ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airy

EH1 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airy-, *airy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airy(adj) ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, See also: โปร่ง, โล่ง, Syn. windy, breezy
airy(adj) ที่บางเบาเหมือนอากาศ, Syn. fragile, thin, frail
airy(adj) ที่อยู่บนอากาศ
airy(adj) สบายใจ, See also: เบาใจ, Syn. happy, sprightly
airy-fairy(sl) ความเพ้อฝัน, See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
dairy(แด'รี) n. โรงรีดนม, ร้านหรือธุรกิจขายนมและผลิตภัณฑ์ของนม adj.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม
dairy breedn. วัวพันธุ์นม
dairy cattlen. วัวนม
dairy farmn. ฟาร์มรีดนมและทำผลิตภัณฑ์นม
dairymaid(แด'รีเมด) n. หญิงรีดนม, คนงานหญิงในฟาร์มนม
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา, นางฟ้า, ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา, คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
fairy talen. เทพนิยาย, เรื่องโกหก, เรื่องประหลาด
fairylandn. แดนสวรรค์, แดนสุขาวดี, แดนที่สวยงามมาก
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก, มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน, ยาก, ลำบาก, น่ากลัว, เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute

English-Thai: Nontri Dictionary
airy(adj) โปร่ง, อากาศถ่ายเทสะดวก, เบา, ร่าเริง, คล่องแคล่ว
dairy(n) โรงรีดนม, ร้านขายนม
dairyman(n) เจ้าของฟาร์มนม, คนทำเนย, คนส่งนม, คนขายนมเนย
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย, เรื่องมหัศจรรย์, เรื่องโกหก, เรื่องประหลาด
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา, เกี่ยวกับนางฟ้า, เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา, เทวดา, นางฟ้า, เทพธิดา
fairyland(n) สวรรค์, ชั้นฟ้า, เมืองสวรรค์, แดนสวรรค์, แดนสุขาวดี
hairy(adj) มีผมดก, เหมือนผม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
* In airy dreams *... absent love to seeในความฝันที่อาจเกิดขึ้น และความรักที่พานพบ Becoming Jane (2007)
2nd movement: a graceful, airy scherzo.มูฟเมนต์ที่ 2 มีความสง่างาม จังหวะที่สมบูรณ์ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
It gives the dough its light, airy texture.มันทำให้แป้งนุ่มและเบา BrotherFae of the Wolves (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airyHer head was full of airy thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปร่งลม(adj) airy, See also: well-ventilated, open, spacious, Example: บ้านเขาเป็นบ้านชั้นเดียว ล้อมด้วยรั้วไม้โปร่งลม ดูน่ารักเหมือนบ้านในนิทาน, Thai Definition: ที่มีอากาศเข้าออกสะดวก
โปร่ง(adj) airy, See also: fresh, light, open, Syn. ถ่ายเท, โล่ง, ลมโชย, ลมโกรก, Ant. อับ, Example: นอกจากกุฏิหลังย่อมๆ มุงสังกะสีแล้วก็มีเพียงศาลาทรงโปร่งอีกเพียงหลังเดียว, Thai Definition: ที่อากาศถ่ายเทสะดวก
ความโปร่ง(n) clarity, See also: airy, clearness, porosity, Syn. ความโปร่งสบาย, Ant. ความทึบ, Example: ความโปร่งของห้องนี้เกิดจากลมถ่ายเทสะดวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [ m ]
บุ้ง[bung] (n) EN: caterpillar ; hairy caterpillar  FR: chenille [ f ] ; chenille velue [ f ]
ฟาร์มโคนม[fām khōnom] (n, exp) EN: dairy farm
ขนดก[khon dok] (adj) EN: hairy  FR: poilu
โคนม[khōnom] (n, exp) EN: milk cow ; dairy cattle ; dairy cow ; milch cow ; milker  FR: vache laitière [ f ]
กระรอกบินเท้าขน[krarøk bin thāo khon] (n, exp) EN: Hairy-footed Flying Squirrel
โล่ง[lōng] (adj) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast  FR: vaste ; spacieux
แมงลัก[maenglak] (n) EN: sweet basil ; Hairy Basil  FR: basilic [ m ]
นากจมูกขน[nāk jamūk khon] (n, exp) EN: Hairy-nosed Otter
นางฟ้า[nāngfā] (n) EN: fairy ; angel ; goddess  FR: fée [ f ] ; ange [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AIRY EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airy (j) ˈɛəʳriː (e@1 r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ,   /  ] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information #9,503 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na, n, adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P) #2,524 [Add to Longdo]
改良[かいりょう, kairyou] (n, vs) improvement; reform; (P) #2,799 [Add to Longdo]
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ingredients; material; (P) #3,564 [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] (n, vs) consideration; concern; forethought; (P) #4,802 [Add to Longdo]
妖精[ようせい, yousei] (n) fairy; sprite; elf; (P) #5,576 [Add to Longdo]
体力[たいりょく, tairyoku] (n) physical strength; (P) #7,559 [Add to Longdo]
童話[どうわ, douwa] (n) fairy-tale; (P) #9,932 [Add to Longdo]
裁量[さいりょう, sairyou] (n, vs) admeasure; discretion; (P) #12,988 [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] (n-t) outline; summary; gist; in brief; (P) #13,110 [Add to Longdo]
[すばる;すまる;ぼう, subaru ; sumaru ; bou] (n) (See 二十八宿) Chinese "Hairy Head" constellation (one of the 28 mansions); Pleiades; Seven Sisters #15,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Airy \Air"y\, a.
   1. Consisting of air; as, an airy substance; the airy parts
    of bodies.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating or belonging to air; high in air; a["e]rial; as,
    an airy flight. "The airy region." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Open to a free current of air; exposed to the air; breezy;
    as, an airy situation.
    [1913 Webster]
 
   4. Resembling air; thin; unsubstantial; not material;
    airlike. "An airy spirit." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to the spirit or soul; delicate; graceful; as,
    airy music.
    [1913 Webster]
 
   6. Without reality; having no solid foundation; empty;
    trifling; visionary. "Airy fame." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Empty sound, and airy notions.    --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   7. Light of heart; vivacious; sprightly; flippant;
    superficial. "Merry and airy." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   8. Having an affected manner; being in the habit of putting
    on airs; affectedly grand. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   9. (Paint.) Having the light and a["e]rial tints true to
    nature. --Elmes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airy
   adj 1: open to or abounding in fresh air; "airy rooms" [syn:
       {aired}, {airy}]
   2: not practical or realizable; speculative; "airy theories
     about socioeconomic improvement"; "visionary schemes for
     getting rich" [syn: {airy}, {impractical}, {visionary},
     {Laputan}, {windy}]
   3: having little or no perceptible weight; so light as to
     resemble air; "airy gauze curtains"
   4: characterized by lightness and insubstantiality; as
     impalpable or intangible as air; "figures light and aeriform
     come unlooked for and melt away"- Thomas Carlyle; "aerial
     fancies"; "an airy apparition"; "physical rather than
     ethereal forms" [syn: {aeriform}, {aerial}, {airy}, {aery},
     {ethereal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top