Search result for

จัดกลุ่ม

(26 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัดกลุ่ม-, *จัดกลุ่ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดกลุ่ม[V] form into groups, See also: organize into groups, Syn. แบ่งประเภท, จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม, Example: รมต.ต่างประเทศเสนอให้จัดกลุ่มผู้ถือหนังสือเดินทางตามอาชีพ, Thai definition: วางระเบียบหรือแยกประเภทของคน สัตว์หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classification of Diseasesจัดกลุ่มโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You want to regroup?จะจัดกลุ่มใหม่ไหม Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
It appears as though he clusters his victims into men,then women,and then back to men again.ดูเหมือนเขาจัดกลุ่มเหยื่อผู้ชาย แล้วผู้หญิง แล้วกลับมาผู้ชายอีก To Hell... And Back (2009)
Oh, they test the kids and they place them in groups according to their level.อ้อ.. พวกเขาทดสอบเด็กๆ แล้วจัดกลุ่มตามระดับขั้น How About a Friendly Shrink? (2010)
It's kind of like high school but with money.เหมือนการจัดกลุ่มในโรงเรียน แต่แบ่งแยกด้วยฐานะการเงิน Dog Eat Dog (2010)
He was trying to take down the Red Circle Triad.เขาพยายามจะกำจัดกลุ่มเรดเซอร์เคิลไทรแอด Rough Trade (2010)
Maybe media relations, but nothing classified.อาจจะเป็นบัตรสื่อมวลชน แต่ไม่มีการจัดกลุ่มผู้เยี่ยมชมอยู่แล้ว The Big Bang Job (2010)
I shall deal with Yeogu firsthand, but I need your help to exterminate the entire Jin clan.ข้าจะจัดการกับโยกูก่อนเพื่อนเลย แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือของท่าน เพื่อกำจัดกลุ่มจินทั้งหมเ Episode #1.4 (2010)
Usually, at this point, the reality show would go to commercial, then we would take a five minute break to regroup and get touch-ups done on our makeup.เป็นประจำ ณ จุดนี้ เรียลลิตี้โชว์ควรจะ เป็นไปทางค้าขาย แล้วเราจะ มี5นาทีเพื่อเบรค แล้วจัดกลุ่มใหม่ และจับups แล้วจัดการแต่งหน้าต่อ Funeral (2011)
Tim organized the volunteer search parties.ทิม จัดกลุ่มอาสา ออกตามหา Scarlet Ribbons (2011)
Sometimes you got to get off the grid, you know, regroup, put things in perspective.บางครั้งเราต้องออกจากความจำเจ จัดกลุ่มใหม่ พิจารณาภาพรวม Kame'e (2011)
Helping them replenish their packs, letting them regroup.ช่วยให้พวกเขาเติมเต็มแพ็คของ พวกเขาปล่อยให้พวกเขาจัดกลุ่มใหม่ Underworld Awakening (2012)
I run this group for ghosts, meet once a week.ฉันจัดกลุ่มนี้เพื่อผี พบกันอาทิตย์ละครั้ง (I Loathe You) For Sentimental Reasons (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups   FR: grouper ; disposer en groupe

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorize[VT] จัดหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, จัดประเภท, Syn. classify
class[VT] จัดแบ่งหมวดหมู่, See also: จัดกลุ่ม, Syn. classify, categorize
classify[VT] จัดกลุ่ม
group[VI] รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
group[VT] ี่รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
size[VT] จัดกลุ่มตามขนาด, See also: วัดตามขนาด
team[VI] จัดทีม, See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
team[VT] จัดทีม, See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clique(คลิค) n. พวก,คณะ,กลุ่ม,หมู่,ก๊ก,ชมรม vi. จัดกลุ่มขึ้น vt.เข้ากลุ่ม, See also: cliquey,cliquy adj.
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้

English-Thai: Nontri Dictionary
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top