Search result for

prior

(122 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prior-, *prior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prior[ADJ] ที่มีมาก่อน, Syn. previous, antecedent
prior[ADJ] ที่สำคัญกว่า
priory[N] สำนักศาสนา
priority[N] การมาก่อน, Syn. preference, precedence
priority[N] สิทธิพิเศษ
priority[N] สิ่งที่ได้รับความสนใจมากกว่า
prioritise[VT] จัดลำดับก่อน
prioritize[VT] จัดลำดับก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prior(ไพร'เออะ) adj. ก่อน,อันก่อน,อยู่ก่อน. -Phr. (prior to ก่อนจนกว่า), Syn. earlier
priority(ไพรออ'ริที) n. การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญหมายถึงการประมวลผลไปตามระดับความสำคัญของโปรแกรม (ที่มีการกำหนดไว้ก่อนแล้ว)
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)

English-Thai: Nontri Dictionary
prior(adj) ก่อน,อยู่ก่อน,อันก่อน
prior(n) รองเจ้าอาวาส,รองอธิการวัด,ท่านปลัด
priority(n) บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,การมีสิทธิ์ก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prior probabilityความน่าจะเป็นก่อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
priorityบุริมภาพ, ลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priorityลำดับความสำคัญ, บุริมภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority of mortgagesการจำนองลำดับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
priority processingการประมวลผลตามลำดับความสำคัญ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priorities of claims and liensสิทธิยึดหน่วงลำดับก่อน [TU Subject Heading]
Priority Dateวันยื่นคำขอ ซึ่งถูกอ้างการมีสิทธิก่อนในกรณีที่ยืนคำขอมากกว่าหนึ่งประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Information Country Codeรหัสประเทศที่เคยยื่นสิทธิบัตรไว้ก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Numberเลขที่คำขอรับสิทธิบัตรที่ถูกอ้างการมีสิทธิก่อน [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Priority Watch List (PWL) ประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
กลุ่มประเทศที่สหรัฐอเมริกาจัดให้เป็นประเทศ ที่ปฏิบัติ การค้าไม่เป็นธรรม อันเป็นการกีดกันการค้าต่อสินค้าของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นขั้นแรกซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเพียงจับตาดูอย่างใกล้ชิด หากประเทศในกลุ่มนี้ยังไม่ปรับปรุงมาตรการทางการค้าเหล่านั้นแล้ว ผู้แทนการค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู USTR) ก็จะเลื่อนสถานภาพของประเทศเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่มแระเทศที่ต้องมีการเจรจา อย่างเร่งด่วน ซึ่งต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยภายใน 6 เดือนตากกฎหมายกาค้าของสหรัฐอเมริกา (ดู PFC) การระบุเป็นประเทศที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหรือ PWL นี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดในกฎหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีผลในการสอบสวน เป็นเพียงแต่มาตรการการข่มขู่ของฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด หลังจากถูกถอดออกจากการเป็นประเทศในกลุ่มที่ต้องมีการเจรจาอย่างเร่งด่วน (PFC) เมื่อ พ.ศ. 2536 และถูกถอนออกจากการเป็นประเทศที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเมื่อปลาย พ.ศ. 2537 [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His, um, priorities are a little out of whack, but he means well.หวังว่าคืนนี้คุณคงมีความสุขนะ Committed (2008)
The patient is my priority.คนไข้ต้องมาก่อน Emancipation (2008)
We've made it a priority to promote more women, but...เราตั้งใจที่จะแต่งตั้งผู้หญิง แต่ Dying Changes Everything (2008)
This is a priority message from Senator Amidala on Rodia.นี่เป็นข่าวด่วนที่สุด จากวุฒิสมาชิกอมิดาลาบนดาวโรเดีย Bombad Jedi (2008)
So, you're re-evaluating your priorities.ดังนั้น,คุณกำลังประเมินตัวเองใหม่ Passengers (2008)
She has petitioned the king demanding a divorce from her husband on the grounds that his prior betrothal to you was actually consummated.นางร้องขอต่อพระราชา... .... ต้องการขอหย่า จากสามี จากเหตุว่า... The Other Boleyn Girl (2008)
The priority is Gotham General. Wheel everybody out of that place right now.ที่สำคัญคือกอทแธมเจเนรัล เอาล่ะไปกันได้แล้วไป The Dark Knight (2008)
To hold a welcome ceremony without any prior discussion?ให้จัดงานฉลอง โดยไม่มีการปรึกษาล่วงหน้า? Episode #1.7 (2008)
But our priority here in Washington is to insure the safety of you and your family.แต่สิ่งแรกที่พวกเราในวอชิงตันคำนึงถึง คือให้แน่ใจ ในความปลอดภัยของคุณ และครอบครัว 24: Redemption (2008)
My priority is to defend my country from this monster, Juma.ผมต้องป้องกันประเทศของผมจากไอ้นรกจูม่า 24: Redemption (2008)
Bolivia must be top priority.โบลิเวียจะเป็นที่หมายอันดับแรกของเรา Quantum of Solace (2008)
His life was my top priority.ชีวิตเขาสำคัญที่สุดสำหรับผม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priorAll the arrangements should be made prior to our departure.
priorBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
priorBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
priorFire engines have priority over other vehicles.
priorHe had an injection prior to the operation.
priorHer conditions for choosing a marriage partner took priority.
priorI have tried to compile the ideas that you proposed prior to the meeting, so that we can use them as the base for the discussion.
priorI need it by the morning of April 5 so it can be reviewed by other members prior to the meeting.
priorIt happened prior to my arrival.
priorJob security is a priority over wages.
priorNot being able to decide what the priority should be is the biggest problem.
priorOf course I apologised, saying that the first appointment had priority.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุพกิจ[N] initial deeds, See also: prior duty, Thai definition: กิจหรือภาระที่จะต้องทำก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
บัตรสิทธิพิเศษ[n. exp.] (bat sitthi phisēt) FR: carte de priorité [f]
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit = burimasitthi) EN: preferential right ; prior right ; preference   
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way   FR: céder la priorité
ความรู้ก่อนประสบการณ์[n. exp.] (khwāmrū køn prasopkān) EN: a priori ; a priori knowledge   
ความสำคัญ [n.] (khwām samkhan) EN: importance ; significance ; priority   FR: importance [f]
ความสำคัญก่อนหลัง[n. exp.] (khwām samkhan køn lang) EN: priorities   FR: priorité [f]
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent   FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
ก่อนครบกำหนด[X] (køn khrop kamnot) EN: prior to maturity   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIOR    P R AY1 ER0
PRIORS    P R AY1 ER0 Z
PRIORY    P R AY1 ER0 IY0
PRIORE    P R AY0 AO1 R AY0
PRIORE    P R IY0 AO1 R IY0
PRIORITY    P R AY0 AO1 R AH0 T IY0
PRIORITIES    P R AY0 AO1 R AH0 T IY0 Z
PRIORITIZE    P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z
PRIORITIZES    P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z AH0 Z
PRIORITIZED    P R AY0 AO1 R AH0 T AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prior    (n) (p r ai1 @ r)
priors    (n) (p r ai1 @ z)
priory    (n) (p r ai1 @ r ii)
prioress    (n) (p r ai1 @ r i s)
priories    (n) (p r ai1 @ r i z)
priority    (n) (p r ai1 o1 r i t ii)
prioresses    (n) (p r ai1 @ r i s i z)
priorities    (n) (p r ai1 o1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priorin {f}prioress [Add to Longdo]
Priorisieren {n}prioritizing [Add to Longdo]
Priorisierung {f}prioritization [Add to Longdo]
Priorität {f} | Prioritäten {pl} | höchste Priorität | niedrigste Priorität | Priorität beanspruchenpriority | priorities | top priority | lowest priority | to claim a priority [Add to Longdo]
Prioritätsangabe {f}priority data [Add to Longdo]
Prioritätsbeleg {m}priority voucher; priority document [Add to Longdo]
Prioritätsdatum {n}priority date [Add to Longdo]
Prioritätserklärung {f}declaration of priority [Add to Longdo]
Prioritätsübertragung {f}assignment of priority [Add to Longdo]
Vorabprüfung {f}prior check [Add to Longdo]
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale [Add to Longdo]
priorisieren | priorisierend | priorisiert | priorisierteto prioritize | prioritizing | prioritizes | prioritized [Add to Longdo]
prioritätsbegründend {adj}giving rise to a right of priority [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
アプリオリ[, apuriori] (adj-na,n) a priori (lat [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) {comp} gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
セグメント優先度[セグメントゆうせんど, segumento yuusendo] (n) {comp} segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] (n) {comp} cell loss priority; CLP [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] (n) {comp} cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] (n) {comp} view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリ[, puraiori] (n) priori [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority [Add to Longdo]
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, ] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea. [Add to Longdo]
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] Priory of Zion (fictional masonic order) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
プライオリティ[ぷらいおりてい, puraioritei] priority [Add to Longdo]
プライオリティキューシステム[ぷらいおりていきゅーしすてむ, puraioriteikyu-shisutemu] priority queue system [Add to Longdo]
高優先[こうゆうせん, kouyuusen] high priority [Add to Longdo]
自動優先順位グループ[じどうゆうせんじゅんいグループ, jidouyuusenjun'i guru-pu] APG, Automatic Priority Group [Add to Longdo]
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prior \Pri"or\, n. [OE. priour, OF. priour, prior, priur, F.
   prieur, from L. prior former, superior. See {Prior}, a.]
   1. (Eccl.) The superior of a priory, and next below an abbot
    in dignity.
    [1913 Webster]
 
   2. a chief magistrate, as in the republic of Florence in the
    middle ages. --[RHUD]
    [PJC]
 
   {Conventical prior}, or {Conventual prior}, a prior who is at
    the head of his own house. See the Note under {Priory}.
 
   {Claustral prior}, an official next in rank to the abbot in a
    monastery; prior of the cloisters.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prior \Pri"or\, n.
   a prior conviction; -- said of an accused criminal.
   [informal]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prior \Pri"or\, a. [L. prior former, previous, better, superior;
   compar. corresponding to primus first, and pro for. See
   {Former}, and cf. {Prime}, a., and {Pre-}, {Pro-}.]
   1. Preceding in the order of time; former; antecedent;
    anterior; previous; as, a prior discovery; prior
    obligation; -- used elliptically in cases like the
    following: he lived alone [in the time] prior to his
    marriage.
    [1913 Webster]
 
   2. First, precedent, or superior in the order of cognition,
    reason or generality, origin, development, rank, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prior
   adj 1: earlier in time [syn: {anterior}, {prior(a)}]
   n 1: the head of a religious order; in an abbey the prior is
      next below the abbot

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top