ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

organize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organize-, *organize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organize(vt) จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize(vi) จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
organize(vt) จัดระบบ, See also: จัดระเบียบ, จัด, Syn. systematize, order, Ant. disorganize
organize(vt) จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. set up, form, Ant. destroy
organize(vi) จัดตั้ง, See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น, Syn. form
organize(vt) จัดระบบ, See also: จัดระเบียบ, จัด, Syn. systematize, order, Ant. disorganize
organized(adj) ซึ่งจัดตั้ง
organized(adj) ซึ่งจัดตั้ง, Syn. established, systematized
organizer(n) ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
organizer(n) ผู้จัดตั้ง, See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organize(ออร์'กะไนซ) vt., vi. สร้าง, ทำให้เป็นระบบ, จัดตั้ง, รวบรวม, ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize, sort
organizer(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม, แฟ้มจัดแยก
disorganizevt. ทำให้สับสน, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
unorganized(อันออร์'กะไนซดฺ) adj. ไม่ได้จัดขึ้น, ไม่ได้จัดเป็นรูป, ไม่ได้รวบรวมกัน, ไม่มีโครงสร้างทางอินทรีย์สาร, ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานใด., Syn. unorganised

English-Thai: Nontri Dictionary
organize(vt) จัดระเบียบ, รวบรวม, ทำให้เป็นระบบ, จัดตั้ง
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก, ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้สับสน, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
reorganize(vt) ปรับปรุง, จัดใหม่, ปฏิรูป, จัดระบบใหม่

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
organized crime task force(phrase) กองกําลังปราบปรามอาชญากรรม, Syn. OCTF

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey. The Godfather (1972)
No, I asked my wife to organize that.ไม่ ผมบอกให้เมียผมจัดการ Gandhi (1982)
Dad, you stay here while Sallah and I organize some transportation.พ่อ, พ่ออยู่ตรงนี้ ขณะที่ผมกับซัลล่าห์ จัดหาพาหณะให้พวกเรา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Today, today I actually found time to organize a thought.วันนี้ฉันมีเวลาครุ่นคิด... Schindler's List (1993)
I'm to help organize the shipments, put myself on the last train. That's not what I was going to say.ฉันขอให้เกิธรับรองนาย Schindler's List (1993)
-He's gonna organize an official complaint.เขาจะทำคำร้องต่อทางการขึ้น The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา Underworld (2003)
I need to organize three separate groups.ผมอยากจะให้จัดพวกเราแยกเป็นสามกลุ่ม Tabula Rasa (2004)
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย Tabula Rasa (2004)
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล Goal! The Dream Begins (2005)
I will organize a team of racers. Are you interested?ฉันจะรวบรวมทีมเพื่อแข่งต่อไป.แล้วเมื่อไหร่นายจะสนใจมาร่วมทีมล่ะ Initial D (2005)
And I want one of you to organize it. Ben.และผมต้องการให้คุณคนหนึ่งจัดการ เบ็น Cashback (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organizeAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
organizeHe has poor ability to organize.
organizeHe organized a boycott of the bus service.
organizeHe organized a summer rock festival.
organizeIn the "Mafia" tradition of organized crime, any member who discloses its operation is sure to be rubbed out.
organizeOrganized sports are often an important part of school life, and competitive sports are popular, too.
organizePatricia will organize the tournament.
organizeSome go in groups organized by their schools, but most go in twos and threes.
organizeThe association is still a far cry from being well organized.
organizeThe new law should take a bite out of organized crime.
organizeThe party was organized by Mac.
organizeThey are trying to organize a new political party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดระเบียบ(v) organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai Definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
จัดงาน(v) arrange, See also: organize, Example: บรรดาญาติวีรชนเดือนตุลาและองค์กรประชาธิปไตยอื่นๆ ได้จัดงาน รำลึกถึงวีรชนเดือนตุลา ขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัว, Thai Definition: ดำเนินการให้มีพิธีหรืองานรื่นเริงขึ้น
จัดวาง(v) arrange, See also: organize, Example: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน, Thai Definition: วางให้เหมาะสม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
organize
organized
organizer
organizes
organizers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organize
organized
organizer
organizes
organizers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] organize; set up; establish #3,969 [Add to Longdo]
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙,  ] organized group; theatrical troupe #8,449 [Add to Longdo]
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ,    /   ] organizer #12,921 [Add to Longdo]
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ,   /  ] organize into groups; marshalling #28,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
島(P);嶋[しま, shima] (n) (1) island; (2) (uk) territory (of a prostitute, organized crime gang, etc.); turf; (P) #492 [Add to Longdo]
新設[しんせつ, shinsetsu] (n, vs, adj-no) newly organized or established (organised); (P) #1,474 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
幹事[かんじ, kanji] (n, vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P) #6,491 [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld #14,341 [Add to Longdo]
オーガナイザー;オルガナイザー[o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser [Add to Longdo]
オーガナイズ;オルガナイズ[o-ganaizu ; oruganaizu] (n, vs) organize; organise [Add to Longdo]
オルグ[orugu] (n, vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation) [Add to Longdo]
ベトミン[betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer [Add to Longdo]
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organize \Or"gan*ize\ ([^o]r"gan*[imac]z), v. t. [imp. & p. p.
   {Organized} ([^o]r"gan*[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Organizing} ([^o]r"gan*[imac]*z[i^]ng).] [Cf. F. organiser,
   Gr. 'organi`zein. See {Organ}.]
   1. (Biol.) To furnish with organs; to give an organic
    structure to; to endow with capacity for the functions of
    life; as, an organized being; organized matter; -- in this
    sense used chiefly in the past participle.
    [1913 Webster]
 
       These nobler faculties of the mind, matter organized
       could never produce.         --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. To arrange or constitute in parts, each having a special
    function, act, office, or relation; to systematize; to get
    into working order; -- applied to products of the human
    intellect, or to human institutions and undertakings, as a
    science, a government, an army, a war, etc.
    [1913 Webster]
 
       This original and supreme will organizes the
       government.              --Cranch.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) To sing in parts; as, to organize an anthem. [R.]
    --Busby.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organize
   v 1: create (as an entity); "social groups form everywhere";
      "They formed a company" [syn: {form}, {organize},
      {organise}]
   2: cause to be structured or ordered or operating according to
     some principle or idea [syn: {organize}, {organise}] [ant:
     {disorganise}, {disorganize}]
   3: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded the
     robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]
   4: bring order and organization to; "Can you help me organize my
     files?" [syn: {organize}, {organise}, {coordinate}]
   5: arrange by systematic planning and united effort; "machinate
     a plot"; "organize a strike"; "devise a plan to take over the
     director's office" [syn: {organize}, {organise}, {prepare},
     {devise}, {get up}, {machinate}]
   6: form or join a union; "The auto workers decided to unionize"
     [syn: {unionize}, {unionise}, {organize}, {organise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top