ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -型-, *型*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[型, xíng, ㄒㄧㄥˊ] pattern, model, type; mold; law
Radical: Decomposition: 刑 (xíng ㄒㄧㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 556

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type), #1,046 [Add to Longdo]
[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, ] large scale; wide scale; broad scale, #1,530 [Add to Longdo]
[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold, #2,608 [Add to Longdo]
[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
[xīn xíng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] new type; new kind, #2,936 [Add to Longdo]
[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern, #3,081 [Add to Longdo]
[xiǎo xíng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, ] small scale; small size, #4,762 [Add to Longdo]
[fà xíng, ㄈㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] hairstyle; coiffure; hairdo, #4,981 [Add to Longdo]
[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แม่พิมพ์
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
に嵌まる[かたにはまる, katanihamaru] (exp,v5r) (See に嵌める・かたにはめる) to fit the mold; to fit the mould; to be standard; to be customary; to be unoriginal; to be stale [Add to Longdo]
に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] (n) {comp} type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] (n) {comp} type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] (n) {comp} type reference name [Add to Longdo]
[かたがみ, katagami] (n) pattern paper (for dressmaking) [Add to Longdo]
[かたしき(P);けいしき, katashiki (P); keishiki] (n) model (e.g. of a vehicle); type; (P) [Add to Longdo]
式証明[かたしきしょうめい, katashikishoumei] (n) (vehicle's) type certification [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] (n) {comp} type declaration statement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B: 靴直し は 靴 から 離れる な[3]
1995 model of a car.1995年の自動車。
I received your Model 345 in good condition.345は良い状態で受け取りました。
Thank you for letting me know that the Model 600-J printer will not be available until May 4, 1997.600−Jのプリンターが1997年の5月4日まで在庫切れとの御知らせありがとうございました。
Place your skis in an inverted V.あなたのスキーを逆V字にしなさい。
What's your blood group?あなたの血液は何ですか。
Would you say you're a morning person?あなたは朝
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの典的な中流階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
I want a compact car with an air conditioner.エアコン付きの小車がいいのですが。
There is no passage for big vehicles here.ここは大車の通行は禁止されている。
This sweater is all stretched out of shape.このセーターは伸びてすっかり崩れしている。
This type of camera is now out of fashion.こののカメラは今では流行遅れである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do I look? Am I pretty?[CN] 宋造师你觉得我美吗 Episode #1.2 (2004)
It's not that I don't like you.[CN] 那么先生你喜欢的是哪一 Episode #1.5 (2004)
Excuse me, aren't you Chae Yoon's coordinator?[CN] 请问一下 你是不是崔允的造 Episode #1.2 (2004)
-She's in the room.[CN] 你不当小允的造 Episode #1.2 (2004)
I know this sounds rather incredible, but this conclusion is based on results from our twin Niner-triple-zero computer.[JA] 信じたくはない話だが―― こちらの9000同 コンピュータがそう結論した 2001: A Space Odyssey (1968)
Brown hair. Regular features. Pencil mustache.[JA] 髪は褐色 普通体 細い口髭 He Walked by Night (1948)
As you recollect from your briefing lectures, this is an Earth-type planet.[JA] 既に全員が知っていると思うが 此所は地球惑星だ Forbidden Planet (1956)
I remember his big cars, his fancy suits, his haberdashery.[JA] 大車乗り回し 高級スーツを着てた Hollow Triumph (1948)
Hurry and come out.[CN] 没有啦这是造 Episode #1.2 (2004)
Is Chae Yoon's coordinator in here?[CN] 崔允的造师在吗 Episode #1.2 (2004)
Typical.[CN] 典 The Dead Hooker Juxtaposition (2009)
. ..there is still at large on this planet, a living monster.[JA] ・・この惑星に、まだ大の怪物が 生きているのを Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type [Add to Longdo]
[けい, kei] type [Add to Longdo]
パラメタ[かたパラメタ, kata parameta] type parameter [Add to Longdo]
パラメタ値[かたパラメタち, kata parameta chi] type parameter value [Add to Longdo]
参照名[かたさんしょうめい, katasanshoumei] type reference name [Add to Longdo]
宣言文[かたせんげんぶん, katasengenbun] type declaration statement [Add to Longdo]
定義[かたていぎ, katateigi] type definition [Add to Longdo]
変換演算子[かたへんかねんざんし, katahenkanenzanshi] type conversion operator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top