ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปฏิบัติ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปฏิบัติ-, *ปฏิบัติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ปฏิบัติการ(ระดับ)(n, phrase, title) Practitioner Level
ปฏิบัติราชการแทน(adv, conj) For + position Ex. For Governor = ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน(exp) (ตำแหน่งต่ำกว่า)...for...(ตำแหน่งสูงกว่า) เช่น "รองอธิบดีกรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี" เขียนว่า "Deputy Director-General of the Revenue Department for the Director-General"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิบัติ(v) minister, See also: look after, Syn. ปรนนิบัติรับใช้, ดูแล, ปรนนิบัติ, Example: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
ปฏิบัติ(v) perform, See also: carry out, execute, implement, Syn. ทำตาม, กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: นักเรียนต้องรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง, Thai Definition: ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ คำสั่ง
ปฏิบัติ(v) observe, See also: abide by, comply with, Syn. กระทำตาม, ปฏิบัติตาม, Example: พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดไว้, Thai Definition: ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ กฎหมาย
ปฏิบัติ(v) behave, See also: conduct, Syn. ประพฤติ, ปฏิบัติตัว
ปฏิบัติตน(v) behave, See also: conduct oneself, Syn. ประพฤติตน, กระทำตน, Example: บ้านเมืองจะมีความเรียบร้อย ความมั่นคง ก็ต่อเมื่อประชาชนปฏิบัติตนถูกต้องตามระเบียบของบ้านเมือง
ปฏิบัติการ(v) take action, See also: act, operate, perform, Syn. ทำ, กระทำ, ทำงาน, ดำเนินงาน, ดำเนินการ, ปฏิบัติ, จัดการ, Example: ตำรวจออกปฏิบัติการโดยทันที หลังจากรับคำสั่ง, Thai Definition: ทำงานตามหน้าที่
ปฏิบัติงาน(v) work, Syn. ทำงาน, ทำ, ดำเนินงาน, จัดการ, บริหาร, Example: บริษัทก่อสร้างเริ่มปฏิบัติงานแล้ว หลังจากเซ็นสัญญา, Thai Definition: กระทำตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตัว(v) behave, See also: conduct, Syn. ประพฤติตัว, ประพฤติ, กระทำ, ทำตัว, Example: เขาปฏิบัติตัวราวกับเป็นเศรษฐี
ปฏิบัติตาม(v) follow, See also: observe the precepts, behave, track, trace, Syn. ประพฤติตาม, ทำตาม, เจริญรอยตาม, Ant. ฝ่าฝืน, Example: คุณจงวางแผนกลยุทธ์ในการทำสำรองข้อมูล รวมทั้งกำหนดวิธีการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
ปฏิบัติธรรม(v) practice the dharma, Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา, Example: ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด, Thai Definition: ประพฤติตามคำสอนของศาสนา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติก. ดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผน เช่น ปฏิบัติราชการ, กระทำเพื่อให้เกิดความชำนาญ เช่น ภาคปฏิบัติ
ปฏิบัติกระทำตาม เช่น ปฏิบัติตามสัญญา
ปฏิบัติประพฤติ เช่น ปฏิบัติสมณธรรม ปฏิบัติต่อกัน
ปฏิบัติปรนนิบัติรับใช้ เช่น ปฏิบัติบิดามารดา ปฏิบัติครูบาอาจารย์.
ปฏิบัติการก. ทำงานตามหน้าที่.
ปฏิบัติการว. ที่ทดลองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามทฤษฎีหรือฝึกงานเพื่อให้เกิดความชำนาญเป็นต้น เช่น ห้องปฏิบัติการ.
ปฏิบัติธรรมก. ประพฤติตามธรรม
ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา.
ปฏิบัติบูชาน. การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งสอน, คู่กับ อามิสบูชา ซึ่งเป็นการบูชาด้วยสิ่งของ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pragmatismปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
Aerial operations, Americanปฏิบัติการทางอากาศของอเมริกัน [TU Subject Heading]
Artillery operationsปฏิบัติการปืนใหญ่ [TU Subject Heading]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Machine-shop practiceปฏิบัติการโรงงาน [TU Subject Heading]
Naval operationsปฏิบัติการทางเรือ [TU Subject Heading]
Office practiceปฏิบัติการสำนักงาน [TU Subject Heading]
Office practice in governmentปฏิบัติการสำนักงานราชการ [TU Subject Heading]
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do it!ปฏิบัติ Sunset (2010)
She could be a murderer twice over and you're acting like she's a princess you have to rescue.เธออาจจะเป็นฆาตกรได้ทั้ง 2 คดี... ...และคุณก็ปฏิบัติเหมือนกับเธอ เป็นเจ้าหญิงที่คุณต้องคอยปกป้อง Basic Instinct (1992)
She'll relate to me differently.เธอจะปฏิบัติต่อฉันต่างออกไป Basic Instinct (1992)
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร The Bodyguard (1992)
You're to treat him as your new brother.พวกเธอจะต้อง ปฏิบัติเหมือนเขาเป็นพี่น้อง Wuthering Heights (1992)
I've treated you infernally?ฉันได้ปฏิบัติต่อเธอ อย่างโหดเหี้ยมงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
You followed me in there and said again, "Gerry, did you foul the ball?"คุณปฏิบัติตามฉันอยู่ในนั้นและพูดอีกครั้ง "Gerry, คุณเหม? In the Name of the Father (1993)
For the next 10 years, my mother treated me as if I already belonged to Huang Tai Tai.ในอีกสิบปีต่อมา แม่ก็ปฏิบัติกับฉันราวกับว่า ฉันเป็นของของฮวงไท่ไท่แล้ว The Joy Luck Club (1993)
I made Goeth promise me he'd put in a good word for you.เพื่อรับการปฏิบัติพิเศษ... Schindler's List (1993)
Since 1963, six pilots have been listed missing in action from Ellens Air Base.ตั้งแต่ปี 1963 นักบิน 6 ราย ถูกรายงาน ว่าหายขณะปฏิบัติการ ที่ Ellens Air Base. Squeeze (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do it!ปฏิบัติ Sunset (2010)
She could be a murderer twice over and you're acting like she's a princess you have to rescue.เธออาจจะเป็นฆาตกรได้ทั้ง 2 คดี... ...และคุณก็ปฏิบัติเหมือนกับเธอ เป็นเจ้าหญิงที่คุณต้องคอยปกป้อง Basic Instinct (1992)
She'll relate to me differently.เธอจะปฏิบัติต่อฉันต่างออกไป Basic Instinct (1992)
I'm practically a psychopath delivery service.ผมปฏิบัติตัวเป็น พวกต่อต้านสังคม Basic Instinct (1992)
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
I spent a lot of time learning not to react to things like other people do.ฉันจำเป็นต้องปฏิบัติตัวไม่เหมือนใคร The Bodyguard (1992)
You're to treat him as your new brother.พวกเธอจะต้อง ปฏิบัติเหมือนเขาเป็นพี่น้อง Wuthering Heights (1992)
I've treated you infernally?ฉันได้ปฏิบัติต่อเธอ อย่างโหดเหี้ยมงั้นหรือ Wuthering Heights (1992)
You followed me in there and said again, "Gerry, did you foul the ball?"คุณปฏิบัติตามฉันอยู่ในนั้นและพูดอีกครั้ง "Gerry, คุณเหม? In the Name of the Father (1993)
For the next 10 years, my mother treated me as if I already belonged to Huang Tai Tai.ในอีกสิบปีต่อมา แม่ก็ปฏิบัติกับฉันราวกับว่า ฉันเป็นของของฮวงไท่ไท่แล้ว The Joy Luck Club (1993)
I made Goeth promise me he'd put in a good word for you.เพื่อรับการปฏิบัติพิเศษ... Schindler's List (1993)
Since 1963, six pilots have been listed missing in action from Ellens Air Base.ตั้งแต่ปี 1963 นักบิน 6 ราย ถูกรายงาน ว่าหายขณะปฏิบัติการ ที่ Ellens Air Base. Squeeze (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: behave ; conduct  FR: se comporter ; se conduire ; agir
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice  FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow  FR: observer ; suivre
ปฏิบัติ[patibat] (v) EN: minister ; look after ; handle  FR: s'occuper de
ปฏิบัติการ[patibatkān] (n) EN: action ; deed ; act ; performance  FR: pratique [ f ]
ปฏิบัติการ[patibatkān] (v) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work  FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ปฏิบัติการตามแผน[patibatkān tām phaēn] (v, exp) EN: implement a plan
ปฏิบัติการนิยม[patibatkānniyom] (n) EN: pragmatism
ปฏิบัติการร่วม[patibatkān ruam] (x) EN: joint action
ปฏิบัติการเชิงรุก[patibatkān choēng ruk] (v, exp) EN: take the initiative ; be proactive

English-Thai: Longdo Dictionary
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows, See also: ATL WTL
nursing practice(n) ปฏิบัติการพยาบาล
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
Ubuntu(n) ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Linux
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, Syn. psychological operations
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions
adherenceการปฏิบัติตาม
condescend (to somebody)(vi) ปฏิบัติตนกับผู้อื่นในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่า เช่น When giving a talk, be careful not to condescend to your audience. เวลาที่พูด ระวังอย่าพูดในลักษณะที่คิดว่าตนเองสำคัญหรือฉลาดกว่าผู้ฟัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act(vi) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว, Syn. perform, do, behave
act(vt) ปฏิบัติตัว, See also: ประพฤติตน, ทำตัว, วางตัว
action(n) การกระทำ, See also: ปฏิบัติการ, Syn. activity, operation, performance
act on(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง
act up to(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, Syn. live up to
act upon(phrv) ทำตาม, See also: ปฏิบัติตาม, เชื่อฟัง, Syn. act on
bear(vt) ประพฤติตัว, See also: ปฏิบัติตัว, Syn. behave
be against(phrv) ทำผิดต่อ, See also: ปฏิบัติขัดแย้งกับ, Syn. go against
be hard on(phrv) ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างหยาบคายมาก, See also: กระทำรุนแรงกับ, เลวร้ายกับ
be out(phrv) ออกปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก, See also: ปฏิบัติงานนอกสถานที่, Syn. be out in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม, อาศัยอยู่, ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน, หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
allopath(แอล' โลพาธ) n. ผู้ที่เชื่อหรือปฏิบัติ allopathy, Syn. allopathist

English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ชำระหนี้
act(vi, vt) ปฏิบัติ, แสดง, กระทำ, แกล้งทำ, เล่นละคร
action(n) การกระทำ, การปฏิบัติ, พฤติกรรม, กิริยา, การแสดง
behave(vi, vt) ประพฤติ, ปฏิบัติตัว, ทำตัว, กระทำ
behaviour(n) ความประพฤติ, พฤติกรรม, พฤติการณ์, อาการ, การปฏิบัติ
comport(vt) ประพฤติ, ปฏิบัติ, แสดงออก
conduct(n) การชี้นำ, การทำ, ความประพฤติ, การปฏิบัติ
conduct(vt) ดำเนิน, ชักนำ, ชี้นำ, ปฏิบัติ, เป็นสื่อ
deal(vi, vt) เกี่ยวข้อง, ติดต่อด้วย, จำหน่าย, แจก, แบ่งปัน, ปฏิบัติ, ค้าขาย, จัดการ
default(vt) ผิดสัญญา, ผิดนัด, ไม่ปฏิบัติตาม, ละเลย, เพิกเฉย, ขาดแคลน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
for(adv, phrase) ปฏิบัติราชการแทน
trivialize(vt) ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นราวกับไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือมีคุณค่าอย่างที่เป็นจริง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実行[じっこう, jikkou] ปฏิบัติ, ดำเนินการ
率いる[ひきいる, hikiiru] (vt) ปฏิบัติการ (ทดลอง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
務める[つとめる, tsutomeru] TH: ปฏิบัติหน้าที่  EN: to serve
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] TH: ปฏิบัติกับ  EN: to treat
扱う[あつかう, atsukau] TH: ปฏิบัติต่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Dienst(n) |der, pl. Dienste| เวรภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ, ช่วงเวลาการทำงาน เช่น Ich bin heute nicht im Dienst. วันนี้ฉันไม่มีเวรทำงาน
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
funktionsfähig(adj, adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top