Search result for

(76 entries)
(0.1157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文-, *文*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า , See also: R. 句を言う
部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
[ぶんか, bunka] (n ) วัฒนธรรม
化遺産[bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n ) เลขที่หนังสือ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[もじ, moji] Thai: ตัวอักษร English: letter (of alphabet)
[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[文, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing
[斋, zhāi, ㄓㄞ] to fast, to abstain; a vegetarian diet
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  而 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斌, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental, refined
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  武 (wǔ ˇ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斐, fěi, ㄈㄟˇ] graceful, elegant, beautiful
Radical: Decomposition: 非 (fēi ㄈㄟ)  文 (wén ㄨㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] culture
[斑, bān, ㄅㄢ] freckled, mottled, spotted, striped
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  文 (wén ㄨㄣˊ)  王 (wáng ㄨㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王
[斓, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  阑 (lán ㄌㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] script
[斕, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  闌 (lán ㄌㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] script

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もん, mon] (n) letter; writings; (P) [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) sentence; text; (P) [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (1) one-thousandth of a kan (obsolete unit of currency); (2) 2.4 cm (traditional unit used to measure shoe sizes) [Add to Longdo]
;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes [Add to Longdo]
の無い[あやのないぶんたい, ayanonaibuntai] (n) plain style [Add to Longdo]
は人也[ぶんはひとなり, bunhahitonari] (exp) (id) The style is the man [Add to Longdo]
を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen [Add to Longdo]
を組み立てる[ぶんをくみたてる, bunwokumitateru] (exp,v1) to construct a sentence [Add to Longdo]
を付ける[あやをつける, ayawotsukeru] (exp,v1) (obsc) (See 言いがかり) to make a false accusation [Add to Longdo]
を練る[ぶんをねる, bunwoneru] (exp,v5r) to polish one's style [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
&のマークはandの字を表す。The mark "&" stands for "and".
「そうしたわよ」彼女は句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [F]"I did that," she complained, "but there was no water in it!"
「結論」の目的は論の主要な論点を要約することだ。The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.
「秘めた恋」という題の作で、メアリーは賞をもらった。Mary received an award for her composition called "secret love".
化相対主義」とはどういう意味ですか。What do you mean by cultural relativism?
「友情」という題で作を書きなさい。Write an essay on "Friendship".
「論できましたか」「いや、残念ですが、まだ書き終えていません」"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."
19世紀は白人明の時代だった。The nineteenth century was the age of the white men's civilization.
1ダースいくらで注したほうが安い。It is cheaper to order by the dozen.
2、3の誤りがあるのを除いては彼の作は申し分ありません。Except for a few mistakes, his composition is perfect.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen [Add to Longdo]
[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, ] scholar; literati [Add to Longdo]
以载道[wén yǐ zài dào, ㄨㄣˊ ㄧˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] words of truth; moral expressed in words; written article explaining a moral [Add to Longdo]
[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file [Add to Longdo]
件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, / ] folder; file (paper) [Add to Longdo]
件服务器[wén jiàn fú wù qì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, / ] file server [Add to Longdo]
件格式[wén jiàn gé shì, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, ] file format [Add to Longdo]
[wén jù, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ, ] stationery; item of stationery (pen, pencil, eraser, pencil sharpener etc) [Add to Longdo]
具商[wén jù shāng, ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ ㄕㄤ, ] stationer [Add to Longdo]
[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶん, bun] statement, text [Add to Longdo]
キーワード[ぶんキーワード, bun ki-wa-do] statement keyword [Add to Longdo]
ラベル[ぶんラベル, bun raberu] statement label [Add to Longdo]
化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
関数[ぶんかんすう, bunkansuu] statement function [Add to Longdo]
[ぶんけん, bunken] document [Add to Longdo]
献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]
献検索[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval [Add to Longdo]
献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation [Add to Longdo]
[ぶんこ, bunko] library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
[もじ, moji] Buchstabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top