ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formica

F AO0 R M AY1 K AH0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formica-, *formica*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formicant pulseชีพจรแผ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
formicationความรู้สึกคล้ายมดไต่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formicaฟอร์มิกา [การแพทย์]
formicaฟอร์ไมกา, พลาสติกเทอร์โมเซตชนิดแผ่นที่เสริมด้วยวัสดุเสริมกำลัง เช่น ใยหิน เส้นใยแก้ว เส้นลวด เพื่อให้แข็งแรงและทนทานขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMICA    F AO0 R M AY1 K AH0
FORMICA    F ER0 M AY1 K AH0
FORMICA'S    F AO0 R M AY1 K AH0 Z
FORMICA'S    F ER0 M AY1 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Formica    (n) fˈɔːmˈaɪkə (f oo1 m ai1 k @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコラ[, dekora] (n) Decola (brand-name laminate similar to Formica, made of melamine resin) [Add to Longdo]
擬蟻象虫[ありもどきぞうむし;アリモドキゾウムシ, arimodokizoumushi ; arimodokizoumushi] (n) (uk) sweet potato weevil (Cylas formicarius) [Add to Longdo]
蟻走感[ぎそうかん, gisoukan] (n) formication; crawling sensation; crispation [Add to Longdo]
黒山蟻[くろやまあり;クロヤマアリ, kuroyamaari ; kuroyamaari] (n) (uk) Japanese wood ant (Formica japonica) [Add to Longdo]
山蟻[やまあり;ヤマアリ, yamaari ; yamaari] (n) (uk) wood ant (any ant of genus Formica) [Add to Longdo]
赤山蟻[あかやまあり;アカヤマアリ, akayamaari ; akayamaari] (n) (uk) Formica sanguinea (species of red wood ant) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formica \For*mi"ca\ (f[^o]r*m[imac]"k[.a]), prop. n. [L., an
   ant.] (Zool.)
   A Linn[ae]an genus of hymenopterous insects, including the
   common ants. See {Ant}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formica \For*mi"ca\ (f[^o]r*m[imac]"k[.a]), prop. n. [a
   trademark.]
   A thermosetting plastic material composed of melamine resin,
   having good heat and chemical resistance, and commonly used
   as the surface layer in laminated sheets employed as
   coverings for counter tops, walls, or furniture.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Formica
   n 1: any of various plastic laminates containing melamine
   2: type genus of the Formicidae [syn: {Formica}, {genus
     Formica}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 formica
  ant; emmet

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 formica
  ant; emmet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top