ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

transformation

T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -transformation-, *transformation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transformation[N] การเปลี่ยนรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation

English-Thai: Nontri Dictionary
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
transformation๑. การแปรรูป๒. การแปลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transformationการแปลงพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transformationการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transformation groupกรุปการแปลง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transformation (geometric) การแปลง (ทางเรขาคณิต), การเปลี่ยนแปลงรูป ๆ หนึ่ง โดยการเลื่อนขนาน การสะท้อน หรือการหมุน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transformations (Mathematics)การแปลง (คณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a transformation.ไม่อยากจะเชื่อเลย / อะไรทำให้เธอเปลี่ยนไปได้ A Walk to Remember (2002)
Do you remember me telling you that the Polyjuice Potion was only for human transformations?จำที่ฉันบอกเธอได้มั้ย น้ำยาสรรพรส ให้ใช้เปลี่ยนรูปของมนุษย์เท่านั้น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
A single round won't kill you, but silver prevents transformation.ยิงครั้งเดียวมันฆ่าคุณไม่ได้,แต่ซิลเวอร์จะระงับการกลายร่าง Underworld (2003)
The transformation can be a little jarring.- พ่อคับ ขอคุยด้วยหน่อยได้มั้ยคับ - เราคุยกันแล้วลูก X-Men: The Last Stand (2006)
It's a transformation.มันคือการเปลี่ยนแปลง Peaceful Warrior (2006)
What brought about this amazing transformation?อะไรทำให้นายเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
And in exchange, paid for my transformation from mousy assistant Wanda into supermodel Wilhelmina.จากวันดา ผู้ช่วยขี้เหร่ กลายเป็นวิลเลมีน่า ซูเปอร์นางแบบ ตกลงคุณรู้ว่าเขาเป็นใคร? Grin and Bear It (2007)
It could be that this transformation takes place during sleep... and is indeed one of the purposes and needs for sleeping... and for dreaming.มันอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ และย่อมเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ และความต้องการในการนอนหลับ และความฝัน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Not even the mysterious transformation of matter at the subatomic level.ไม่แม้แต่ การเปลี่ยนรูปลึกลับ ของสสารในระดับอะตอมมิก Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Transformation tends to leave the brain a bit scrambled for a while.การเปลี่ยนร่าง อาจทำให้ สมอง ฟั้นเฟือนไปสักพักนึง Stardust (2007)
If it were Bandou Tamasaburou, this transformation...ถ้าฉันเป็นบันโด ทามาซาบุโร่ นี่ก็เป็นการแปลงร่าง... Operation Proposal (2007)
You must all be eager to learn the next important lesson in your transformation.คุณทั้งหมดต้องเรียนรู้บทเรียนสำคัญต่อไป บทเรียนนี้จะแปรสภาพของคุณ Saw V (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
transformationNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผันแปร[n.] (kān phanpraē) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification   
การเปลี่ยน[n.] (kān plīen) EN: changement   FR: changement [m] ; transformation [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenplaēng) EN: change ; revolution ; transformation   FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; mutation [f]
การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย[n. exp.] (kān plīenplaēng thāng dān rāngkāi) FR: transformation corporelle [f]
การแปรสภาพ[n.] (kān praēsaphāp) EN: transformation   
กระบวนการเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (krabūankān plīenplaēng) FR: processus de transformation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRANSFORMATION    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N
TRANSFORMATIONS    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N Z
TRANSFORMATIONAL    T R AE2 N S F ER0 M EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
transformation    (n) trˌænsfəmˈɛɪʃən (t r a2 n s f @ m ei1 sh @ n)
transformations    (n) trˌænsfəmˈɛɪʃənz (t r a2 n s f @ m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转型[zhuǎn xíng, ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, / ] transformation; to transform, #5,189 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Transformation {f} | lineare Transformationtransformation | linear transformation [Add to Longdo]
Übersetzungsverhältnis {n} (eines Transformators) [electr.]transformation ratio; turns ratio [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフィン変換[アフィンへんかん, afin henkan] (n) {comp} affine transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] (n) {comp} normalization transformation; Viewing transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] (n) {comp} window; viewport transformation; viewing transformation [Add to Longdo]
セグメント変換[セグメントへんかん, segumento henkan] (n) {comp} segment transformation [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] (n) {comp} data transformation [Add to Longdo]
トランスフォーメーション[, toransufo-me-shon] (n) transformation [Add to Longdo]
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics) [Add to Longdo]
ビューイング変換[ビューイングへんかん, byu-ingu henkan] (n) {comp} viewing transformation; normalization transformation; window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] (n) {comp} modelling transformation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
セグメント変換[せぐめんとへんかん, segumentohenkan] segment transformation [Add to Longdo]
データ媒体変換[データばいたいへんかん, de-ta baitaihenkan] data transformation [Add to Longdo]
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
ワークステーション変換[ワークステーションへんかん, wa-kusute-shon henkan] workstation transformation [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Transformation \Trans`for*ma"tion\, n. [L. transformatio: cf.
   transformation.]
   The act of transforming, or the state of being transformed;
   change of form or condition. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) (Biol.) Any change in an organism which alters its
     general character and mode of life, as in the development
     of the germ into the embryo, the egg into the animal, the
     larva into the insect (metamorphosis), etc.; also, the
     change which the histological units of a tissue are prone
     to undergo. See {Metamorphosis}.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]
   (b) (Physiol.) Change of one from of material into another,
     as in assimilation; metabolism; metamorphosis.
     [1913 Webster]
   (c) (Alchemy) The imagined possible or actual change of one
     metal into another; transmutation.
     [1913 Webster]
   (d) (Theol.) A change in disposition, heart, character, or
     the like; conversion.
     [1913 Webster]
   (e) (Math.) The change, as of an equation or quantity, into
     another form without altering the value.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 transformation
   n 1: a qualitative change [syn: {transformation},
      {transmutation}, {shift}]
   2: (mathematics) a function that changes the position or
     direction of the axes of a coordinate system
   3: a rule describing the conversion of one syntactic structure
     into another related syntactic structure
   4: (genetics) modification of a cell or bacterium by the uptake
     and incorporation of exogenous DNA
   5: the act of changing in form or shape or appearance; "a
     photograph is a translation of a scene onto a two-dimensional
     surface" [syn: {transformation}, {translation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 transformation /tʀɑ̃sfɔʀmasjɔ̃/ 
  adaptation; adjustment; refashioning; metamorphosis; recreation; regeneration; reform; alteration; change; conversion; transformation; about-face

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top