ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conform

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conform-, *conform*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conform(vt) ทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน, See also: ปรับเปลี่ยนให้เข้ากัน, Syn. adapt
conform(vi) เหมือนหรือคล้ายกัน, Syn. adapt
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conformity(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformance, agreement
conformable(adj) เชื่อฟัง, Syn. obedient, compliant
conformable(adj) ที่ปรับให้เหมือนกัน
conformance(n) การสอดคล้องกัน, Syn. conformity, agreement
conform with(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conformation(n) โครงสร้าง, Syn. structure, form, formation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conform(คันฟอร์ม') { conformed, conforming, conforms } vi. ทำให้เข้ากับ, ทำตาม, เหมือน, ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ, ปรับเข้ากับ, ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้, ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย, สอดคล้อง, เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited, similar, Ant. different, defiant
conformal(คันฟอร์'เมิล) adj. เกี่ยวกับแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงมุมและมาตราส่วน
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง, โครงร่าง, แบบ, การทำให้สอดคล้องกัน, ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity, structure, pattern
conformism(คันฟอร์'มิสซึม) n. นโยบายการปฎิบัติหรือทัศนคติของการปรับให้ลงรอยกัน
conformist(คันฟอร์'มิสทฺ) n. ผู้ปรับให้ลงรอยกัน adj. เกี่ยวกับผู้ยอมปฎิบัติหรือปรับตาม, Syn. follower
conformity(คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน, การปรับตัวให้ลงรอยกัน, การตกลงกัน, Syn. agreement, compliance
disconformity(ดิสคันฟอม'มิที) n. ความไม่ลงรอยกัน, ผิวหน้าของชั้นหินที่ไม่ลงรอยกัน
nonconforming(นอนคันฟอรฺ'มิง) adj. ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่ยอมเข้าร่วม
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ต่อเนื่องกัน, ความไม่ประสานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
conform(vi, vt) สมกัน, คล้อยตาม, ไปตามกัน, ทำตาม, ลงรอย, ตรงกัน, สอดคล้องกัน
conformable(adj) คล้อยตาม, เป็นไปตาม, ตรงกัน, ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม,  การทำให้สอดคล้องกัน, รูปแบบ, รูปร่าง
conformity(n) ความลงรอยกัน, ความสอดคล้อง, ความเหมือนกัน, การปรับตัว
nonconformist(n) คนนอกรีต, คนนอกศาสนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conformแบบเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conform with the lawเป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conformable matricesเมทริกซ์คูณกันได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformable strataชั้นหินเรียงถูกลำดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conformal mappingการส่งคงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conformal parameterตัวแปรเสริมคงแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conformationคอนฟอร์เมชัน, ลักษณะของโครงสร้าง, การจัดรูปร่าง, การลงรอยกันได้, โครงสร้าง, คอนฟอร์เมชั่น, อณู [การแพทย์]
Conformation Changeการเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Conformation, Activeรูปที่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้ [การแพทย์]
Conformation, Nativeคอนฟอรมเมชั่นแบบธรรมชาติ [การแพทย์]
Conformational Changeการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง, การสลายตัวอย่างรวดเร็ว, การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลงโครงรูป [การแพทย์]
Conformational Theoryทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง [การแพทย์]
Conformersคอนฟอร์เมอร์ [การแพทย์]
Conformityการทำตาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Look at what we have done to the man who refused to conform his ideals to popular taste.ไม่ยอมลดอุดมการณ์ ให้เข้ากับรสนิยมคนทั่วไป Mona Lisa Smile (2003)
You can conform to what other people expect or you can--เธอจะทำตามที่คนทั่วไปคาดหวัง หรือเธอจะ... Mona Lisa Smile (2003)
You know, in the Soviet Union, ordering scientists to change their studies to conform with the ideology... I've seen scientists who were persecuted, คุณรู้ไหม ในสหภาพโซเวียต การสั่งนักวิทยาศาสตร์ ให้เปลี่ยนผลการศึกษาให้สอดคล้องกับลัทธิ... ผมได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ An Inconvenient Truth (2006)
I just didn't think you would conform so fast but...ฉันไม่คิดว่า คุณจะตกลงได้เร็วแต่... Disturbia (2007)
If it conforms with this.If it conforms with this. Quantum of Solace (2008)
I'm attempting to conform to the predicted future as closely as I can while still allowing for the possibility that we both might live.ผมต้องปรับให้สอดคล้องกับอนาคต ที่ถูกพยากรณ์เอาไว้แล้ว ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมทำได้ ในขณะที่ปล่อยให้เกิดความเป็นไปได้ ที่เราทั้งคู่ จะรอดชีวิต The Garden of Forking Paths (2010)
And to them, you are the heretic loathe to conform to our ways.สำหรับพวกเขา นายคือคนนอกรีต ที่ไม่ชอบทำตามวิถีของเรา Partial Eclipse of the Heart (2012)
I appreciate your position, Detective Williams, but I'm afraid I can neither conform nor denyผมซาบซึ้งเรื่องการทำงานของคุณ สายสืบวิลเลี่ยม แต่ผมคงยืนยันหรือปฏิเสธไม่ได้ว่า Ua Hopu (2012)
Well, then maybe I'll throw my own dance, one that doesn't conform to your oppressive gender norms.งั้นฉันจะจัดงานเต้นรำของฉันเอง เป็นงานที่ไม่กดขี่ทางเพศ แบบของคุณ Herstory of Dance (2013)
You are abnormally attracted to dangerous situations and people, so is it truly such a surprise that the woman you fall in love with conforms to that pattern?นายถูกดึงดูดไปสู่ผู้คนและสถานการณ์อันตราย ดังนั้น น่าแปลกใจมั้ยที่ผู้หญิงที่นายตกหลุมรัก ก็สอดคล้องกับแบบแผนนี้ His Last Vow (2014)
Expressing an idea that didn't conform to traditional belief could land you in deep trouble.ของบุคคลทุก การแสดงความคิดที่ว่าไม่ สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิม สามารถที่ดินคุณในปัญหาลึก Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conformConformity is an essential element of our homogeneous community.
conformIt conforms to the requirements of logic.
conformMan lives in a community, and has to conform to a social pattern.
conformShe won't conform to the town's social patterns.
conformSince you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.
conformThese measurements conform to the blueprints.
conformWe have to conform to the rules.
conformWe must conform to the rules.
conformWe should conform to the customs of society.
conformYou must conform to the rules.
conformYou should conform to the rules.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าถ่าน(adv) congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai Definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้
เข้ากัน(v) conform, See also: correspond, match, Syn. เหมาะ, ถูกกัน, สัมพันธ์กัน, Ant. ขัดกัน, Example: เนื้อหาและสำนวนที่ใช้เข้ากันดี ทำให้เรื่องน่าอ่านขึ้นอีกเยอะ, Thai Definition: สอดคล้องกันเหมาะเจาะพอดี, ลงตัวพอดีกัน
เข้าหลัก(v) conform in the principle, Syn. เข้าหลักเข้าเกณฑ์, เข้าเกณฑ์, Example: การกระทำแบบนี้เข้าหลักตามคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือไม่, Thai Definition: ถูกแบบแผนที่ตั้งไว้, ถูกตำราตามที่กำหนด
เข้าแบบ(v) conform to specification, See also: conform to the pattern, conform to convention, Syn. เข้าแบบเข้าแผน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคของเราจวนจะเข้าแบบต่างประเทศยิ่งขึ้นเป็นลำดับ, Thai Definition: ถูกต้องตามแบบแผน
ความสมานฉันท์(n) agreement, See also: conformity, Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง, Example: เขาเป็นคนที่สร้างความสมานฉันท์ให้กับคนกลุ่มต่างๆ ภายในชาติ, Thai Definition: ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน
การคล้อยตาม(n) deference, See also: conformance, Example: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง
สอดคล้องกัน(v) conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]
ชอบด้วย[chøp dūay] (adj) EN: legal ; lawful ; legitimate  FR: conforme à ; en accord avec
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เข้ากัน[khaokan] (v) EN: conform ; correspond ; match  FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
เข้ามาตรฐาน[khao māttrathān] (v, exp) EN: appropriate ; conform to the standard
คล้อย[khløi] (v) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with  FR: abonder (dans le sens de qqn)
คอนฟอร์ม[khønføm] (v) EN: conform
กระแสทวน[krasaē thūan] (n, exp) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others
นอกคอก[nøkkhøk] (adj) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conform
conforms
conformed
conforming
conformist
conformity
conformance
conformists
conformational

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conform
conforms
conformed
conforming
conformist
conformity
conformable
conformists
conformation
conformations

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ,  ] conform; faithfully obey #113,673 [Add to Longdo]
共形[gòng xíng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] conformal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n, vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P) #7,485 [Add to Longdo]
適応[てきおう, tekiou] (n, vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) #8,338 [Add to Longdo]
整合[せいごう, seigou] (n, vs, adj-no) adjustment; coordination; integration; conformity; (P) #9,011 [Add to Longdo]
適合[てきごう, tekigou] (n, vs) conform; compatible; adaptable; (P) #9,045 [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] (n, vs) agreement; concurrence; conformance; compliance; (P) #9,326 [Add to Longdo]
同調[どうちょう, douchou] (n, vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P) #14,688 [Add to Longdo]
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz, vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P) #15,514 [Add to Longdo]
コンフォーミズム[konfo-mizumu] (n) conformism [Add to Longdo]
コンフォーム[konfo-mu] (n) conform [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
形状適合[けいじょうてきごう, keijoutekigou] conformable [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] conformance [Add to Longdo]
準拠セル[じゅんきょセル, junkyo seru] conforming cell [Add to Longdo]
静的適合性[せいてきてきごうせい, seitekitekigousei] static conformance [Add to Longdo]
静的適合性審査[せいてきてきごうせいしんさ, seitekitekigouseishinsa] static conformance review [Add to Longdo]
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements [Add to Longdo]
適合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, a. [L. conformis; con- + forma form: cf. F.
   conforme.]
   Of the same form; similar in import; conformable. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      Care must be taken that the interpretation be every way
      conform to the analogy of faith.     --Bp.Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Conformed}; p. pr. &
   vb. n. {Conforming}.] [F. conformer, L. conformare,
   -formatum; con- + formare to form, forma form. See {Form}.]
   To shape in accordance with; to make like; to bring into
   harmony or agreement with; -- usually with to or unto.
   [1913 Webster]
 
      Demand of them wherefore they conform not themselves
      unto the order of the church.      --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conform \Con*form"\, v. i.
   1. To be in accord or harmony; to comply; to be obedient; to
    submit; -- with to or with.
    [1913 Webster]
 
       A rule to which experience must conform. --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eng. Eccl. Hist.) To comply with the usages of the
    Established Church; to be a conformist.
    [1913 Webster]
 
       About two thousand ministers whose consciences did
       not suffer them to conform were driven from their
       benefices in a day.          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conform
   v 1: be similar, be in line with [ant: {depart}, {deviate},
      {diverge}, {vary}]
   2: adapt or conform oneself to new or different conditions; "We
     must adjust to the bad economic situation" [syn: {adjust},
     {conform}, {adapt}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 conform /kɔnfɔrm/
  inaccordancewith

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top