Search result for

สอบถาม

(50 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอบถาม-, *สอบถาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอบถาม[V] ask, See also: inquire, interrogate, Syn. ไต่ถาม, ซักถาม, ถาม, Ant. ตอบ
สอบถาม[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้, Thai definition: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอบถามก. ถามเพื่อขอทราบข้อมูลที่ต้องการ เช่น สอบถามเวลาเดินรถ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no record of arthritis. Did you interview all the tuba students?ไม่มีบันทึกเรื่องข้ออักเสบ คุณสอบถามลูกศิษย์เขาหมดแล้ว Not Cancer (2008)
Ask the General Affairs Office.สอบถามที่กระทรวงสนง. Heartbreak Library (2008)
Have you checked around the neighborhood?คุณสอบถามเพื่อนบ้านหรือยัง Changeling (2008)
Upon questioning, he admitted to being waiter collins;จากการสอบถามเขา เขายอมรับว่าเขาคือ วอลเตอร์ คอลลินส์ Changeling (2008)
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า The Reader (2008)
A couple of questions and you; ll be on your way.ขอสอบถามหน่อยครับ The Art of the Deal (2008)
Must be a telemarketer.ต้องเป็นพวกสอบถามทางโทรศัพท์แน่ๆ I Love You, Beth Cooper (2009)
We've had thousands of calls. We had to shut it down.โทรศัพท์มาสอบถามกันนับพัน จนเราต้องปิดระบบ 2012 (2009)
Vance was heckling Jay at the bar the day he was killed.จากที่สอบถามมา แวนซ์ยั่วโมโหเจในบาร์ ในคืนที่เขาถูกฆ่า Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
I want everyone doing everything, surveillance cameras checked, local officers and agents questioned, anyone who might have seen anything.ผมต้องการให้ทุกคนทำทุกทาง ตรวจสอบกล้องสอดแนม ติดต่อตำรวจท้องที่และออกไปสอบถาม Bound (2009)
In case I need to ask you some more questions?ในกรณีฉันต้องสอบถามเพิ่มเติม The No-Brainer (2009)
HE'LL ASK QUESTIONS.เขาจะสอบถามเรา Zoe's Reprise (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอบถาม[v.] (søpthām) EN: question ; ask ; inquire ; interrogate ; make an inquiry   FR: se renseigner ; demander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enquire about[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire about, ask about
enquire after[PHRV] สอบถาม, See also: ค้นหา (โดยการถาม), Syn. inquire after
enquire into[PHRV] ค้นหาเกี่ยวกับ, See also: สอบถามเกี่ยวกับ, Syn. inquire into, look into, see into
enquire of[PHRV] ถาม, See also: สอบถาม, Syn. inquire of
enquire within[PHRV] สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้), Syn. inquire within, apply within
go to[PHRV] สอบถาม, See also: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล
inquire about[PHRV] สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ถามเกี่ยวกับ, Syn. enquire about
inquire within[PHRV] สอบถามข้างใน, See also: ถามข้างใน, ถามตรงด้านใน, Syn. enquire within
pry into[IDM] สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into
quiz[VT] สอบถาม, See also: ถาม, Syn. question

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม,ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious,prying
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'

English-Thai: Nontri Dictionary
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquirer(n) ผู้ถาม,ผู้สอบถาม,ผู้สืบสวน,ผู้ไต่สวน
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
query(vt) สอบถาม,ถาม,สงสัย,ไต่ถาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問い合わせる[といあわせる, toiawaseru] Thai: สอบถาม English: to enquire
尋ねる[たずねる, tazuneru] Thai: สอบถาม English: to ask

German-Thai: Longdo Dictionary
Fragebogen(n ) |der, pl. Fragebögen| แบบสอบถาม เช่น Hallo, ich suche eine Software, mit der ich auf einfache Art und Weise Fragebögen erstellen kann., See also: S. der Fragenkatalog

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top