Search result for

disfigure

(33 entries)
(0.021 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfigure-, *disfigure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disfigure[VT] ทำให้เสียโฉม, See also: ทำให้ไม่สวย, ทำให้ผิดรูปผิดร่าง, Syn. damage, blemish, deface, deform
disfigurement[N] สิ่งที่ทำให้เสียโฉม, See also: สิ่งที่ทำให้ไม่สวย, สิ่งที่ทำให้เสียหาย, Syn. blemish, defacement, scar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disfigure(ดิสฟิก'เกอะ) vt. ทำให้เสียโฉม,ทำให้ผิดรูปผิดร่าง., See also: disfigurer n. ดูdisfigure disfiguration n. ดูdisfigure, Syn. distort,mutilate,mar

English-Thai: Nontri Dictionary
disfigure(vt) ทำให้ผิดรูปผิดร่าง,ทำให้เสียรูป,ทำให้เสียโฉม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disfigurement; disfigurationการทำให้เสียโฉม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It doesn't disfigure, it makes your skin look younger, smoother.เพราะมันไม่ได้ทำให้เสียโฉม แต่จะทำให้ผิวหนังของคุณดูอ่อนเยาว์ เรียบเนียนขึ้น Dying Changes Everything (2008)
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้ Death Race (2008)
...is causing bodily disfigurement.มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เปนแบบนี้ District 9 (2009)
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
No need to disfigure me, Albus.ไม่ต้องให้ถึงพิการก็ได้นี่ อัลบัส Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Nurse survived, but her face permaanently disfigured.พยาบาล รอดชีวิต แต่ว่า เธอเสียโฉมตลอดชีวิต Shutter Island (2010)
A pariah so disfigured, he doesn't dare show his face.เป็นพวกวิตถาร พวกชั้นต่ำหน้าตาอุบาทว์ มันไม่กล้าแม้แต่จะ\ให้เราเห็นหน้า Supergirl (2010)
Perhaps the unsub is disfigured himself.บางทีคนร้ายอาจจะเสียโฉมก็ได้ Proof (2011)
What if he's horribly disfigured, and I have to identify him, and all that remains are his private parts?ถ้าเขา เละไม่เหลือรูปร่าง และฉันต้องพิสูจน์ว่าเป็นเขา แล้วถ้ามันเหลืออยู่ คือของลับเท่านั้นล่ะ Naked (2011)
and hiding your hideous disfigurement from your global publishing empire?แล้วซ่อนหน้าเสียโฉมที่น่าเกลียดของคุณไว้ จากการพิมพ์โฆษณาทั่วโลกของคุณ The Princess Dowry (2012)
The disfigurement is not the result of disease or infection... it's the result of powerful magic.การเสียโฉมไม่ใช่ผลของโรคหรือการติดเชื้อ มันเป็นผลของพลังเวทมนตร์ The Kindness of Strangers (2012)
I was born with a disfigurement where my head is made of the same material as the sun.ที่ผมเกิดมาพร้อมกับความผิดปกติ ศีรษะของผมนั้นประกอบขึ้น จากสสารแบบเดียวกับดวงอาทิตย์ Upstream Color (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เสียโฉม [adj.] (sīachōm) EN: disfigured   FR: défiguré
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISFIGURE    D IH2 S F IH1 G Y ER0
DISFIGURED    D IH2 S F IH1 G Y ER0 D
DISFIGUREMENT    D IH2 S F IH1 G Y ER0 M EH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfigure    (v) (d i1 s f i1 g @ r)
disfigured    (v) (d i1 s f i1 g @ d)
disfigures    (v) (d i1 s f i1 g @ z)
disfigurement    (n) (d i1 s f i1 g @ m @ n t)
disfigurements    (n) (d i1 s f i1 g @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变丑[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, / ] disfigure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfigure \Dis*fig"ure\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p.
   {Disfigured}; p. pr. & vb. n. {Disfiguring}.] [OF.
   desfigurer, F. d['e]figurer; pref. des- (L. dis-) + figurer
   to fashion, shape, fr. L. figurare, fr. figura figure. See
   {Figure}, and cf. {Defiguration}.]
   To mar the figure of; to render less complete, perfect, or
   beautiful in appearance; to deface; to deform.
   [1913 Webster]
 
      Disfiguring not God's likeness, but their own.
                          --Milton.
 
   Syn: To deface; deform; mar; injure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfigure \Dis*fig"ure\, n.
   Disfigurement; deformity. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfigure
   v 1: mar or spoil the appearance of; "scars defaced her cheeks";
      "The vandals disfigured the statue" [syn: {deface},
      {disfigure}, {blemish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top