN: transfer ; ship ; discharge  FR: décharger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCHARGE D IH0 S CH AA1 R JH
DISCHARGE D IH1 S CH AA2 R JH
DISCHARGED D IH0 S CH AA1 R JH D
DISCHARGED D IH1 S CH AA2 R JH D
DISCHARGES D IH0 S CH AA1 R JH AH0 Z
DISCHARGES D IH1 S CH AA2 R JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discharge (n) dˈɪstʃaːʤ (d i1 s ch aa jh)
discharge (v) dˈɪstʃˈaːʤ (d i1 s ch aa1 jh)
discharged (v) dˈɪstʃˈaːʤd (d i1 s ch aa1 jh d)
discharges (n) dˈɪstʃaːʤɪz (d i1 s ch aa jh i z)
discharges (v) dˈɪstʃˈaːʤɪz (d i1 s ch aa1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, ] discharge; exhaust (gas etc) #5,762 [Add to Longdo]
排出[pái chū, ㄆㄞˊ ㄔㄨ, ] discharge #8,265 [Add to Longdo]
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, ] discharge capacity #35,450 [Add to Longdo]
拔染[bá rǎn, ㄅㄚˊ ㄖㄢˇ, ] discharge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmessgerät { n }discharge measurement device [Add to Longdo]
Abflussmessung { f }discharge measurement [Add to Longdo]
Ablaufregelventil { n }discharge control valve [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten { n } [ electr. ]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einleitung { f } von Schadstoffendischarge of noxious substances [Add to Longdo]
Entladepistole { n }discharge tube [Add to Longdo]
Entladung { f } | elektrostatische Entladung { f }; elektrostatische Ableitung { f } | elektrostatische Auf- und Entladungdischarge | electrostatic discharge (ESD) | electrostatic charging and discharge [Add to Longdo]
Entladungslampe { f } | Entladungslampen { pl }discharge lamp | discharge lamps [Add to Longdo]
Entlassung { f } (aus)discharge (from) [Add to Longdo]
Entlassungspapiere { pl }discharge papers [Add to Longdo]
Förderhöhe { f }discharge head [Add to Longdo]
Nachleitapparat { m }discharge nozzle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発射[はっしゃ, hassha] (n, vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P) #2,641 [Add to Longdo]
解雇[かいこ, kaiko] (n, vs) discharge; dismissal; (P) #7,602 [Add to Longdo]
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n, vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P) #7,997 [Add to Longdo]
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n, vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P) #8,624 [Add to Longdo]
免除[めんじょ, menjo] (n, vs) exemption; exoneration; discharge; (P) #10,458 [Add to Longdo]
発砲[はっぽう, happou] (n, vs) firing; discharge of gun; (P) #14,622 [Add to Longdo]
除隊[じょたい, jotai] (n, vs) military discharge #14,954 [Add to Longdo]
罷免[ひめん, himen] (n, vs) dismissal; discharge; (P) #18,505 [Add to Longdo]
退院[たいいん, taiin] (n, vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P) #18,973 [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge [Add to Longdo]
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discharge \Dis*charge"\, v. t. [imp. & p. p. {Discharged}; p.
   pr. & vb. n. {Discharging}.] [OE. deschargen, dischargen, OF.
   deschargier, F. d['e]charger; pref. des- (L. dis) + chargier,
   F. charger. See {Charge}.]
   1. To relieve of a charge, load, or burden; to empty of a
    load or cargo; to unburden; to unload; as, to discharge a
    vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. To free of the missile with which anything is charged or
    loaded; to let go the charge of; as, to discharge a bow,
    catapult, etc.; especially, said of firearms, -- to fire
    off; to shoot off; also, to relieve from a state of
    tension, as a Leyden jar.
    [1913 Webster]
 
       The galleys also did oftentimes, out of their prows,
       discharge their great pieces against the city.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       Feeling in other cases discharges itself in indirect
       muscular actions.           --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. To of something weighing upon or impeding over one, as a
    debt, claim, obligation, responsibility, accusation, etc.;
    to absolve; to acquit; to clear.
    [1913 Webster]
 
       Discharged of business, void of strife. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       In one man's fault discharge another man of his
       duty.                 --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   4. To relieve of an office or employment; to send away from
    service; to dismiss.
    [1913 Webster]
 
       Discharge the common sort
       With pay and thanks.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Grindal . . . was discharged the government of his
       see.                 --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To release legally from confinement; to set at liberty;
    as, to discharge a prisoner.
    [1913 Webster]
 
   6. To put forth, or remove, as a charge or burden; to take
    out, as that with which anything is loaded or filled; as,
    to discharge a cargo.
    [1913 Webster]
 
   7. To let fly, as a missile; to shoot.
    [1913 Webster]
 
       They do discharge their shot of courtesy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. To set aside; to annul; to dismiss.
    [1913 Webster]
 
       We say such an order was "discharged on appeal."
                          --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
       The order for Daly's attendance was discharged.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   9. To throw off the obligation of, as a duty or debt; to
    relieve one's self of, by fulfilling conditions,
    performing duty, trust, and the like; hence, to perform or
    execute, as an office, or part.
    [1913 Webster]
 
       Had I a hundred tongues, a wit so large
       As could their hundred offices discharge. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. To send away (a creditor) satisfied by payment; to pay
     one's debt or obligation to. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        If he had
        The present money to discharge the Jew. --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. To give forth; to emit or send out; as, a pipe discharges
     water; to let fly; to give expression to; to utter; as,
     to discharge a horrible oath.
     [1913 Webster]
 
   12. To prohibit; to forbid. [Scot. Obs.] --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]
 
   13. (Textile Dyeing & Printing) To bleach out or to remove or
     efface, as by a chemical process; as, to discharge the
     color from a dyed fabric in order to form light figures
     on a dark ground.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Discharging arch} (Arch.), an arch over a door, window, or
    other opening, to distribute the pressure of the wall
    above. See Illust. of {Lintel}.
 
   {Discharging piece}, {Discharging strut} (Arch.), a piece set
    to carry thrust or weight to a solid point of support.
 
   {Discharging rod} (Elec.), a bent wire, with knobs at both
    ends, and insulated by a glass handle. It is employed for
    discharging a Leyden jar or an electrical battery. See
    {Discharger}.
 
   Syn: See {Deliver}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discharge \Dis*charge"\, v. i.
   To throw off or deliver a load, charge, or burden; to unload;
   to emit or give vent to fluid or other contents; as, the
   water pipe discharges freely.
   [1913 Webster]
 
      The cloud, if it were oily or fatty, would not
      discharge.                --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discharge \Dis*charge"\, n. [Cf. F. d['e]charge. See
   {Discharge}, v. t.]
   1. The act of discharging; the act of relieving of a charge
    or load; removal of a load or burden; unloading; as, the
    discharge of a ship; discharge of a cargo.
    [1913 Webster]
 
   2. Firing off; explosive removal of a charge; explosion;
    letting off; as, a discharge of arrows, of artillery.
    [1913 Webster]
 
   3. Act of relieving of something which oppresses or weighs
    upon one, as an obligation, liability, debt, accusation,
    etc.; acquittance; as, the discharge of a debtor.
    [1913 Webster]
 
   4. Act of removing, or getting rid of, an obligation,
    liability, etc.; fulfillment, as by the payment of a debt,
    or the performance of a trust or duty.
    [1913 Webster]
 
       Indefatigable in the discharge of business.
                          --Motley.
    [1913 Webster]
 
       Nothing can absolve us from the discharge of those
       duties.                --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. Release or dismissal from an office, employment, etc.;
    dismission; as, the discharge of a workman by his
    employer.
    [1913 Webster]
 
   6. Legal release from confinement; liberation; as, the
    discharge of a prisoner.
    [1913 Webster]
 
   7. The state of being discharged or relieved of a debt,
    obligation, office, and the like; acquittal.
    [1913 Webster]
 
       Too secure of our discharge
       From penalty.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. That which discharges or releases from an obligation,
    liability, penalty, etc., as a price of ransom, a legal
    document.
    [1913 Webster]
 
       Death, who sets all free,
       Hath paid his ransom now and full discharge.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. A flowing or issuing out; emission; vent; evacuation;
    also, that which is discharged or emitted; as, a rapid
    discharge of water from the pipe.
    [1913 Webster]
 
       The hemorrhage being stopped, the next occurrence is
       a thin serous discharge.       --S. Sharp.
    [1913 Webster]
 
   10. (Elec.) The equalization of a difference of electric
     potential between two points. The character of the
     discharge is mostly determined by the nature of the
     medium through which it takes place, the amount of the
     difference of potential, and the form of the terminal
     conductors on which the difference exists. The discharge
     may be alternating, continuous, brush, connective,
     disruptive, glow, oscillatory, stratified, etc.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Charge and discharge}. (Equity Practice) See under {Charge},
    n.
 
   {Paralytic discharge} (Physiol.), the increased secretion
    from a gland resulting from the cutting of all of its
    nerves.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electric current \electric current\, electrical current
 \electrical current\,
   the movement of electrically charged particles, atoms, or
   ions, through solids, liquids, gases, or free space; the term
   is usually used of relatively smooth movements of electric
   charge through conductors, whether constant or variable.
   Sudden movements of charge are usually referred to by other
   terms, such as {spark} or {lightning} or {discharge}. In
   metallic conductors the electric current is usually due to
   movement of electrons through the metal. The current is
   measured as the rate of movement of charge per unit time, and
   is counted in units of amperes. As a formal definition, the
   direction of movement of electric current is considered as
   the same as the direction of movement of positive charge, or
   in a direction opposite to the movement of negative charge.
   Electric current may move constantly in a single direction,
   called {direct current} (abbreviated {DC}), or may move
   alternately in one direction and then the opposite direction,
   called {alternating current} (abbreviated {AC}).
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discharge
   n 1: the sudden giving off of energy
   2: the act of venting [syn: {discharge}, {venting}]
   3: a substance that is emitted or released [syn: {discharge},
     {emission}]
   4: any of several bodily processes by which substances go out of
     the body; "the discharge of pus" [syn: {discharge},
     {emission}, {expelling}]
   5: electrical conduction through a gas in an applied electric
     field [syn: {discharge}, {spark}, {arc}, {electric arc},
     {electric discharge}]
   6: the pouring forth of a fluid [syn: {discharge}, {outpouring},
     {run}]
   7: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]
   8: a formal written statement of relinquishment [syn: {release},
     {waiver}, {discharge}]
   9: the act of discharging a gun [syn: {discharge}, {firing},
     {firing off}]
   v 1: complete or carry out; "discharge one's duties" [syn:
      {dispatch}, {discharge}, {complete}]
   2: pour forth or release; "discharge liquids"
   3: free from obligations or duties [syn: {free}, {discharge}]
   4: remove the charge from [ant: {charge}]
   5: go off or discharge; "The gun fired" [syn: {fire},
     {discharge}, {go off}]
   6: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
     cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
     {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
     {convict}]
   7: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   8: leave or unload; "unload the cargo"; "drop off the passengers
     at the hotel" [syn: {drop}, {drop off}, {set down}, {put
     down}, {unload}, {discharge}]
   9: cause to go off; "fire a gun"; "fire a bullet" [syn: {fire},
     {discharge}]
   10: release from military service [syn: {discharge}, {muster
     out}] [ant: {draft}, {enlist}, {muster in}]
   11: become empty or void of its content; "The room emptied"
     [syn: {empty}, {discharge}] [ant: {fill}, {fill up}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top