ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formidable

F AO1 R M AH0 D AH0 B AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formidable-, *formidable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formidable[ADJ] ซึ่งยากที่จะจัดการ, See also: ซึ่งลำบากที่จะจัดการ, Syn. difficult, hard, tough, Ant. easy, simple
formidable[ADJ] ซึ่งน่าเกรงขาม
formidable[ADJ] น่ากลัว, See also: น่าตกใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness,formidability n. formidably adv., Syn. awesome

English-Thai: Nontri Dictionary
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพรึงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and unforgiving over the years.เลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย Dark Harbor (1998)
Then again, maybe some of you have come to Hogwarts with abilities so formidable that you feel confident enough to not pay attention.แต่ก็อีก พวกเธอบางคนมาที่ฮอกวอตส์ อย่างผู้ครอบครองความสามารถเต็มเปี่ยม สร้างความโด่งดัง กลั่นความรุ่งโรจน์ จนรู้สึกมั่นใจเพียงพอ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
The Scofield/Burrows family would have been a formidable asset to theสองพี่น้องนั่น ยังไงซะก็เป็นสมบัติของคอมพานี The Sunshine State (2008)
A formidable foe.ศัตรูที่น่าเกรงขามคนหนึ่ง Death Note: L Change the World (2008)
- are you trying to get formidable with me?นี่เธอพยายามข่มฉันรึเปล่าเนี่ย? Introduction to Statistics (2009)
That ship, which had formidable and advanced weaponry... was never seen or heard from again.ยานนั่นติดอาวุธทรงอานุภาพล้ำยุค และไม่มีใครเห็นหรือได้ยินมันอีก Star Trek (2009)
You're a formidable woman, Lois Lane.คุณเป็นผู้หญิงที่จัดการยาก ลูอิส เลน คุณเห็นแต่จุดมุ่งหมายของคุณ Supergirl (2010)
Serena is a formidable woman, and what you guys shared was a big love.เซรีน่าเป็นผู้หญิงน่ากลัว สิ่งที่พวกเธอสองคนมีต่อกัน คือความรักที่ยิ่งใหญ่ Goodbye, Columbia (2010)
The formidable DMH finally knows how we normal guys feel when we can't get the girl we wantว่าพวกผู้ชายธรรมดาอย่างเรารู้สึกยังไง เมื่อเราไม่ได้ผู้หญิงที่เราต้องการ Love in Disguise (2010)
A formidable opponent. Arise!ลุกได้แล้ว! God of Study (2010)
Didn't I tell you before how formidable I am?ฉันไม่เคยบอกคุณเหรอว่าฉันเก่งขนาดไหน Episode #1.7 (2010)
The most formidable criminal mind in Europe, has just had all his money stolen,อาชญากรรมอันน่ากลัวส่วนใหญ่ในยุโรป จะจากไปโดยปราศจากเงิน Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formidableAll those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.
formidableFormidable looking spiders do not attack people.
formidableThe wrestler has a formidable grip.
formidableWith all of his tricks he has mastered, he will be able to deal with any formidable client.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกรงขาม[adj.] (nākrēngkhām) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring   FR: terrible
ซุปเปอร์ = ซุเปอร์[adj.] (suppoē = supoē) EN: super ; extremely good   FR: super ; formidable

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMIDABLE F AO1 R M AH0 D AH0 B AH0 L
FORMIDABLE F AO2 R M IH1 D AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formidable (j) fˈɔːmɪdəbl (f oo1 m i d @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劲敌[jìng dí, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧˊ, / ] formidable opponent, #30,287 [Add to Longdo]
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, ] formidable renown gives one authority over the whole country, #102,974 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
強か者;したたか者;健か者;健者[したたかもの, shitatakamono] (n) (1) strong-willed person; old hand; shrewd rascal; wily fox; desperate character; formidable woman; (2) strong man; brave man [Add to Longdo]
強敵[きょうてき, kyouteki] (n) formidable enemy; strong enemy; tough enemy; (P) [Add to Longdo]
難敵[なんてき, nanteki] (n) formidable enemy [Add to Longdo]
侮り難い敵[あなどりがたいてき, anadorigataiteki] (n) formidable enemy [Add to Longdo]
勁敵[けいてき, keiteki] (n) formidable foe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formidable \For"mi*da*ble\, a. [L. formidabilis, fr. formidare
   to fear, dread: cf. F. formidable.]
   Exciting fear or apprehension; impressing dread; adapted to
   excite fear and deter from approach, encounter, or
   undertaking; alarming.
   [1913 Webster]
 
      They seemed to fear the formodable sight. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I swell my preface into a volume, and make it
      formidable, when you see so many pages behind. --Drydn.
 
   Syn: Dreadful; fearful; terrible; frightful; shocking;
     horrible; terrific; tremendous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formidable
   adj 1: extremely impressive in strength or excellence; "a
       formidable opponent"; "the challenge was formidable";
       "had a formidable array of compositions to his credit";
       "the formidable army of brains at the Prime Minister's
       disposal"
   2: inspiring fear; "the formidable prospect of major surgery";
     "a tougher and more redoubtable adversary than the heel-
     clicking, jackbooted fanatic"- G.H.Johnston; "something
     unnerving and prisonlike about high grey wall" [syn:
     {formidable}, {redoubtable}, {unnerving}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 formidable /foʀmidabl/ 
  extraordinary; formidable; gigantic; ; enormous; immense; colossal; huge; horrible

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top