ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formation

F AO0 R M EY1 SH AH0 N   
88 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formation-, *formation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formation[N] การพัฒนา
formation[N] การก่อรูปแบบ, See also: การสร้าง, Syn. build, constitution, construction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
deformation(ดิฟอรเม'เชิน) n. การให้ทำผิดรูปร่าง,การทำให้เสียโฉม,ความพิกลพิการ
executive information sysระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารใช้ตัวย่อว่า EIS (อ่านว่า อีไอเอส) หมาถึงการนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารมักจะต้องการใช้ และสามารถจะเรียกมาดู หรือใช้ได้สะดวก
information(อินฟอร์เม'เชิน) n. ความรู้,ข่าว,ข้อมูล,การบอกข่าว,การให้ความรู้,สำนักงานสนเทศ., See also: informational adj., Syn. learning
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
malformation(แมลฟอร์เม'เชิน) n. การสร้างหรือการก่อขึ้นที่ผิดปกติ'
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
reformation(เรฟฟะเม'เชิน) n. การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การปรับปรุง,การเข้าแถวใหม่,การกลับเนื้อกลับตัว,การแก้ไขใหม่,การดัดนิสัย, See also: Reformation n. การปฏิรูปศาสนาในศตวรรษที่ 16 ที่ทำให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ขึ้น -reformational adj.
transformation(แทรนซฺฟอร์มเม'เชิน) n. การเปลี่ยนรูป,การแปรรูป,การปฎิรูป,การเปลี่ยนสภาพ,ผมปลอมของสตรี., See also: transformational adj., Syn. transmutation

English-Thai: Nontri Dictionary
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
information(n) การบอก,ข้อความ,ข่าว,ความรู้,เรื่องที่บอก,ข้อมูล
malformation(n) ความไม่สมประกอบ,ความผิดรูปผิดร่าง
misinformation(n) สิ่งที่ทราบมาผิดๆ,ข้อมูลที่ผิด
reformation(n) การแก้ไข,การปฏิรูป,การเปลี่ยนรูป,การดัดแปลง
transformation(n) การเปลี่ยนร่าง,การแปลง,การแปรรูป,การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formationหมวดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
formation of contractการก่อให้เกิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formation, scar; cicatrisation; cicatrization; synulosisการเกิดแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formationการเกิด,การเกิดเป็นสาร [การแพทย์]
Formation Constantค่าคงที่ของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Curveโค้งของการก่อรูป [การแพทย์]
Formation Pore Pressureความดันของไหลในชั้นหิน , Formation Pore Pressure หรือ Formation Pressure คือ ความดันของไหลในชั้นหิน ของไหลที่แทรกตัวอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ซึ่งอาจเป็นก๊าซ น้ำมัน หรือ น้ำ
จะมีความดันภายในตัวเองที่เกิดจากน้ำหนักตัวของไหลเองและแรงบีบอัด อันเกิดจากน้ำหนักหินกดทับลงมา แล้วทำให้ช่องว่างในหินลดขนาดลง (Compaction) ของไหลที่อยู่ในช่องว่างของหินก็จะออกแรงดันต้านกลายเป็นความดันของไหลในชั้นหิน (formation pore pressure) ในบางครั้งจะเรียกความดันที่เกิดจากของไหลในชั้นหินว่า ความดันชั้นหิน (formation pressure) ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมหลุมเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are the cloud formations going towards the spot?มุ่งหน้าไปยังจุดที่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Okay, let's go down lower and head for that rock formation over there.เอาล่ะเรามาลงไปที่ต่ำกว่าและ หัวสำหรับการที่หินที่นั่น Dante's Peak (1997)
Put the dogs in a fan formation for safety.จัดแถวเป็นรูปพัด เพื่อความปลอดภัย Eight Below (2006)
Fall into formation "B" and run circuit checks on your vests.เปลี่ยนใช้แผนบี แล้วเช็ควงจรที่เสื้อดูซิ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Team 2, proceed to WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP เดี๋ยวนี้ ใช้รูปขบวนเดลต้า Appleseed Ex Machina (2007)
Team 2, report to the WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP ทันที ใช้รูปขบวนเดลต้า Appleseed Ex Machina (2007)
Stay in formation everyone.เข้าประจำที่ทุกๆคน Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I'm pleased to announce the formation of a new division.ฉันยินดีที่จะ แจ้งให้ ทราบเกี่ยวกับ แผนกใหม่ของเรา Samson & Delilah (2008)
It contains every Republic formation and strategy they have.มันมีข้อมูลทุกอย่างของสาธารณรัฐ และแผนการรบ ที่พวกมันมี Duel of the Droids (2008)
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย? 2012 (2009)
10-mile run in formation In two minutes!เตรียมตัวให้พร้อม วิ่ง 10 ไมล์ เรียกแถว Iwo Jima (2010)
Formation in 20 minutes.เตรียมตัวเดินแถวต่อใน 20 นาที Melbourne (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตั้งตัว[N] establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
การก่อรูป[N] formation, See also: organizing, Example: พุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งเข้ามาใหม่ก็สามารถแสดงบทบาทสำคัญในการก่อรูปคุณค่าทางจริยธรรมและทางสังคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟันปลา[n.] (fanplā) EN: serration ; sawtooth formation   FR: dentelure [f]
ให้ข้อมูล[v. exp.] (hai khømūn) EN: give some information   FR: donner des informations ; informer
แจ้งความเท็จ[v. exp.] (jaēngkhwām thet) EN: report false information intentionally   
การบอก[n.] (kān bøk) EN: information   
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การฝึกงาน[n.] (kān feukngān) EN: job training ; apprenticing ; skill development ; practical training   FR: apprentissage [m] ; stage [m] ; formation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMATION F AO0 R M EY1 SH AH0 N
FORMATIONS F AO0 R M EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formation (n) fˈɔːmˈɛɪʃən (f oo1 m ei1 sh @ n)
formations (n) fˈɔːmˈɛɪʃənz (f oo1 m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] formation, #22,432 [Add to Longdo]
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] formation, #25,603 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenschicht {f} | wasserführende Bodenschichtformation | water bearing formation [Add to Longdo]
Formation {f}; Herausbildung {f}; Anordnung {f}formation [Add to Longdo]
Formation {f} (von Flugzeugen) [mil.]formation [Add to Longdo]
Formation fliegen [mil.] | in Formation fliegendto formate | formating [Add to Longdo]
Kabinettsbildung {f}formation of the cabinet [Add to Longdo]
Kapitalbildung {f} | Kapitalbildungen {pl}formation of capital | formations of capital [Add to Longdo]
Planum {n} (Straßenbau: planierte Bodenschicht)formation level; planum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
だっけ[, dakke] (exp) expression used when the speaker is trying to recall some information; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formation \For*ma"tion\ (f[o^]r*m[=a]"sh[u^]n), n. [L. formatio:
   cf. F. formation.]
   1. The act of giving form or shape to anything; a forming; a
    shaping. --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   2. The manner in which a thing is formed; structure;
    construction; conformation; form; as, the peculiar
    formation of the heart.
    [1913 Webster]
 
   3. A substance formed or deposited.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol.)
    (a) Mineral deposits and rock masses designated with
      reference to their origin; as, the siliceous formation
      about geysers; alluvial formations; marine formations.
    (b) A group of beds of the same age or period; as, the
      Eocene formation.
      [1913 Webster]
 
   5. (Mil.) The arrangement of a body of troops, as in a
    square, column, etc. --Farrow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formation
   n 1: an arrangement of people or things acting as a unit; "a
      defensive formation"; "a formation of planes"
   2: the act of fabricating something in a particular shape [syn:
     {formation}, {shaping}]
   3: the act of forming or establishing something; "the
     constitution of a PTA group last year"; "it was the
     establishment of his reputation"; "he still remembers the
     organization of the club" [syn: {constitution},
     {establishment}, {formation}, {organization}, {organisation}]
   4: (geology) the geological features of the earth [syn:
     {geological formation}, {formation}]
   5: a particular spatial arrangement
   6: natural process that causes something to form; "the formation
     of gas in the intestine"; "the formation of crystals"; "the
     formation of pseudopods"
   7: creation by mental activity; "the formation of sentences";
     "the formation of memories"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top