ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formula

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formula-, *formula*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
formula(n) สูตร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formula(n) สูตร, See also: วิธีทำ, Syn. method, procedure
formulary(n) หนังสือที่รวบรวมสูตรยา (ทางเภสัชศาสตร์), See also: ตำรับยา
formulate(vt) กำหนด, See also: คิดวิธี, สร้างขึ้น, Syn. devise, invent
formulation(n) การกำหนด, See also: การบัญญัติ, การคิดขึ้น, การประดิษฐ์ขึ้น, Syn. creation, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas, formulae, Syn. trusim, format
formulary(ฟอร์'มิวละรี) n. รวมสูตร, สูตร, ตำรับยา adj. เกี่ยวกับสูตร
formulate(ฟอร์'มิวเล) vt. ใช้สูตรแสดง, คิดตำรับ, คิดวิธีหรือระบบ, กำหนดสูตร., See also: formulable adj. formulation n. formulator n., Syn. define, outline

English-Thai: Nontri Dictionary
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
formulate(vt) บัญญัติ, วางเกณฑ์, กำหนด, คิดสูตร, คิดตำรับ
formulation(n) การบัญญัติ, การกำหนด, การวางหลักเกณฑ์, การออกกฎ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formulaสูตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
formula(n) นมผงสำหรับทารก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.ตอนนี้เป็นสูตรที่จะเปลี่ยน ความงามของฉันเป็นความ อัปลักษณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าราชินีของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Did you use the Project 5 formulas on this subject?นายเอาสารทดลองในโครงการที่ห้าไปใช้หรือ? The Lawnmower Man (1992)
We're most anxious to see what effect... the original Project 5 formulas will have... on this subject.เราต้องการจะรู้ ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น.. ..ถ้าเราใช้สารทดลองที่ห้า.. ..ในโครงการนี้ The Lawnmower Man (1992)
The Director wants to know... if you've noticed any significant changes... since the Project 5 formula was reinstated.ผู้อำนวยการต้องการจะรู้ว่า คุณได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หลังจากที่ได้ทำการเปลี่ยนสารทดลอง The Lawnmower Man (1992)
We only reinstated those formulas a few days ago.ทางเราเพิ่งเปลี่ยน สารทดลองเมื่อไม่กี่วันก่อน The Lawnmower Man (1992)
The formula is simple...มีส่วนผสมง่ายๆ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
It's from a Chinese formula that I procured at great expense.มันเป็นสูตรของชาวจีน ที่ข้าหามาได้ด้วยราคาเเพง The Scorpion King (2002)
This formula is also used in physicsล้วนเป็นสมการ ที่ต้องใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ Spygirl (2004)
What's the chemical formula for propane?บอกสูตรเคมีที่รู้มาซิ 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
Just tell me any formula you knowฉันบอกว่าให้บอกสูตร 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
I've been working on a formula for this.ฉันเป็นคนวิจัยสูตรนี้. Fantastic Four (2005)
But it can also kill, you know, because they haven't got the formula right.แต่ก็ฆ่าคุณได้ เพราะว่าพวกนั้นยังไม่ได้สูตรที่ดี The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formulaA formula is very convenient, because you need not think about it.
formulaFirst of all, learn the formula by heart.
formulaHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.
formulaHe may not have known the formula.
formulaHe refuses formula.
formulaHe worked out a new formula.
formulaReexamination of the data is required to make the formula accurate.
formulaThe chemical formula for water is H-O-H.
formulaThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.
formulaThe question of how to establish the optimal formula is still open.
formulaThe result of this experiment is obscured by the extra variables added in the formula.
formulaThe structural formula for water is.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูตร(n) formula, Count Unit: สูตร
สูตร(n) formula, See also: sutra, table, Example: การกินอาหารสูตรนี้มีผลดีต่อความดันเลือดมาก, Thai Definition: ข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
formula
formulae
formulas
formulaic
formulary
formulate
formulated
formulated
formulates
formulating

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formula
formulae
formulas
formulate
formulated
formulates
formulating
formulation
formulations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公式[gōng shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ,  ] formula #7,761 [Add to Longdo]
式子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙,  ] formula; mathematical expression #68,628 [Add to Longdo]
算术式[suàn shù shì, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄕˋ,    /   ] formula in mathematics; arithmetic formula #525,960 [Add to Longdo]
一级方程式[yī jí fāng chéng shì, ㄧ ㄐㄧˊ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄕˋ,      /     ] Formula One [Add to Longdo]
数学公式[shù xué gōng shì, ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ,     /    ] formula [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Anmeldeformular(n) |das, pl. Anmeldeformular| แบบฟอร์ม, ใบสมัคร เช่น Bitte Anmeldeformular deutlich und gut lesbar ausfüllen! Denken Sie an eine Kopie für Ihre Unterlagen!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formel { f } | Formeln { pl }formula | formulas [Add to Longdo]
Formular { n }; Formblatt { n } | Formulare { pl } | ein Formular ausfüllenform | forms | to fill in a form [Add to Longdo]
Formularanfang { m }top of form [Add to Longdo]
Formularentwurf { m }; Zeilentransport { m }spacing [Add to Longdo]
Formularvorschub { m }form feed [Add to Longdo]
formulargerechtaccording to form [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公式[こうしき, koushiki] (n, adj-no, adj-na) (1) formality; formal; official; (2) formula; (P) #217 [Add to Longdo]
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) #288 [Add to Longdo]
[しき, shiki] (n, n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P) #338 [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] (n) form; method; system; formula; (P) #1,214 [Add to Longdo]
フォーミュラ[fo-myura] (n) formula #5,701 [Add to Longdo]
方程式[ほうていしき, houteishiki] (n) equation; formula; (P) #6,142 [Add to Longdo]
呪い;咒い[まじない, majinai] (n) charm; incantation; spell; magic formula #8,214 [Add to Longdo]
立てる[たてる, tateru] (v1, vt) (1) (also written as 起てる) to stand up; to put up; to set up; to erect; to raise; (2) to thrust into; to bury into; to dig into; (3) to make (a noise); to start (a rumour); to raise (a cloud of dust, etc.); to cause; (4) to make; to establish; to set up; to develop; to formulate; (5) to put up (a political candidate); to make (one's leader); (6) to treat with respect; (7) to sharpen; to make clear; (8) (See 閉てる) to shut; to close; (9) (See 点てる) to make tea (macha); to perform the tea ceremony; (10) to divide by; (suf, v1) (11) (after the -masu stem of a verb) to do ... vigorously; (P) #9,067 [Add to Longdo]
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n, vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre #14,943 [Add to Longdo]
製法[せいほう, seihou] (n) manufacturing method; recipe; formula; (P) #15,485 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr) [Add to Longdo]
公式[こうしき, koushiki] formula [Add to Longdo]
反射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]
方式[ほうしき, houshiki] formula [Add to Longdo]
方程式を導く[ほうていしきをみちびく, houteishikiwomichibiku] derive a formula [Add to Longdo]
方程式[ほうていしき, houteishiki] equation, formula [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formula \For"mu*la\, n.; pl. E. {Formulas}, L. {Formul[ae]}.
   [L., dim. of forma form, model. See{Form}, n.]
   1. A prescribed or set form; an established rule; a fixed or
    conventional method in which anything is to be done,
    arranged, or said.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) A written confession of faith; a formal statement
    of foctrines.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) A rule or principle expressed in algebraic
    language; as, the binominal formula.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A prescription or recipe for the preparation of a
    medicinal compound.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) A symbolic expression (by means of letters,
    figures, etc.) of the constituents or constitution of a
    compound.
    [1913 Webster]
 
   Note: Chemical formul[ae] consist of the abbreviations of the
      names of the elements, with a small figure at the lower
      right hand, to denote the number of atoms of each
      element contained.
      [1913 Webster]
 
   {Empirical formula} (Chem.), an expression which gives the
    simple proportion of the constituents; as, the empirical
    formula of acetic acid is {C2H4O2}.
 
   {Graphic formula}, {Rational formula} (Chem.), an expression
    of the constitution, and in a limited sense of the
    structure, of a compound, by the grouping of its atoms or
    radicals; as, a rational formula of acetic acid is
    {CH3.(C:O).OH}; -- called also {structural formula},
    {constitutional formula}, etc. See also the formula of
    {Benzene nucleus}, under {Benzene}.
 
   {Molecular formula} (Chem.), a formula indicating the
    supposed molecular constitution of a compound.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formula
   n 1: a group of symbols that make a mathematical statement [syn:
      {formula}, {expression}]
   2: directions for making something [syn: {recipe}, {formula}]
   3: a conventionalized statement expressing some fundamental
     principle
   4: a representation of a substance using symbols for its
     constituent elements [syn: {formula}, {chemical formula}]
   5: something regarded as a normative example; "the convention of
     not naming the main character"; "violence is the rule not the
     exception"; "his formula for impressing visitors" [syn:
     {convention}, {normal}, {pattern}, {rule}, {formula}]
   6: a liquid food for infants
   7: (mathematics) a standard procedure for solving a class of
     mathematical problems; "he determined the upper bound with
     Descartes' rule of signs"; "he gave us a general formula for
     attacking polynomials" [syn: {rule}, {formula}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 formula
  formula

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top