Search result for

กระทำ

(91 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทำ-, *กระทำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทำ[V] perform, See also: do, carry out, make, act, Syn. ทำ, ปฏิบัติ, Example: ข้าพเจ้าเข้าไปโอบกอดเธออย่างที่เคยกระทำทุกครั้งเมื่อเราพบกัน
กระทำการ[V] do, Syn. ทำการ, Example: ไม่มีวายร้ายแก๊งไหนจะกระทำการอย่างอุกอาจเท่าแก๊งนี้
กระทำชำเรา[V] rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, force, Syn. ข่มขืน, Example: หญิงสาวถูกกระทำชำเราจนสลบไป
กระทำความผิด[V] violate, See also: break (the rule), commit an offence, commit the offence, offend, Syn. กระทำผิด, Example: ผู้กระทำความผิดจักต้องได้รับการลงโทษ, Thai definition: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
กระทำผิดกฎหมาย[V] break a law, See also: infract a law, infringe a law, break(the rule), commit an offence, Syn. กระทำผิด, กระทำความผิด, Example: ผู้ลักลอบขายยาบ้าถือว่ากระทำผิดกฎหมาย, Thai definition: กระทำการที่กฎหมายห้ามและถือว่าเป็นความผิดซึ่งมีผลให้ต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทำก. ทำ, จัดแจง, ปรุงขึ้น, สร้างขึ้น
กระทำทำการใด ๆ ที่เกิดผลในทางกฎหมาย แต่การงดเว้นการกระทำใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ ก็ถือว่าเป็นการกระทำด้วย เช่น บิดามารดามีหน้าที่ดูแลบุตรซึ่งยังเล็กอยู่ การที่บิดามารดาอยู่เฉยไม่หาอาหารให้ ก็อาจถือว่าเป็นการกระทำได้.
กระทำก. ใช้เวทมนตร์ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นไปตามต้องการของตน มีให้รักหรือให้ป่วยเจ็บเป็นต้น เช่นว่า กระทำยำเยีย, การถูกเวทมนตร์เช่นนี้ เรียกว่า ถูกกระทำ.
กระทำโดยประมาทก. กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
กระทำโดยเจตนาก. กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น.
โฆษณากระทำการไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า.
ปฏิบัติกระทำตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญา
ประพฤติกระทำ, ดำเนินตน, ปฏิบัติตน, เช่น ประพฤติดี ประพฤติชั่ว.
ประมาทกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่.
ยังกระทำให้ เช่น ยังชีวิตให้เป็นไป ยังใจให้ชุ่มชื่น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
executeกระทำการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
act in good faithกระทำการโดยซื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offendกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clean handกระทำโดยสุจริต, มือสะอาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accroachกระทำโดยไม่มีอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ถวายพระพรลากระทำภายหลังจากที่พระสงฆ์สวดบท ภวตุ สพฺพมงฺคลํ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์รูปที่ ๒ จะต้องเป็นผู้กล่าวถวายพระพรลา ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ "ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เวลานี้สมควรแล้ว อาตมภาพทั้งปวง ขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอถวายพระพร" [ศัพท์พระราชพิธี]
Automatic Actionกระทำโดยอัตโนมัติ [การแพทย์]
Commissionกระทำการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the consequences for your actionsผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Not so much caring as creepy.ไม่มากกว่าการกระทำที่น่ารังเกียจ Adverse Events (2008)
Another life saved by girl-on-girl action.ชีวิตได้รับการข่วยเหลือ โดยการกระทำของผู้หญิง-ถึง-ผู้หญิง Lucky Thirteen (2008)
- Please, don't make us do that!- กรุณาอย่าให้เรากระทำที่! Gas Pills (2008)
One bag, let's do it!หนึ่งถุงให้กระทำของมัน! Gas Pills (2008)
Is this your doing?นี่เป็นการกระทำของเจ้าเหรอ? The Labyrinth of Gedref (2008)
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า Rookies (2008)
He does lead by example.เขานำด้วยการกระทำเป็นตัวอย่างน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
I'm arresting you for crimes in contravention to the laws of Camelot, that you did practice enchantments.ข้าขอจับกุมเจ้าในข้อหากระทำการฝ่าฝืนกฏหมายของคาเมลอต นั่นคือการใช้เวทย์มนต์ The Mark of Nimueh (2008)
One's an act of kindness, of love, the other of evil.1 เป็นการกระทำเพราะความรัก อีก 1 เป็นการกระทำของความชั่วร้าย The Mark of Nimueh (2008)
It would be where the punishment fits the crime.การลงโทษคนจะต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เขากระทำผิด The Mark of Nimueh (2008)
I released him. I'll take the consequences.หม่อมฉันขอสารภาพฝ่าบาท หม่อมฉันปล่อยเขาเอง หม่อมฉันยอมรับผลของการกระทำ Lancelot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make   FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
กระทำการ[v.] (krathamkān) EN: do ; execute   FR: exécuter
กระทำการค้า[v. exp.] (kratham kānkhā) EN: do business   
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khwāmphit) EN: commit an offence ; perpetrate a crime   FR: commettre un crime
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phit) EN: do wrong ; violate   FR: commettre un méfait
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phit) EN: make a mistake   
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phit kotmāi) EN: break a law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend   FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำลงไป[v. exp.] (kratham long pai) FR: agir
กระทำโดยสุจริต[v. exp.] (kratham dōi sutjarit) EN: act in good face   FR: agir de bonne foi

English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,
downsizing(n) การลดขนาดองค์การ โดยมากมักกระทำเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินแก่องค์การ ทำได้โดยการลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ หรือลดจำนวนบุคลากร เป็นต้น
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarize[VT] กระทำป่าเถื่อน, See also: ทำโหดร้าย, Syn. brutalize
be hard on[PHRV] ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก, See also: กระทำรุนแรงกับ, เลวร้ายกับ
bump off[PHRV] ฆ่า (คำสแลง), See also: กระทำฆาตกรรม, ทำให้ตาย, Syn. do away with, finish off, knock off
concur[VI] กระทำร่วมกัน, Syn. act together
camp up[PHRV] กระทำเกินเลย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเลยเถิด, Syn. ham up
cast one's bread on the waters[IDM] กระทำสิ่งที่ดี (ซึ่งจะย้อนกลับมาหาคุณในเวลาต่อมา), Syn. throw in
do in[PHRV] กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฆ่า, Syn. bump off
do without[PHRV] กระทำโดยปราศจาก, See also: ทำโดยไม่มี, Syn. go without, manage without
do[VT] จัดการ, See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม, Syn. manage, deal with, behave, act
equate[VT] แสดงให้เห็นว่าเท่ากัน, See also: กระทำโดยเท่าเทียมกัน, Syn. equalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
agent nounนามที่หมายถึงผู้กระทำ
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)

English-Thai: Nontri Dictionary
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
act(vi,vt) ปฏิบัติ,แสดง,กระทำ,แกล้งทำ,เล่นละคร
action(n) การกระทำ,การปฏิบัติ,พฤติกรรม,กิริยา,การแสดง
actor(n) นักแสดงชาย,ตัวละครชาย,ผู้กระทำ
agency(n) ตัวแทน,ผู้แทน,องค์การ,หน่วยงานราชการ,การกระทำ
agent(n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誤る[あやまる, ayamaru] Thai: กระทำผิด English: to make a mistake

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Zwang(n) |der, pl. Zwänge| การบังคับให้กระทำ
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, wurde + Partizip 2 ท้ายประโยค| ถูก(กระทำ) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่ประธานถูกกระทำ เช่น Werden Sie schon bedient? คุณถูก(ได้รับ)บริการแล้วหรือยังครับ
lassen|läßt, ließ, hat gelassen, ตามด้วยกิริยาที่ไม่ผันรูปท้ายประโยค| เป็นกริยาช่วยใช้บ่งว่า กรรมของประโยคถูกกระทำ ซึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งของ Passivbildung เช่น Man ließ drei Häuser bauen. = Es wurden drei Häuser gebaut.
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
en train de (+ verbe)(phrase) กำลังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ เช่น Otto est en train de regarder une jolie fille. = อ๊อตโต้กำลังมองสาวสวยคนหนึ่งอยู่
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
se mettre de doigt dans l'oeil(phrase) fam. กระทำผิดพลาด, พลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top