ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文-, *文*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, wén, ㄨㄣˊ] culture, literature, writing
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  乂 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictographic] A tattooed chest, representing writing, Rank: 148
[, bān, ㄅㄢ] freckled,  mottled, spotted, striped
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] Markings 文 in jade 王, Rank: 2053
[, zhāi, ㄓㄞ] to fast, to abstain; a vegetarian diet
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  而 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2404
[, bīn, ㄅㄧㄣ] ornamental, refined
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  武 [, ㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2442
[, fěi, ㄈㄟˇ] graceful, elegant, beautiful
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  文 [wén, ㄨㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] culture, Rank: 2972
[, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  阑 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] script, Rank: 3994
[, lán, ㄌㄢˊ] multicolored
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  闌 [lán, ㄌㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] script

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen #534 [Add to Longdo]
[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural #296 [Add to Longdo]
[wén jiàn, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ, ] document; file #1,583 [Add to Longdo]
[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay #1,695 [Add to Longdo]
[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture #1,811 [Add to Longdo]
[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature #2,474 [Add to Longdo]
[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art #2,627 [Add to Longdo]
[wén zì, ㄨㄣˊ ㄗˋ, ] character; script; writing; written language; writing style; phraseology #2,744 [Add to Longdo]
[Zhōng wén, ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ, ] Chinese language #3,482 [Add to Longdo]
[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, ] this text; article; the main body of a book #3,543 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぶんぐ, bungu] (n) เครื่องเขียน
句を言う[もんくをいう, monkuwoiu] (vi, vt) ต่อว่า, ตำหนิ, บ่น
[ぶんがく, bungaku] การประพันธ์, การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ
[ぶんぽう, bunpou] (n) ไวยากรณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[もんく, monku] (n) - ถ้อยคำ, วลี - คำติ, คำต่อว่า, See also: R. 文句を言う
部省[もんぶしょう, monbushou] (n) กระทรวงศึกษาธิการ
[ぶんあん, bun'an] (n) ฉบับร่าง (ของบทความต่างๆ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
化交流[ぶんかこうりゅう, bunkakouryuu] (n) การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
[ぶんたん, buntan] (n) ส้มโอ
[ぶんか, bunka] (n) วัฒนธรรม
化遺産[ぶんか, bunka isan] มรดกทางวัฒนธรรม
書番号[ぶんしょばんごう, bunshobangou] (n) เลขที่หนังสือ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もじ, moji] TH: ตัวอักษร  EN: letter (of alphabet)
[ぶんご, bungo] TH: ภาษาเขียน  EN: written language
[ぶんご, bungo] TH: ภาษาในวรรณกรรม  EN: literary language
[ぶんか, bunka] TH: วัฒนธรรม  EN: culture
[ぶんか, bunka] TH: อารยธรรม  EN: civilization

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶんしょう, bunshou] (n) (1) { ling } sentence; article; composition; (2) (writing) style; (P) #388 [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) #414 [Add to Longdo]
[ぶんけん, bunken] (n) literature; books (reference); document; (P) #480 [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) letter; writings; (P) #636 [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) sentence; text; (P) #636 [Add to Longdo]
[もん, mon] (n) (1) one-thousandth of a kan (obsolete unit of currency); (2) 2.4 cm (traditional unit used to measure shoe sizes) #636 [Add to Longdo]
;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
[ぶんこ, bunko] (n) (1) library; book collection; (2) (abbr. of 庫本) paperback book; (P) #756 [Add to Longdo]
[もじ(P);もんじ(ok)(P), moji (P); monji (ok)(P)] (n) (1) letter (of alphabet); character; (adj-no) (2) literal; (P) #863 [Add to Longdo]
[ぶんがく, bungaku] (n) literature; (P) #934 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The mark "&" stands for "and".&のマークはandの字を表す。
"I did that," she complained, "but there was no water in it!"「そうしたわよ」彼女は句を言った。「でも水なんかなかったわよ」 [ F ]
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論の主要な論点を要約することだ。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」という題の作で、メアリーは賞をもらった。
What do you mean by cultural relativism?化相対主義」とはどういう意味ですか。
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で作を書きなさい。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."「論できましたか」「いや、残念ですが、まだ書き終えていません」
The nineteenth century was the age of the white men's civilization.19世紀は白人明の時代だった。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注したほうが安い。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の作は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の作は優秀だった。 [ M ]
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその章を要約してください。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IN ENGLISH.[CN] 說英 Olympus Has Fallen (2013)
Vince![CN] Gandhi (1982)
To make fun of me.[JP] 二束三で 売っちゃった挙句... Scarlet Street (1945)
I read somewhere around that a type left to Hollywood without a cent and it won a million, and callow.[JP] 無しで ハリウッド行って... 百万長者になる奴もいる 経験不問さ Scarlet Street (1945)
I am without a cent.[JP] 気が付いたでしょ 無しなの Scarlet Street (1945)
Why you were so broke, you couldn't pay cash for a postage stamp.[JP] 数日前 君は無しだった 切手さえ 買えなかったくせに Detour (1945)
Marvin?[CN] ? Sexy Evil Genius (2013)
Raven.[CN] X-Men: First Class (2011)
It isn't exactly the kind of letter that a married woman gets from a casual friend.[JP] 特に親しくもない知人が... 奥さんに宛てたような面だ D.O.A. (1949)
For 10.000 dollars it should not care him/her so much.[JP] 1万ドルよ 句はないでしょ Scarlet Street (1945)
I can't say as I blame you.[JP] 句なしの結果だ He Walked by Night (1948)
Vincent...[CN] Gattaca (1997)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぶん, bun] statement, text [Add to Longdo]
キーワード[ぶんキーワード, bun ki-wa-do] statement keyword [Add to Longdo]
ラベル[ぶんラベル, bun raberu] statement label [Add to Longdo]
化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
関数[ぶんかんすう, bunkansuu] statement function [Add to Longdo]
[ぶんけん, bunken] document [Add to Longdo]
献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents [Add to Longdo]
献検索[ぶんけんけんさく, bunkenkensaku] document retrieval [Add to Longdo]
献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation [Add to Longdo]
[ぶんこ, bunko] library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もん, mon] Brief [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
[もんく, monku] Worte, Ausdruck, Bemerkung, Klage [Add to Longdo]
[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
[もじ, moji] Buchstabe [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top