Search result for

forming

(53 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forming-, *forming*, form
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
habit-formingadj. ทำให้ติดนิสัย,ทำให้เกิดความเคยชิน
nonconforming(นอนคันฟอรฺ'มิง) adj. ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่ยอมเข้าร่วม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One can't disregard psychology when forming a diagnosis.เราไม่สามารถมองข้ามปัจจัยทางจิตวิทยา เมื่อทำการวินิจฉัย Pathology (2008)
Forming a triangle around her?จัดรูปแบบเป็นสามเหลียมรอบๆ เธอ Eagles and Angels (2008)
Often male, under stress, difficulty forming relationships,ส่วนมากเป็นผู้ชาย พิลึก มีปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ Emotional Rescue (2009)
As of now, we're forming Operation Blue Jay.นับจากนี้ เราจะปฎิบัติตามแผนชื่อ บลูเจย์ Harry Brown (2009)
We are forming an elite spiritual army called the Soldiers of the Sun.เรากำลังจัดตั้งกองทัพ กองทัพแห่งจิตวิญญาณ กองทัพแห่งพระเจ้า Shake and Fingerpop (2009)
Is forming on the upper east side.ก่อตัวที่อัพเพอร์ อีสไซด์แล้ว Reversals of Fortune (2009)
Well, you're forming inappropriately strong attachments to photographs of baby animals.ก็ คุณกำลังสร้าง การยึดติดที่ไม่เหมาะสม กับรูปสัตว์น้อยเหล่านี้หนะสิ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
My good friends, I am proud to announce that I will be forming an exploratory committee with the primary goal of seeking a nomination forthe Presidency.เพื่อนที่ดีของผม ผมใคร่จะขอประกาศว่า ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีเป้าหมายหลักในการเสาะหา ผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี RED (2010)
Oh, you must be high. We are forming an elite army called the Soldiers of the Sun.โอ้ คุณต้องเมายามากแน่ๆ เรากำลังสร้างกองทัพชั้นนำ Bad Blood (2010)
A hard time forming relationships.ทำให้ยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
The clouds of bourbon vapor forming them.แต่เป็นกลุ่มเมฆจากไอเหล้าที่กำลังก่อตัว Communication Studies (2010)
Children are still forming their sense of ethics at this age.เด็กๆยังคงสร้างความรู้สึกตามจริยธรรมที่วัยนี้ The Predator in the Pool (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formingForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
formingHe argued for our forming the alliance with that nation.
formingJudo is not only good for young people's health but also very useful in forming their personalities.
formingWith 19 cases of death forming over 20% of the whole, the grave reality of overwork-deaths has been thrown into relief.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การฟ้อง[n.] (kān føng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   FR: accusation [f] ; charge [f]
การฟ้องร้อง[n.] (kān føngrøng) EN: accusation ; prosecution ; charge ; suit ; informing against ; suing ; filing of an action ; bringing a suit against ; filing a suit against   
การปรับตัว[n.] (kān praptūa) EN: adapting ; adjusting ; reforming ; adjustment ; adaptation   FR: ajustement [m] ; adaptation [f]
ค่าตัว[n.] (khātūa) EN: performing fee ; actor's remuneration ; actress's remuneration ; pay ; compensation ; wage   
ค่าตัว[n. exp.] (khātūa) EN: fee ; performing fee ; pay ; salary   
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan   
เสพติด[adj.] (sēp tit) EN: habit-forming ; addictive   FR: dépendant
ศิลปะการแสดง[n. exp.] (sinlapa kān sadaēng) EN: performing arts   FR: arts du spectacle [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMING    F AO1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forming    (v) (f oo1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formoptimierung {f}forming optimization [Add to Longdo]
Meinungsbildung {f} | öffentliche Meinungsbildung {f}forming of an opinion; opinion-forming | shaping of public opinion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
ぶっつけ本番[ぶっつけほんばん, buttsukehonban] (n,adj-no) performing without rehearsal [Add to Longdo]
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture [Add to Longdo]
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
テラフォーミング[, terafo-mingu] (n) terraforming [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ノンコンデザイン[, nonkondezain] (n) (abbr) non-conforming design [Add to Longdo]
リフォーミング[, rifo-mingu] (n) reforming [Add to Longdo]
リホーミング[, riho-mingu] (n) reforming [Add to Longdo]
阿頼耶識[あらやしき, arayashiki] (n) {Buddh} alaya-vijnana (store consciousness, consciousness forming the base of all human existence) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成套[chéng tào, ㄔㄥˊ ㄊㄠˋ, ] forming a complete set; complementing one another [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行側CMISEサービス利用者[じっこうがわCMISEサービスりようしゃ, jikkougawa CMISE sa-bisu riyousha] performing CMISE-service-user [Add to Longdo]
実行側応用エンティティ[じっこうがわおうようエンティティ, jikkougawaouyou enteitei] performing-application-entity [Add to Longdo]
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] conforming cell [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]
適合SGML文書[てきごうSGMLぶんしょ, tekigou SGML bunsho] conforming SGML document [Add to Longdo]
適合する実装[てきごうするじっそう, tekigousurujissou] conforming implementation [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]
報告[ほうこく, houkoku] report (vs), informing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Form \Form\ (f[^o]rm), v. t. [imp. & p. p. {Formed} (f[^o]rmd);
   p. pr. & vb. n. {Forming}.] [F. former, L. formare, fr.
   forma. See {Form}, n.]
   1. To give form or shape to; to frame; to construct; to make;
    to fashion.
    [1913 Webster]
 
       God formed man of the dust of the ground. --Gen. ii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       The thought that labors in my forming brain. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion
    into a certain state or condition; to arrange; to adjust;
    also, to model by instruction and discipline; to mold by
    influence, etc.; to train.
    [1913 Webster]
 
       'T is education forms the common mind. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Thus formed for speed, he challenges the wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to make up; to act as constituent of; to be the
    essential or constitutive elements of; to answer for; to
    make the shape of; -- said of that out of which anything
    is formed or constituted, in whole or in part.
    [1913 Webster]
 
       The diplomatic politicians . . . who formed by far
       the majority.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To provide with a form, as a hare. See {Form}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
       The melancholy hare is formed in brakes and briers.
                          --Drayton.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) To derive by grammatical rules, as by adding the
    proper suffixes and affixes.
    [1913 Webster]
 
   6. (Elec.) To treat (plates) so as to bring them to fit
    condition for introduction into a storage battery, causing
    one plate to be composed more or less of spongy lead, and
    the other of lead peroxide. This was formerly done by
    repeated slow alternations of the charging current, but
    now the plates or grids are coated or filled, one with a
    paste of red lead and the other with litharge, introduced
    into the cell, and formed by a direct charging current.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forming \Form"ing\, n.
   The act or process of giving form or shape to anything; as,
   in shipbuilding, the exact shaping of partially shaped
   timbers.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top