ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

performer

P ER0 F AO1 R M ER0   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -performer-, *performer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
performer[N] ผู้กระทำ, See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น, Syn. executant, player, entertainer

English-Thai: Nontri Dictionary
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are but poor, lost circus performers.พวกเราหลงกับคณะละครสัตว์ The Princess Bride (1987)
How about a hand for the other performers we heard here tonight?และปรบให้กับนักพูดทุกคน - เยี่ยมมาก Punchline (1988)
You got to see this show. What a performer.คุณต้องดูโชว์นี้ นักแสดงสุดยอด Goodfellas (1990)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
You're a great performer. I'm a great director.คุณเป็นนักแสดงที่ดี ฉันเป็นกรรมการที่ดี The Birdcage (1996)
- He's a prisoner, not a performer.- เขาไม่ใช่นักแสดง เขาเป็นนักโทษ ดูสิที่คุณทำกับเขา The Truman Show (1998)
We're just street performers. We were rehearsing.เราเป็นนักแสดงข้างถนน เรากำลังซ้อมกันอยู่ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
She's not a performer anymore!เธอไม่แสดงอีกแล้วนี่ ! Millennium Actress (2001)
And some of our performerswill be backed up by members of the Bristol-Hillman House Band.และผู้แสดงบางคนได้รับการช่วยเหลือ จากสมาชิกวงบริสโตล-ฮิลแมนเฮ้าส์ Raise Your Voice (2004)
And give a hand to our first performer, Miss Robin Childers.ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แสดงคนแรก คุณโรบิน ชิล์เดอร์ Raise Your Voice (2004)
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน Raise Your Voice (2004)
You know, with elephants and zebras and those performers, all those different performers.รู้ไหมว่า ช้าง กับ ม้าลาย และนักแสดงเหล่านั้นแตกต่างกันอย่างไร Loving Annabelle (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performerMy father trained me not as a man or a woman, but as a performer.
performerThe audience applauded the performer.
performerWe applauded the performer.
performerWe gave the performer a clap.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ปฏิบัติงาน[N] officer, See also: performer, employee, worker, Syn. พนักงาน, Example: ผู้บริหารของบริษัทมีนโยบายให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ผู้แสดง[N] performer, See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer, Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน, Ant. ผู้ชม, Example: ในการแสดงนาฏศิลป์เขมรที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ มีผู้แสดงรวมทั้งหมดถึง 52 คน, Count unit: คน,ท่าน, Thai definition: ผู้เล่นหรือผู้ร่วมในการละเล่นหรือการแสดงต่างๆ ให้คนดู
มุทิกา[N] singer of ballads, See also: performer of amorous singing, Syn. คนขับเสภา, Count unit: คน
นางละคร[N] actress, See also: performer, Example: สมัยก่อนใครที่เป็นนางละครมักโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยาม, Count unit: คน, Thai definition: สตรีผู้ประกอบอาชีพแสดงละคร
กรรตุ[N] doer, See also: performer, actor, Syn. ผู้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละครลิง[n. exp.] (lakhøn ling) EN: monkey show ; imitating human performers   FR: spectacle avec des singes [m]
นักดนตรี[n.] (nakdontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer   FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแสดง[n.] (naksadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer   FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFORMER    P ER0 F AO1 R M ER0
PERFORMERS    P ER0 F AO1 R M ER0 Z
PERFORMERS'    P ER0 F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
performer    (n) pˈəfˈɔːmər (p @1 f oo1 m @ r)
performers    (n) pˈəfˈɔːməz (p @1 f oo1 m @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, ] performer; musician, #60,349 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei [Add to Longdo]
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head [Add to Longdo]
演技者[えんぎしゃ;えんぎもの(ik), engisha ; engimono (ik)] (n) performer; actor [Add to Longdo]
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P) [Add to Longdo]
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor [Add to Longdo]
演奏者[えんそうしゃ, ensousha] (n) performer; player [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Performer \Per*form"er\, n.
   One who performs, accomplishes, or fulfills; as, a good
   promiser, but a bad performer; especially, one who shows
   skill and training in any art; as, a performer of the drama;
   a performer on the harp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 performer
   n 1: an entertainer who performs a dramatic or musical work for
      an audience [syn: {performer}, {performing artist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top