ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -型-, *型*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: Decomposition: 刑 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 556

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, ] large scale; wide scale; broad scale, #1,530 [Add to Longdo]
[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
[xīn xíng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] new type; new kind, #2,936 [Add to Longdo]
[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size, #4,762 [Add to Longdo]
[fà xíng, ㄈㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] hairstyle; coiffure; hairdo, #4,981 [Add to Longdo]
[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แม่พิมพ์
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] (n) {comp} type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] (n) {comp} type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] (n) {comp} type reference name [Add to Longdo]
[かたがみ, katagami] (n) pattern paper (for dressmaking) [Add to Longdo]
[かたしき(P);けいしき, katashiki (P); keishiki] (n) model (e.g. of a vehicle); type; (P) [Add to Longdo]
式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] (n) {comp} type declaration statement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴 から 離れる な[3]
1995 model of a car.1995年の自動車。
I received your Model 345 in good condition.345は良い状態で受け取りました。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−Jのプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御知らせありがとうございました。
Place your skis in an inverted V.あなたのスキーを逆V字にしなさい。
What's your blood group?あなたの血液は何ですか。
Would you say you're a morning person?あなたは朝
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典的な中流階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
I want a compact car with an air conditioner.エアコン付きの小車がいいのですが。
There is no passage for big vehicles here.ここは大車の通行は禁止されている。
This sweater is all stretched out of shape.このセーターは伸びてすっかり崩れしている。
This type of camera is now out of fashion.こののカメラは今では流行遅れである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The "EAS" had this giant lighting chandelier called Medusa.[CN] EAS号上装有这种叫做米都萨的 巨照明装饰灯 Ghosts of the Abyss (2003)
With one notable exception.[JA] ダサい髪の太った男が 疲れた妻を連れている The Widow Maker (2017)
So in this cross, what would the genotype be?[JA] では この交配で 遺伝子はどうなるか? Feed (2017)
So you get back human form when you sneeze.[JA] クシャミで 人に戻るのか Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
It is used to determine the probability of an offspring having a particular genotype, such as eyes.[JA] 目などの 特定の遺伝子を持つ 子孫の確率が分かる Feed (2017)
You realize we just look on the computer and we find the fool who got his gun stolen.[CN] 那我只好用"警用编号查询系统" 让我来看一下号 然后输入枪托下的号码 Taxi 3 (2003)
What's that behind your ear? Nothing![CN] 没事儿 是最新的温度计 Taxi 3 (2003)
Are you close to anything?[CN] 或者靠近什么(标志建筑物)? Jeepers Creepers 2 (2003)
Your debut novel will be published![JA] デビューも決定です! 大新人の... Values (2017)
A sound Jewish name. And yours?[CN] 典的犹太名字,你呢? Rosenstrasse (2003)
But it's unconscious, maybe it is typical of a human category who thinks, who is always in power?[JA] でも それって 無意識にやってるの 男に権力があると 思ってる人の典  ()
They're on order. Should arrive in a few years. We love what you've done with your hair.[CN] 已经订了 再过几年应该会来的 我喜欢你做的发 X2: X-Men United (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
[けい, kei] type [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] type reference name [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top