Search result for

performance

(107 entries)
(0.0064 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -performance-, *performance*
English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
performance[N] การกระทำ, See also: พฤติกรรม, Syn. carrying out, doing, execution, operation
performance[N] การแสดง, See also: การบรรเลง
performance[N] การทำให้บรรลุผลสำเร็จ, Syn. efficiency, accomplishment, Ant. nonfulfillment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
performance(n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
performanceสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performanceสมรรถนะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance๑. การปฏิบัติการ๒. การชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance appraisalการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance bondกรมธรรม์ค้ำประกันการรับเหมา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance bondหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
performance budgetงบประมาณแบบแสดงผลงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
performance test; operational testการทดสอบสมรรถนะ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Performanceสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Performance (Law)การชำระหนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Performance artศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Performance auditการตรวจสอบการปฏิบัติการ [การบัญชี]
Performance awardsรางวัลในการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance standardsมาตรฐานการทำงาน [TU Subject Heading]
Performance technologyเทคนิคในการดำเนินการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
performanceการชำระหนี้
performanceการชำระหนี้
performanceกดด
performance bondหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา
performance guarantee (n ) หลักประกันการปฎิบัติตามสัญญา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is this performance art pieceนี่คืองานแสดงศิลปะหรือเปล่าเนี่ย? New Haven Can Wait (2008)
He has performance anxiety.เร็วกว่าที่คุณคิดไว้ Committed (2008)
I'm just really not that into repeat performances.จริงๆฉันแค่ไม่ต้องการจะทำซ้ำ Lucky Thirteen (2008)
But that would require a repeat performance.แต่นั่นมันต้องการ ที่จะทำมันอีกครั้ง Lucky Thirteen (2008)
What a winning performance.ความมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญที่จะชนะเลยนะครับ Scandal Makers (2008)
Come on, let's do the public performance.มา, เรามาร่วมกันเปิดการแสดงเพื่อชุมชนกันเถอะ Beethoven Virus (2008)
I'll make sure that your public performance gets really exciting.ฉันจะเป็นฝ่ายคอยดูให้แน่ใจว่าการแสดงต่อชุมชนของพวกเธอมันน่าตื่นเต้นจริงๆ Beethoven Virus (2008)
She was planning a public performance, but she was conned out of 300 million won.เธอวางแผนจะเปิดการแสดงต่อชุมชน แต่เธอกลับถูกหลอกเอาเงิน 300 ล้านวอน Beethoven Virus (2008)
He taught kids on the isolated island of Sicily and had a successful public performance.เขาสอนเด็กๆที่อยู่บนเกาะอันห่างไกลของซิซิลิ* \ และประสบความสำเร็จกับการเปิดการแสดงที่นั่น \ *เกาะที่อยู่ในอิตาลี ขึ้นชื่อว่ามีโจรชุม Beethoven Virus (2008)
The public performance...การแสดงนั่น.. Beethoven Virus (2008)
How much time do we have left before the public performance?เรายังมียังมีเวลาเหลือกี่เท่าไรก่อนวันงาน Beethoven Virus (2008)
Delay the public performance as long as you can, gather up all the Orchestra members right now.เลื่อนกำหนดงานออกไปเท่าที่คุณจะทำได้ เรียกรวมสมาชิกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
performanceA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
performanceDo you have any tickets for today's performance?
performanceEven if the performance is good, I still say we drop the project.
performanceHe cried in admiration of her performance.
performanceHer skating performance was a regular feat.
performanceHis performance fell short of expectations.
performanceHis performance left nothing to be desired.
performanceHis performance was amazing.
performanceHis performance was fair game for criticism.
performanceHis performance was worthy of praise.
performanceI absolutely love going to concerts not just because I get a chance to meet the musician or singer but because of the wondrous feeling of a live performance.
performanceI am not satisfied with my performance today.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากระตุ้น[N] stimulant, See also: performance-enhancing drug, Example: นักกีฬาประเทศเจ้าภาพถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน เพราะตรวจพบยากระตุ้นในร่างกาย, Count unit: ชนิด, ประเภท
การแสดง[N] performance, Syn. การเล่นละคร, Example: เขาไม่เคยเรียนด้านการแสดงเลย แต่ก็มีโชคทางการแสดงเสมอ
การปฏิบัติ[N] practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ
การเล่นละคร[N] performance, See also: acting in the play, Syn. การแสดงละคร, Example: การเล่นละครตั้งแต่เด็กทำให้เขาเป็นคนกล้าแสดงออก
การกระทำการ[N] execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action   FR: acte [m] ; action [f]
การกระทำการ[n.] (kān krathamkān) EN: execution ; performance   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   
การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน[n. exp.] (kān mai patibattām khøphūkphan) EN: non-performance   
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment   FR: pratique [f] ; procédé [m]
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติงาน[n. exp.] (kān patibatngān) EN: performance ; action   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERFORMANCE    P ER0 F AO1 R M AH0 N S
PERFORMANCES    P ER0 F AO1 R M AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
performance    (n) (p @1 f oo1 m @ n s)
performances    (n) (p @1 f oo1 m @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class [Add to Longdo]
Durchführungsverantwortung {f}performance responsibilty [Add to Longdo]
Kenngrößen {pl}; Leistungsparameter {pl}performance characteristics [Add to Longdo]
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance [Add to Longdo]
Leistungsbewertung {f}performance evaluation [Add to Longdo]
Leistungsdaten {pl}performance data [Add to Longdo]
Leistungsgrad {m}performance rate [Add to Longdo]
Leistungsindex {m}performance index [Add to Longdo]
Mitarbeiterbeurteilungsbogen {m}performance sheet [Add to Longdo]
Mitarbeiterbeurteilungsgespräch {n}performance review [Add to Longdo]
Nachweiskriterien {pl}performance criteria [Add to Longdo]
Pflichterfüllung {f}performance of one's duty [Add to Longdo]
Vorstellung {f}; Aufführung {f} | erst nach der Vorstellungperformance | not until after the performance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance [Add to Longdo]
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance [Add to Longdo]
ステージ[, sute-ji] (n) (1) stage; (2) performance; (P) [Add to Longdo]
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[, haipafo-mansu] (n) {comp} high performance [Add to Longdo]
ハイパフォーマンスフォートラン[, haipafo-mansufo-toran] (n) {comp} High Performance Fortran; HPF [Add to Longdo]
パフォーマンス(P);パーフォーマンス(ik)[, pafo-mansu (P); pa-fo-mansu (ik)] (n) performance; (P) [Add to Longdo]
パフォーマンスアート[, pafo-mansua-to] (n) performance art [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业绩[yè jì, ㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, / ] performance; track record; outstanding achievement; yield (of investment), #2,141 [Add to Longdo]
绩效[jì xiào, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] performance; results; achievement, #9,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management [Add to Longdo]
達成のレベル[たっせいのレベル, tasseino reberu] level of performance [Add to Longdo]
超高速並列インターフェース[ちょうこうそくへいれつインターフェース, choukousokuheiretsu inta-fe-su] HIPPI, High Performance Parallel Interface [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Performance \Per*form"ance\, n.
   The act of performing; the carrying into execution or action;
   execution; achievement; accomplishment; representation by
   action; as, the performance of an undertaking of a duty.
   [1913 Webster]
 
      Promises are not binding where the performance is
      impossible.               --Paley.
   [1913 Webster]
 
   2. That which is performed or accomplished; a thing done or
    carried through; an achievement; a deed; an act; a feat;
    esp., an action of an elaborate or public character. "Her
    walking and other actual performances." --Shak. "His
    musical performances." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Completion; consummation; execution; accomplishment;
     achievement; production; work; act; action; deed;
     exploit; feat.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 performance
   n 1: a dramatic or musical entertainment; "they listened to ten
      different performances"; "the play ran for 100
      performances"; "the frequent performances of the symphony
      testify to its popularity" [syn: {performance}, {public
      presentation}]
   2: the act of presenting a play or a piece of music or other
     entertainment; "we congratulated him on his performance at
     the rehearsal"; "an inspired performance of Mozart's C minor
     concerto"
   3: the act of performing; of doing something successfully; using
     knowledge as distinguished from merely possessing it; "they
     criticised his performance as mayor"; "experience generally
     improves performance" [syn: {performance}, {execution},
     {carrying out}, {carrying into action}]
   4: any recognized accomplishment; "they admired his performance
     under stress"; "when Roger Maris powered four home runs in
     one game his performance merits awe"
   5: process or manner of functioning or operating; "the power of
     its engine determines its operation"; "the plane's operation
     in high winds"; "they compared the cooking performance of
     each oven"; "the jet's performance conformed to high
     standards" [syn: {operation}, {functioning}, {performance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top