ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

figure

F IH1 G Y ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figure-, *figure*
Possible hiragana form: ふぃぐれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, See also: arrange, set up, Syn. design
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
figure(n) ตัวเลข, See also: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม, Syn. amount, numeral, value
figure(n) รูปภาพ, See also: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น, Syn. picture, portrait, sketch, composition
figure(n) รูปร่าง, See also: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด, Syn. body, form, shape, outline
figure(n) บุคคลสำคัญ
figure(n) บุคลิกภาพ, See also: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ, Syn. character, personality
figure(n) การใช้อุปมาอุปมัย, See also: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ
figure(vi) เป็นส่วนสำคัญ, See also: มีส่วนร่วม
figure(vt) คิดคำนวน, See also: ประเมิน, คาดคะเน, Syn. calculate, guess, reckon
figure(vt) จินตนาการ, See also: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ
figured(adj) ซึ่งตกแต่งตามแบบที่ร่างไว้, See also: ซึ่งแสดงภาพหรือแผนภูมิ, Syn. patterned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) { figured, figuring, figures } n. รูปร่าง, รูปภายนอก, รูปหล่อ, รูปสลัก, ร่าง, ทรวดทรง, ภาพวาด, ตัวเลข, จำนวน, จำนวนเงิน, ราคา, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, รูปแบบ, แบบแผน, อุปมาอุปไมย, แบบระบำ, แบบสำนวน vt. คำนวณ, แสดงออกเป็นรูป, สรุป, วาดภาพ, จินตนาการ, ประเมิน, คิด, คาดคะเน.
figured(ฟิก'เกอด) adj. เป็นรูป, เป็นร่าง, ซึ่งแสดงเป็นรูปเป็นร่าง
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) , รูปแกะสลักของเรือ
disfigure(ดิสฟิก'เกอะ) vt. ทำให้เสียโฉม, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง., See also: disfigurer n. ดูdisfigure disfiguration n. ดูdisfigure, Syn. distort, mutilate, mar
layfigureหุ่นคนที่ต่อเชื่อมกัน, บุคคลธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
figure(n) ตัวเลข, สถิติ, ภาพ, วิธีพูด, เครื่องหมาย, จำนวน, รูปร่าง, รูปสลัก, รูปหล่อ
figure(vt) นึก, คิด, กะ, ไตร่ตรอง, คำนวณ, แสดงเป็นรูป
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ, เจว็ด, ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม, หุ่นเชิด
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง, ทำให้เสียรูป, ทำให้เสียโฉม
prefigure(vt) เขียนไว้ล่วงหน้า, คิดล่วงหน้า, บอกเหตุล่วงหน้า
transfigure(vt) เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนแปลง, แปลงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figureรูป, ภาพ, ตัวเลข [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
figure๑. รูป๒. ตัวเลข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
figure of speechภาพพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
figure-of-8 bandageการพันผ้าแบบไขว้, การพันผ้ารูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
figure-of-eight sutureการเย็บรูปเลขแปด (อารบิก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figure drawingภาพวาดเส้นรูปคน [TU Subject Heading]
Figure Groundอักษรจากพื้นภาพ [การแพทย์]
Figure Ground Relationshipภาพซ้อน [การแพทย์]
Figure Identification, Tracedการรับรู้ภาพที่เขียนบนผิวหนัง [การแพทย์]
Figure of 8รูปเลข8 [การแพทย์]
Figure paintingจิตรกรรมรูปคน [TU Subject Heading]
Figure-Ground Relationshipความสัมพันธ์ของรูปร่างที่เห็น [การแพทย์]
Figures of speechภาพพจน์ทางภาษา [TU Subject Heading]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Figures, Relativeตัวเลขสัมพัทธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The night's dead throw the figures off.ที่ตายเมื่อคืนก็ถูกคัดออกไป Night and Fog (1956)
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้ 12 Angry Men (1957)
- Well, how'd you figure that out, killer?- ดีเลี่ยนที่คุณคิดออกว่าฆาตกร? 12 Angry Men (1957)
The way I figure there's really not too much future with a sawed-off runt like you.ฉันว่านะ... ...คนห่วยๆ อย่างนาย ไม่มีอนาคตเท่าไหร่หรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์ How I Won the War (1967)
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน The Godfather (1972)
We figure that entertainment would draw gamblers to the casino.We figure that entertainment would draw gamblers to the casino. The Godfather (1972)
So then Denherder and Charlie sat there trying to catch their breath and figure out how to tell Charlie's wife what happened to her freezer full of meat.เเล้วเดนเฮอร์เดอร์ กับชาร์ลี ก็นั่งหอบกันอยู่ตรงนั้น... พยายามคิดกันว่า จะบอกเมียชาร์ลีเรื่องเนี้อว่ายังไง Jaws (1975)
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
I figure it's lost property.ฉันคิดว่ามันสูญเสียทรัพย์สิน Mad Max (1979)
Well, I can't figure this thing out.ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ย Phantasm (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figureA businessman is working out some figures with a calculator.
figureA dark figure with a pale face.
figureAdd up these figures.
figureAdd up this column of figures.
figureAmong our employees he's recognized as a towering figure.
figureA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
figureAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
figureAs you look at your face, you try to figure out what is happening behind it, in your mind.
figureAt first I couldn't figure out what he was saying.
figureBecause she has a good figure, whatever she wears suits her.
figureBill is still a legendary figure in this company.
figureBoth young and old people desire slim figures.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล(v) ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai Definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
สัณฐาน(n) figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, โครงสร้าง, โครงร่าง, เค้าโครง
สถิติ(n) statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai Definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หลักหน่วย(n) digit, See also: figure, Example: ในการเขียนตัวเลข ด้านขวามือสุดจะเป็นหลักหน่วย หลักถัดมาซ้ายมือจะเป็นหลักสิบ
รูป(n) figure, Syn. รูปร่าง, Example: ริมขอบของดิสก์จะมีช่องบากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ, Count Unit: รูป, Thai Definition: สิ่งที่ปรากฏแก่ตา มีลักษณะเค้าโครงต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รูปทรง(n) shape, See also: figure, build, contours, outline, configuration, Syn. ทรง, รูปร่าง, Example: บ้านที่มีรูปทรงประหลาดเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทุกๆ วัน
คิดออก(v) solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai Definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
แผ่นภาพ(n) chart, See also: figure, drawing, Example: เครื่องอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้งก็มีเครื่องขยายเสียง โปสเตอร์ แผ่นภาพ แผ่นปลิวหาเสียงเป็นต้น, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: สิ่งที่วาดขึ้นหรือทำเป็นรูปในแผ่นกระดาษเพื่อแสดงเรื่องราว
ร่าง(n) figure, See also: physique, form, shape, build, Syn. รูปร่าง, ตัว, Example: เพราะเขาเป็นคนร่างใหญ่กำยำ กำปั้นหนัก จึงเป็นที่เกรงขามของแก๊งสเตอร์ทั้งหลาย
เรือนร่าง(n) body, See also: figure, physique, Syn. ร่าง, ร่างกาย, Example: หล่อนแก่มากแล้ว ผมเริ่มหงอกขาว ทั่วเรือนร่างเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[bukkhon] (n) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure  FR: personne [ f ] ; individu [ m ] ; personnalité [ f ] ; personnage [ m ]
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
เชิดหนัง[choētnang] (v) EN: display shadow figures
โฉม[chōm] (n) EN: profile ; appearance ; external look ; outline ; expression ; figure  FR: forme [ f ] ; profil [ m ] ; apparence [ f ]
โฉมหน้า[chōmnā] (n) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind  FR: aspect [ m ] ; physionomie [ m ]
เด็กพิการ[dek phikān] (n, exp) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child  FR: enfant handicapé [ m ] ; enfant handicapée [ f ]
ดอก[døk] (n) EN: decorative pattern ; figure ; polka dot  FR: motif décoratif [ m ]
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [ f ] ; modèle [ m ] ; mannequin [ m ]
หุ่นเชิด[hunchoēt] (n) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead  FR: homme de paille [ m ] (loc.) ; marionnette [ f ]
หุ่นไม้[hunmāi] (n) EN: wooden figure ; puppet  FR: marionnette [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIGURE F IH1 G Y ER0
FIGURED F IH1 G Y ER0 D
FIGURES F IH1 G Y ER0 Z
FIGURE'S F IH1 G Y ER0 Z
FIGUREHEAD F IH1 G Y ER0 HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figure (v) fˈɪgər (f i1 g @ r)
figured (v) fˈɪgəd (f i1 g @ d)
figures (v) fˈɪgəz (f i1 g @ z)
figurehead (n) fˈɪgəhɛd (f i1 g @ h e d)
figureheads (n) fˈɪgəhɛdz (f i1 g @ h e d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外形[wài xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, ] figure; shape #6,236 [Add to Longdo]
身形[shēn xíng, ㄕㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] figure (esp. a woman's) #8,038 [Add to Longdo]
体态[tǐ tài, ㄊㄧˇ ㄊㄞˋ, / ] figure; physique; posture #23,388 [Add to Longdo]
花样滑冰[huā yàng huá bīng, ㄏㄨㄚ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄅㄧㄥ, / ] figure skating [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すう, suu] TH: ตัวเลข  EN: figure

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achterknoten { m } [ naut. ]figure eight knot [Add to Longdo]
Eiskunstlauf { m }figure skating [Add to Longdo]
Eiskunstläufer { m }; Eiskunstläuferin { f }figure skater [Add to Longdo]
Figur { f }; Gestalt { f } | Figuren { pl }figure | figures [Add to Longdo]
Figurentanz { m }cotillion [Add to Longdo]
Leistungszahl { f }figure of merit [Add to Longdo]
Redewendung { f }figure of speech [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタイル[sutairu] (n) (1) style; (2) (female) figure; (P) #157 [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) #162 [Add to Longdo]
形(P);容;貌[かたち(P);よう(容), katachi (P); you ( you )] (n) (1) (形, 容 only) form; shape; figure; (2) visage; (P) #296 [Add to Longdo]
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
[ず, zu] (n, n-suf) (1) drawing; picture; diagram; figure; illustration; chart; graph; (2) sight; scene; (P) #978 [Add to Longdo]
姿[すがた, sugata] (n) (1) figure; form; shape; (2) appearance; dress; guise; (3) state; condition; picture; image; (4) (See 和歌) form (of a waka); (n-suf) (5) dressed in ...; wearing ...; (P) #1,117 [Add to Longdo]
フィギュア[figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) #1,689 [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n, n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) #1,733 [Add to Longdo]
形態(P);形体[けいたい, keitai] (n) form; shape; figure; (P) #1,763 [Add to Longdo]
[にい, nii] (n, n-suf) (1) (See 兄・あに) elder brother; (pn, adj-no) (2) (fam) (male) pronoun or suffix used in reference to an older brother figure; Mister; Mr #1,902 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再構成[さいこうせい, saikousei] reconfigure [Add to Longdo]
自動コンフィグレーション[じどうコンフィグレーション, jidou konfigure-shon] automatic configuration [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] figure [Add to Longdo]
数字シフト[すうじシフト, suuji shifuto] figure shift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figure \Fig"ure\ (f[i^]g"[-u]r; 135), n. [F., figure, L. figura;
   akin to fingere to form, shape, feign. See {Feign}.]
   1. The form of anything; shape; outline; appearance.
    [1913 Webster]
 
       Flowers have all exquisite figures.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The representation of any form, as by drawing, painting,
    modeling, carving, embroidering, etc.; especially, a
    representation of the human body; as, a figure in bronze;
    a figure cut in marble.
    [1913 Webster]
 
       A coin that bears the figure of an angel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A pattern in cloth, paper, or other manufactured article;
    a design wrought out in a fabric; as, the muslin was of a
    pretty figure.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A diagram or drawing, made to represent a
    magnitude or the relation of two or more magnitudes; a
    surface or space inclosed on all sides; -- called
    superficial when inclosed by lines, and solid when
    inclosed by surfaces; any arrangement made up of points,
    lines, angles, surfaces, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. The appearance or impression made by the conduct or career
    of a person; as, a sorry figure.
    [1913 Webster]
 
       I made some figure there.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Gentlemen of the best figure in the county.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   6. Distinguished appearance; magnificence; conspicuous
    representation; splendor; show.
    [1913 Webster]
 
       That he may live in figure and indulgence. --Law.
    [1913 Webster]
 
   7. A character or symbol representing a number; a numeral; a
    digit; as, 1, 2,3, etc.
    [1913 Webster]
 
   8. Value, as expressed in numbers; price; as, the goods are
    estimated or sold at a low figure. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       With nineteen thousand a year at the very lowest
       figure.                --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   9. A person, thing, or action, conceived of as analogous to
    another person, thing, or action, of which it thus becomes
    a type or representative.
    [1913 Webster]
 
       Who is the figure of Him that was to come. --Rom. v.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   10. (Rhet.) A mode of expressing abstract or immaterial ideas
     by words which suggest pictures or images from the
     physical world; pictorial language; a trope; hence, any
     deviation from the plainest form of statement. Also
     called a {figure of speech}.
     [1913 Webster]
 
        To represent the imagination under the figure of a
        wing.                --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   11. (Logic) The form of a syllogism with respect to the
     relative position of the middle term.
     [1913 Webster]
 
   12. (Dancing) Any one of the several regular steps or
     movements made by a dancer.
     [1913 Webster]
 
   13. (Astrol.) A horoscope; the diagram of the aspects of the
     astrological houses. --Johnson.
     [1913 Webster]
 
   14. (Music)
     (a) Any short succession of notes, either as melody or as
       a group of chords, which produce a single complete
       and distinct impression. --Grove.
     (b) A form of melody or accompaniment kept up through a
       strain or passage; a musical phrase or motive; a
       florid embellishment.
       [1913 Webster]
 
   Note: Figures are often written upon the staff in music to
      denote the kind of measure. They are usually in the
      form of a fraction, the upper figure showing how many
      notes of the kind indicated by the lower are contained
      in one measure or bar. Thus, 2/4 signifies that the
      measure contains two quarter notes. The following are
      the principal figures used for this purpose: --
      2/22/42/8 4/22/44/8 3/23/43/8 6/46/46/8
      [1913 Webster]
 
   {Academy figure}, {Canceled figures}, {Lay figure}, etc. See
    under {Academy}, {Cancel}, {Lay}, etc.
 
   {Figure caster}, or {Figure flinger}, an astrologer. "This
    figure caster." --Milton.
 
   {Figure flinging}, the practice of astrology.
 
   {Figure-of-eight knot}, a knot shaped like the figure 8. See
    Illust. under {Knot}.
 
   {Figure painting}, a picture of the human figure, or the act
    or art of depicting the human figure.
 
   {Figure stone} (Min.), agalmatolite.
 
   {Figure weaving}, the art or process of weaving figured
    fabrics.
 
   {To cut a figure}, to make a display. [Colloq.] --Sir W.
    Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figure \Fig"ure\, v. i.
   1. To make a figure; to be distinguished or conspicious; as,
    the envoy figured at court.
    [1913 Webster]
 
       Sociable, hospitable, eloquent, admired, figuring
       away brilliantly.           --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. To calculate; to contrive; to scheme; as, he is figuring
    to secure the nomination. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {go figure} a phrase used by itself as an interjection to
    mean "How can one explain that?", or to express puzzlement
    over some seeming contradiction. [Colloq.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figure \Fig"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Figured}; p. pr. & vb. n.
   {Figuring}.] [F. figurer, L. figurare, fr. figura. See
   {Figure}, n.]
   1. To represent by a figure, as to form or mold; to make an
    image of, either palpable or ideal; also, to fashion into
    a determinate form; to shape.
    [1913 Webster]
 
       If love, alas! be pain I bear,
    [1913 Webster]
 
       No thought can figure, and no tongue declare.Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To embellish with design; to adorn with figures.
    [1913 Webster]
 
       The vaulty top of heaven
       Figured quite o'er with burning meteors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To indicate by numerals; also, to compute.
    [1913 Webster]
 
       As through a crystal glass the figured hours are
       seen.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To represent by a metaphor; to signify or symbolize.
    [1913 Webster]
 
       Whose white vestments figure innocence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To prefigure; to foreshow.
    [1913 Webster]
 
       In this the heaven figures some event. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.)
    (a) To write over or under the bass, as figures or other
      characters, in order to indicate the accompanying
      chords.
    (b) To embellish.
      [1913 Webster]
 
   {To figure out}, to solve; to compute or find the result of.
    
 
   {To figure up}, to add; to reckon; to compute the amount of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figure
   n 1: a diagram or picture illustrating textual material; "the
      area covered can be seen from Figure 2" [syn: {figure},
      {fig}]
   2: alternative names for the body of a human being; "Leonardo
     studied the human body"; "he has a strong physique"; "the
     spirit is willing but the flesh is weak" [syn: {human body},
     {physical body}, {material body}, {soma}, {build}, {figure},
     {physique}, {anatomy}, {shape}, {bod}, {chassis}, {frame},
     {form}, {flesh}]
   3: one of the elements that collectively form a system of
     numeration; "0 and 1 are digits" [syn: {digit}, {figure}]
   4: a model of a bodily form (especially of a person); "he made a
     figure of Santa Claus"
   5: a well-known or notable person; "they studied all the great
     names in the history of France"; "she is an important figure
     in modern music" [syn: {name}, {figure}, {public figure}]
   6: a combination of points and lines and planes that form a
     visible palpable shape
   7: an amount of money expressed numerically; "a figure of $17
     was suggested"
   8: the impression produced by a person; "he cut a fine figure";
     "a heroic figure"
   9: the property possessed by a sum or total or indefinite
     quantity of units or individuals; "he had a number of chores
     to do"; "the number of parameters is small"; "the figure was
     about a thousand" [syn: {number}, {figure}]
   10: language used in a figurative or nonliteral sense [syn:
     {trope}, {figure of speech}, {figure}, {image}]
   11: a unitary percept having structure and coherence that is the
     object of attention and that stands out against a ground
     [ant: {ground}]
   12: a decorative or artistic work; "the coach had a design on
     the doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}]
   13: a predetermined set of movements in dancing or skating; "she
     made the best score on compulsory figures"
   v 1: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate},
      {reckon}, {count on}, {figure}, {forecast}]
   2: be or play a part of or in; "Elections figure prominently in
     every government program"; "How do the elections figure in
     the current pattern of internal politics?" [syn: {figure},
     {enter}]
   3: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]
   4: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]
   5: understand; "He didn't figure her"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 figure /figyʀ/ 
  figure; diagram; image; picture; representation; face

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top