Search result for

conform

(126 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conform-, *conform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conform[VT] ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, See also: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน, Syn. adapt
conform[VI] เหมือนหรือคล้ายกัน, Syn. adapt
conform to[PHRV] สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conformity[N] การสอดคล้องกัน, Syn. conformance, agreement
conformable[ADJ] เชื่อฟัง, Syn. obedient, compliant
conformable[ADJ] ที่ปรับให้เหมือนกัน
conformance[N] การสอดคล้องกัน, Syn. conformity, agreement
conform with[PHRV] สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conformation[N] โครงสร้าง, Syn. structure, form, formation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย,สอดคล้อง,เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited,similar ###A. different,defiant
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
conformist(คันฟอร์'มิสทฺ) n. ผู้ปรับให้ลงรอยกัน adj. เกี่ยวกับผู้ยอมปฎิบัติหรือปรับตาม, Syn. follower
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน, Syn. agreement,compliance
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน,ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
nonconforming(นอนคันฟอรฺ'มิง) adj. ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งไม่ยอมเข้าร่วม
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่ประสานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
conformity(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว
nonconformist(n) คนนอกรีต,คนนอกศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conformแบบเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformable strataชั้นหินเรียงถูกลำดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conformal mappingการส่งคงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformal parameterตัวแปรเสริมคงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformationคอนฟอร์เมชัน,ลักษณะของโครงสร้าง,การจัดรูปร่าง,การลงรอยกันได้,โครงสร้าง,คอนฟอร์เมชั่น,อณู [การแพทย์]
Conformation Changeการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Conformation, Activeรูปที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ [การแพทย์]
Conformation, Nativeคอนฟอรมเมชั่นแบบธรรมชาติ [การแพทย์]
Conformational Changeการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง,การสลายตัวอย่างรวดเร็ว,การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง,การเปลี่ยนแปลงโครงรูป [การแพทย์]
Conformational Theoryทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [การแพทย์]
Conformersคอนฟอร์เมอร์ [การแพทย์]
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it conforms with this.If it conforms with this. Quantum of Solace (2008)
- What point you didn't understand, we just get conformation, do itเราได้ข้อมูลแล้วแค่เข้าไปเถอะ Fast & Furious (2009)
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม London. Of Course (2009)
I'm attempting to conform to the predicted future as closely as I can while still allowing for the possibility that we both might live.ผมต้องปรับให้สอดคล้องกับอนาคต ที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้ว ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมทำได้ ในขณะที่ปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้ ที่เราทั้งคู่ จะรอดชีวิต The Garden of Forking Paths (2010)
It was about man's animal nature and his struggle to control it, to conform.มันเป็นเรื่องสันดารดิบของคน และต้องการจะควบคุมคน X-Men: First Class (2011)
It's conforming.มันก็เหมือนกันนั่นแหละ The Thirteenth Step (2011)
It's not conforming.มันไม่เหมือนกัน The Thirteenth Step (2011)
And cool like you don't end up at true north because you're a conformist.และคนเจ๋งๆอย่างเธอ\ก็ไม่ได้ลงท้ายด้วยอะไรที่เกินความจริง เพียงเพราะเธอปรับตัวได้ Over My Dead Body (2011)
One moment we received conformation that the ship has landed successfully on the moon.เราได้รับการยืนยันแล้วว่ายานอวกาศได้ประสบความสำเร็จ ในการลงจอดบนดวงจันทร์ Iron Sky (2012)
I've just been trying to get some sort of conformation.ผมแค่อยากได้คำยืนยัน The Smile (2012)
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา Partial Eclipse of the Heart (2012)
Conformity, blind participation, and patriarchal...สมานฉันท์ คลุมถุงชน และหัวโบราณ... - แล้วสีชมพูล่ะ? Urban Matrimony and the Sandwich Arts (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conformConformity is an essential element of our homogeneous community.
conformIt conforms to the requirements of logic.
conformMan lives in a community, and has to conform to a social pattern.
conformShe won't conform to the town's social patterns.
conformSince you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.
conformThese measurements conform to the blueprints.
conformWe have to conform to the rules.
conformWe must conform to the rules.
conformWe should conform to the customs of society.
conformYou must conform to the rules.
conformYou should conform to the rules.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
สอดคล้อง[V] conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai definition: เข้ากันได้
เข้ากัน[V] conform, See also: correspond, match, Syn. เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน, Ant. ขัดกัน, Example: เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ, Thai definition: สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน
เข้าหลัก[V] conform in the principle, Syn. เข้าหลักเข้าเกณฑ์, เข้าเกณฑ์, Example: การกระทำแบบนี้เข้าหลักตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่, Thai definition: ถูกแบบแผนที่ตั้งไว้, ถูกตำราตามที่กำหนด
เข้าแบบ[V] conform to specification, See also: conform to the pattern, conform to convention, Syn. เข้าแบบเข้าแผน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคของเราจวนจะเข้าแบบต่างประเทศยิ่งขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ถูกต้องตามแบบแผน
ความสมานฉันท์[N] agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน
การคล้อยตาม[N] deference, See also: conformance, Example: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง
สอดคล้องกัน[V] conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate   FR: conforme à ; en accord avec
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เข้ากัน[v.] (khaokan) EN: conform ; correspond ; match   FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ามาตรฐาน[v. exp.] (khao māttrathān) EN: appropriate ; conform to the standard   
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with   FR: abonder (dans le sens de qqn)
คอนฟอร์ม[v.] (khønføm) EN: conform   
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist   
ปฏิบัติตาม[v.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace   FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFORM    K AH0 N F AO1 R M
CONFORMS    K AH0 N F AO1 R M Z
CONFORMED    K AH0 N F AO1 R M D
CONFORMING    K AH0 N F AO1 R M IH0 NG
CONFORMITY    K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0
CONFORMIST    K AH0 N F AO1 R M IH2 S T
CONFORMANCE    K AH0 N F AO1 R M AH0 N S
CONFORMISTS    K AH0 N F AO1 R M AH0 S T S
CONFORMISTS    K AH0 N F AO1 R M AH0 S S
CONFORMISTS    K AH0 N F AO1 R M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conform    (v) (k @1 n f oo1 m)
conforms    (v) (k @1 n f oo1 m z)
conformed    (v) (k @1 n f oo1 m d)
conforming    (v) (k @1 n f oo1 m i ng)
conformist    (n) (k @1 n f oo1 m i s t)
conformity    (n) (k @1 n f oo1 m i t ii)
conformable    (j) (k @1 n f oo1 m @ b l)
conformists    (n) (k @1 n f oo1 m i s t s)
conformation    (n) (k o2 n f oo m ei1 sh @ n)
conformations    (n) (k o2 n f oo m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, ] conform; faithfully obey, #113,673 [Add to Longdo]
共形[gòng xíng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] conformal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフォーミズム[, konfo-mizumu] (n) conformism [Add to Longdo]
コンフォーム[, konfo-mu] (n) conform [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
ノンコンデザイン[, nonkondezain] (n) (abbr) non-conforming design [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) {comp} protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
プロトコル適合性試験報告書[プロトコルてきごうせいしけんほうこくしょ, purotokoru tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} protocol conformance test report; PCTR [Add to Longdo]
依存適合性[いぞんてきごうせい, izontekigousei] (n) {comp} dependent conformance [Add to Longdo]
異端児[いたんじ, itanji] (n) nonconformist; dissenter; maverick; enfant terrible [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] conformable [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] conformance [Add to Longdo]
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] conforming cell [Add to Longdo]
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, a. [L. conformis; con- + forma form: cf. F.
   conforme.]
   Of the same form; similar in import; conformable. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Care must be taken that the interpretation be every way
      conform to the analogy of faith.     --Bp.Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Conformed}; p. pr. &
   vb. n. {Conforming}.] [F. conformer, L. conformare,
   -formatum; con- + formare to form, forma form. See {Form}.]
   To shape in accordance with; to make like; to bring into
   harmony or agreement with; -- usually with to or unto.
   [1913 Webster]
 
      Demand of them wherefore they conform not themselves
      unto the order of the church.      --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, v. i.
   1. To be in accord or harmony; to comply; to be obedient; to
    submit; -- with to or with.
    [1913 Webster]
 
       A rule to which experience must conform. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Eccl. Hist.) To comply with the usages of the
    Established Church; to be a conformist.
    [1913 Webster]
 
       About two thousand ministers whose consciences did
       not suffer them to conform were driven from their
       benefices in a day.          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conform
   v 1: be similar, be in line with [ant: {depart}, {deviate},
      {diverge}, {vary}]
   2: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 conform /kɔnfɔrm/
  inaccordancewith

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top